"dra från" English translation

SV

"dra från" in English

EN
SV

dra från {verb}

volume_up
volume_up
to blow {vb} [Amer.] [slg.]

Similar translations for "dra från" in English

dra uppmärksamheten från verb
English
dra verb
från preposition
från adverb
English

Context sentences for "dra från" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishTurkiet måste därför dra tillbaka sina ockupationsstyrkor från Republiken Cypern.
As such, Turkey must withdraw its occupying troops from the Republic of Cyprus.
SwedishDu kan t.ex. dra grafikobjekt direkt från Gallery till det aktuella dokumentet.
For instance, you can drag graphics directly from the Gallery into an active document.
SwedishDet behövs även hjälp för jordbrukare som önskar dra sig tillbaka från sektorn.
There also needs to be help for farmers wishing to retire from the sector.
SwedishDra den intrycka kommandoknappen från dialogrutan och släpp den på symbollisten.
Drag the pressed button out of the dialog and drop it on to the toolbar.
SwedishDet skulle därför vara lämpligt att dra logiska slutsatser från befintlig forskning.
It would therefore be appropriate to draw logical conclusions from existing research.
SwedishVilka slutsatser kan man dra från den uppförandekod som upprättades 2006?
What conclusions can be drawn from the Code of Conduct that was established in 2006?
SwedishJag vill i min grupps namn dra tillbaka vår underskrift från detta gemensamma förslag.
On behalf of my group I should like to withdraw our signature from this joint motion.
SwedishJag ska avhålla mig från att dra några slutsatser av det jag just har sagt.
I shall refrain from drawing any conclusion about what I have just said.
SwedishRom väntas dra sig tillbaka från Britannien, och det har ökat deras mod.
Rome's anticipated withdrawal from Britain has only increased their daring.
SwedishFör att svara på den frågan måste man först dra några slutsatser från experimentet.
But the way to answer that question is to start by learning the lessons of the experiment.
SwedishDet är den lärdom vi måste dra, och från den måste vi dra slutsatser inför framtiden.
That is a lesson we must remember and from which we must draw conclusions for the future.
SwedishTillsynsorganen å sin sida kan dra nytta av information från centralbanken.
Supervisors from their side may benefit from central bank information.
SwedishKommissionen har därför beslutat att dra tillbaka detta från sitt arbetsprogram för 2003.
Therefore, the Commission has decided to withdraw it from its work programme for 2003.
SwedishJag anser att EU på detta område har ett socialt ansvar som det inte kan dra sig undan från.
I believe that in this area Europe has a social duty that it cannot abdicate.
SwedishBestäm dig för en av metoderna och dra sedan musen från det ena objektet till det andra.
Decide on a method and then drag the mouse from one object to the other.
SwedishDet går lika bra att t.ex. dra en tabell från datakällvyn till ett textdokument.
You can just as easily drag, for example, a table from the data source view into a text document.
SwedishHyperlänkar kan du även infoga genom att dra och släppa dem från Navigator.
Hyperlinks can also be inserted by drag-and-drop from the Navigator.
SwedishJag anser att mitt land ska dra sig tillbaka från EU:s sociala kapitel.
I believe that my country should withdraw from the EU's Social Chapter.
SwedishEuropeiska unionen kommer inte att dra sig tillbaka från Bosnien-Hercegovina.
The European Union will not withdraw from Bosnia and Herzegovina.
SwedishDra från höger till vänster om du vill ha inkognitoflikarna längst fram.
Swipe from the right to the left to bring incognito tabs to the front.