"det fria" English translation

SV

"det fria" in English

SV det fria
volume_up
{only singular}

det fria (also: utomhus)
volume_up
open {o.sg.}
Dessa läger, mina damer och herrar, är i själva verket fängelser ute i det fria.
These camps, ladies and gentlemen, are truly open-air prisons.
Medelhavet har blivit världens största massgrav i det fria.
The Mediterranean has become the largest open-air common grave anywhere.
Medborgarna och Europaparlamentet uppmanar rådet att komma ut i det fria.
The citizens and the European Parliament are asking the Council to come out into the open.
det fria (also: fria luften)

Similar translations for "det fria" in English

det adverb
English
det pronoun
fria verb
fri adjective
fri adverb
English

Context sentences for "det fria" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEtt totalt förbud av tobaksreklam är ett angrepp på det fria ekonomiska systemet.
A total ban on tobacco advertising is an attack on the liberal economic system.
SwedishMen dessa myndigheter är vare sig oberoende, som det påstås, eller fria att agera.
But these authorities are neither independent, as it is claimed, nor free to act.
SwedishVi vill tvärtom försöka stärka det fria samhället, eller det fria civila samhället.
On the contrary, we must now seek to strengthen free society, or free civil society.
SwedishSauron now' s öga ser mot Gondor...... det sista fria kungariket för människor.
The Eye of Sauron now turns to Gondor...... the last free kingdom of Men.
SwedishDen femte friheten kommer att undanröja hindren för det fria kunskapsflödet.
The 'fifth freedom' will eliminate barriers to the free flow of knowledge.
SwedishDetta är alltså skälet till det fria röstandet i PPE-gruppen i det här läget.
That, then, is the reason for the free vote within the PPE group at this point in time.
SwedishHur kan man i praktiken övervaka vad ett husdjur dricker i det fria och var det dricker?
How can we monitor what a domestic animal roaming freely drinks or where it drinks?
SwedishFramför allt ger det kommissionen fria händer att agera utan någon riktig rättslig grund.
Above all, it gives the Commission a free hand to act without a proper legal basis.
SwedishDet fria utbytet av varor är viktigt men det fria utbytet av tankar är lika viktigt.
The free flow of goods is important, but the free flow of thoughts is equally important.
SwedishMedierna är fortfarande inte fria och det finns inte någon föreningsfrihet.
The media continue not to be free and there is no freedom of association.
SwedishEndast ett par artiklar handlar om den fria rörligheten, det positiva.
Only a few articles are concerned with the positive aspect of freedom of movement.
SwedishRyssland är inte längre det fria, demokratiska Europas sovjetiska fiende.
Mr President, Russia is no longer the Soviet enemy of free, democratic Europe.
SwedishGrundläggande i en demokrati är det informerade fria val som medborgaren har ansvar för.
Responsible and informed freedom of choice is fundamental to a democracy.
SwedishEn sjukgymnast har varierande och fria arbetsuppgifter, det blir inte tråkigt.
A physiotherapist has varied and free work, it does not get boring.
SwedishVid sidan av det ökade skyddet begränsar detta förslag det fria konsumentvalet.
Although it provides increased protection, the proposal will limit the consumer's free choice.
SwedishVi kunde åtminstone ha ett moratorium när det gäller spridning över stora arealer i det fria!
There could be at least a moratorium before there is widespread dissemination!
SwedishAvslutningsvis finns det en möjlighet att fria medier en dag kommer att verka i Azerbajdzjan.
In conclusion, there is a chance that free media may one day operate in Azerbaijan.
SwedishDet var endast tack vare Förenta staterna som det fria Europa var fritt under 40 år.
It was only thanks to the US that free Europe was free for 40 years.
SwedishVi har varit mycket strikta när det gäller arbetskraftens fria rörlighet.
We have been very niggardly in relation to the free movement of labour.
SwedishDet som man dock emellertid inte tar hänsyn till, är det fria tillträdet, som vi tar upp.
However, what has not been taken into account is the free access that we are addressing.