"det följande" English translation

SV

"det följande" in English

SV det följande
volume_up
{only singular}

Det följande är rent belysande inom den begränsade tid som står till förfogande.
The following are purely illustrative in the limited time available.
Jag säger det följande på min kollega Rijk van Dams vägnar.
Mr President, I would like to say the following on behalf of Mr van Dam.
Alla lägre årtal gäller i det följande århundradet.
Any earlier date is placed in the following century (e.g.

Similar translations for "det följande" in English

det adverb
English
det pronoun
följande adjective
följande adverb

Context sentences for "det följande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDokumentet är balanserat och man kan säga följande om det: bättre sent än aldrig.
The document is balanced, and one could say this about it: better late than never.
SwedishMan kan göra följande jämförelse: Det finns i Polen 168 miljoner euro Sapardmedel.
Just to compare: Poland has EUR 168 million available to it in SAPARD funds.
SwedishVi vill uppnå en överenskommelse för det följande Europeiska rådets skull.
It may prove impossible to reach an agreement without trimming our ambitions.
SwedishSkälen till detta är följande: för det första finns det inga rikstäckande pantsystem.
The reasons for this are as follows: firstly, there are no nationwide return systems.
SwedishJag vill dock säga följande till det österrikiska ordförandeskapet: ni kan genomföra detta.
However, I would say this to the Austrian Presidency: you can make this happen.
SwedishMin andra fråga är följande: Är det klokt att begränsa återbetalningstiden till fem år?
My second question is this: is it wise to limit the recovery to five years?
SwedishLikväl vill jag fastställa följande: Det är bättre att vi har fört Gibraltar på tal här.
Nevertheless, I should like to say that it was better to refer to Gibraltar.
SwedishDet gäller i stället en fråga som förenar oss alla, och det är följande: vad kan Europa göra?
There is one point, however, which unites us all, which is: what can Europe do?
SwedishDet är följande text: "Det är det gemensamma intresset som skapar solidaritet.
It goes something like this. A common interest creates solidarity.
SwedishDet gjorde jag av följande skäl: Det första är att en trött förare utgör en fara på vägen.
The first is that a driver who is tired constitutes a danger on the road.
SwedishJag är optimistisk om att vi snart kommer att göra det under följande skeden av förfarandet.
I am optimistic that we will shortly be able to do so the next stages of the procedure.
SwedishLåt mig få säga följande: Det är absolut inte så att Europeiska unionen är frånvarande.
It is certainly not the case that the European Union is absent here.
SwedishDe drog följande slutsats: det är socialisterna som har försatt oss i den här situationen.
And they concluded: the Socialists, who have led us to this situation.
SwedishDärför säger jag följande: det är inte en idealisk situation, men det är ett stort steg framåt.
Therefore, I say: it is not an ideal situation, but we have made a great step forward.
SwedishFrågan är följande: Finns det några ansvarsområden som måste behandlas på överstatlig nivå?
The issue is this: are there responsibilities that have to be met at a supranational level?
SwedishLåt mig förklara det enligt följande. Måhända ger jag då också uttryck för en viss irritation.
Allow me to explain as follows - it will also speak of a certain amount of exasperation.
SwedishDet gäller t.ex. följande:
The approval of proposals we tabled should, however, be noted, such as:
SwedishI det följande skedets skall utsläppen mätas i förhållande till den förbättrade testcykeln.
In this next stage, emissions will have to be measured in relation to an improved test cycle.
SwedishDet handlar om följande detaljer: Hur skall parlamentet göras delaktigt?
It is all about the details: how is Parliament to be involved?
SwedishMen det förutsätter följande: för det första att medlemsstaterna godkänner procentsatsen på 5 procent.
However, this relies firstly on the Member States accepting the 5 % figure.