"det där" English translation

SV

"det där" in English

EN

SV det där
volume_up
{pronoun}

det där (also: det, denna, detta, dessa)
volume_up
that {pron.}
Det där är typexempel på bristande förtroende för varandras rättssystem.
Those are typical examples of a lack of trust in one another's legal systems.
Tråkigare, men man har fortfarande det där kolliderandet och stötandet.
More boring, but you still have that kind of colliding and bumping.
När dina killar satte mig på det där hemliga golfbaneuppdraget -
When your two boys put me on that undercover golf course mission...... that cat, Reese?

Similar translations for "det där" in English

det adverb
English
det pronoun
där adverb
English

Context sentences for "det där" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi måste uppmuntra en emotionell miljö där det är fördelaktigt att skaffa barn.
We must encourage an emotional environment that is conducive to having children.
Swedishdet finns fall där man har gjort misstag i design som innefattar synvillor.
So there are cases where you have mistakes in design that incorporate illusions.
Swedish(Skratt) Men det är den där sociala biten som jag antar lockade Michael Crichton.
(Laughter) But it is that social thing that I guess attracted Michael Crichton.
SwedishFråga kontaktkontoret för utstationerade arbetstagare i det land där du arbetar.
Ask the liaison office for posted workers in the country where you're working.
SwedishDet finns några länder där dessa krafter faktiskt har lyckats helt och hållet.
There are some countries where these elements have actually achieved their goal.
SwedishI vilket fall som helst handlar det om fartyg där ägarna har fått skrotningsbidrag.
In any case, these are vessels the owners of which are paid a scrapping premium.
SwedishAfrika är ett bra exempel, för där verkar det till och med som om fattigdomen ökar.
Africa is a case in point, for poverty there even appears to be on the increase.
SwedishDär visade det sig att händer beter sig på olika sätt cirkulatoriskt vid kyla.
There, it was shown that hands behave differently circulatory in cold conditions.
SwedishJag röstade för betänkandet, där det rekommenderas att detta förslag godkänns.
I voted in favour of this report, which recommends that this proposal be adopted.
SwedishVi måste dock se till att EU blir effektivt där det tidigare inte har varit det.
We must, though, ensure that Europe becomes effective where it has not been before.
SwedishEstland var det enda ockuperade landet där provokationsåtgärder inte lyckades.
Estonia was the only occupied country where provoking programmes did not succeed.
SwedishDet är där problemet ligger: medlemsstaterna genomför inte riktlinjerna riktigt.
The problem lies there: Member States are not implementing the guidelines properly.
SwedishDet finns situationer där barnen avlägsnas därför att föräldrarna är fattiga.
There are situations in which children are removed because the parents are poor.
SwedishHan är naturligtvis, liksom vi i denna kammare är, upprörd över det som sker där.
He is, of course, outraged as we are in this House at what is happening there.
SwedishJag tror inte att detta är en fråga där det finns något utrymme för ytterligheter.
So I do not believe that this is an issue where there is any room for extremes.
SwedishDär det inte förs några kollektivförhandlingar måste regler föreskrivas av staten.
Where there is no collective bargaining, regulations must be enacted by the State.
SwedishDet är en fråga där man, även om det råder samförstånd, kan dra olika slutsatser.
It is an issue on which people of goodwill can come to different conclusions.
SwedishKonsumentintresset tas bäst till vara på en marknad där det råder fri konkurrens.
The interests of consumers are best served in a market with free competition.
SwedishFlera av mina kolleger och jag har varit i Calais och sett det som pågår där.
Several of my colleagues and I have been to Calais and seen what goes on there.
SwedishOch det är där vi misslyckas. ~~~ Det är där vi behöver ansiktstransplantationer.
And that's where we're failing, and that's where we need the face transplant.