"desto mer" English translation

SV

"desto mer" in English

SV desto mer
volume_up
[example]

desto mer
Men det är desto mer nödvändigt att vi harmoniserar åtgärderna också på gemenskapsnivå.
But it is all the more necessary to harmonize the measures at Community level.
Därför smärtar det mig desto mer att tvingas leverera en kalldusch i denna fråga.
That is why it pains me all the more to have to pour cold water on this matter.
Därför är det desto mer nödvändigt med en seriös, solid och optimistisk budget.
A serious, robust and optimistic Budget is therefore all the more necessary.

Similar translations for "desto mer" in English

desto adverb
mer adjective
English
mer adverb
English
mer- adjective
English

Context sentences for "desto mer" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi välkomnar desto mer processerna eller överenskommelserna inom hälsopolitiken.
We also warmly welcome the processes or the agreements concerning health policy.
SwedishJu storskaligare desto mer kostnadseffektivt, men det finns naturligtvis gränser.
The greater the scale, the more cost-effective, but there are limits of course.
SwedishJu mer jag får veta om Tunisien, desto mer positivt blir mitt intryck av landet.
The more I find out about Tunisia, the more positive an impression it makes.
SwedishJu mindre väljarstöd en politiker har, desto mer hänvisar han till medborgarna.
The lesser the voters' support behind a politician, the more he refers to citizens.
SwedishDet är känt att ju högre skatterna är desto mer lockande blir skatteflykten.
We all know that, the higher the tax, the more attractive tax evasion becomes.
SwedishJu oftare de lyckas och desto mer makt de får desto mer olyckliga blir de.
And the more they succeed and the more power they have, the more unhappy they are.
SwedishJu fler poäng en regering tar för god samhällsstyrning, desto mer stöd får den ta emot.
The more points a government scores for good governance, the more aid it receives.
SwedishOch detta desto mer eftersom herr Solana lade över ett medansvar på Europaparlamentet.
Especially as Mr Solana has thrown part of the blame on to the European Parliament.
SwedishSå ju högre upp i bilden, desto mer bevis finns det för varje kosttillskott.
So the higher up the image, the more evidence there is for each supplement.
SwedishJu fler beslutsfattare det finns i kedjan, desto mer korruption finns det.
The more decision-makers there are in the loop, the more corruption there is.
SwedishMen ju mer jag pratade om det, desto mer objektifierad och fragmenterad blev min kropp.
But the more I talked about it, the more objectified and fragmented my body became.
SwedishDesto mer som gemenskapens kompetensnivå förefaller dem ännu mer avlägsen.
Hence, the Community authorities will appear to them to be even more remote.
SwedishJu bättre produkten är, desto mer borde tillverkaren välkomna detta direktiv.
The better the product, the more the maker should welcome this directive.
SwedishJu mer västvärlden hotar Iran, desto mer gynnar detta radikala krafter i Iran.
Furthermore, the more the West threatens Iran, the more it boosts radical forces in Iran.
SwedishMan kan säga att ju längre ner på stegen man hamnar, desto mer komplext är systemet.
The adage applies that the lower you go down the ladder, the more complex the system is.
SwedishDesto mer förvånande, enligt min åsikt, är västvärldens dubbla standarder.
What is more surprising, in my view, is the double standards of the West.
SwedishJu längre österut en medlemsstat ligger, desto mer beroende är den av gas från Ryssland.
The further east a Member State is, the more dependent it will be on gas from Russia.
SwedishOch självklart, desto mer utvecklat landet är, desto högre är dessa berg.
And of course, the more developed the country, the bigger these mountains.
SwedishJu mer Europeiska unionen utvidgas desto mer komplicerade kommer vissa problem att bli.
The more the European Union expands, the more complicated some of its problems become.
SwedishJu högre skatt, ju mer administration desto högre motiv för att inte deklarera arbete.
The higher the tax, the more the red tape, the greater the incentive not to declare work.