"destruktion" English translation

SV

"destruktion" in English

volume_up
destruktion {comm. gen.}

SV destruktion
volume_up
{common gender}

Destruktion eller uppröjning av friska djur stöter på ett enormt motstånd.
The destruction or evacuation of healthy animals is meeting with enormous resistance.
Hur mycket slaktavfall har anhopats för destruktion, och hur lagras det?
How much offal has accumulated for destruction and how is it being stored?
Problemet rör dock stöd till produktionen, inte stöd till destruktion.
However, the problem is aid for production, not aid for destruction.

Synonyms (Swedish) for "destruktion":

destruktion

Context sentences for "destruktion" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag känner inte till några hållbara lösningar för destruktion av dessa ämnen och förvisso inte hur kostnaderna skall täckas.
But what I do not know is how they can be reliably destroyed or, more to the point, how the costs can be covered.
SwedishFör det tredje så tycker jag att kravet på destruktion av hela beståndet på företag där sjukdomen brutit ut är ett bra krav.
Thirdly, I welcome the requirement to destroy or remove the entire herd on farms where the disease has broken out.
SwedishHit hör provstopp liksom en fortsättning på Start-förfarandet och en kontrollerbar destruktion av klyvbart material.
A ban on nuclear testing is part and parcel of this process, to the same extent as the continuation of the START process and the verifiable reduction in fissionable material.
SwedishRådet uppmanade också kommissionen att åta sig uppgiften att göra en kritisk granskning av EG-lagstiftningen om benmjöl, djuravfall samt destruktion av slaktkroppar.
The Council also urged the Commission to take a critical look at EU legislation regarding the disposal of meat meal, animal waste and feed.
SwedishEnligt bestämmelserna i Stockholmskonventionen finns det två huvudmetoder för hantering av avfall som innehåller långlivade organiska föroreningar, nämligen destruktion eller irreversibel omvandling.
The proposed regulation is a temporary measure because in the medium term these substances will be covered by the REACH Proposal.
SwedishI t.ex. fallet med Portugal, att minska anslagen för destruktion av fartyg och öka anslagen för återuppbyggnad av några av dessa fartyg och den sociala delen.
For instance, in the case of Portugal, funds for destroying vessels should be reduced and funds for restructuring some of these ships and for the social part should be increased.