"dra fram" English translation

SV

"dra fram" in English

SV dra fram
volume_up
{verb}

dra fram (also: , hämta, ta in, anföra)
På detta sätt kan vi dra fram de medhjälpande makorna ur mörkret och idka praktisk demokrati.
This is how we will bring working spouses out of invisibility and make democracy work.
Framställningar handlar om att dra fram felaktig tillämpning av gemenskapsrätten eller underlåtenhet att tillämpa den i ljuset.
Petitions are about bringing to light the wrong or non-application of Community legislation.
Men på det här stadiet är det verkligen inte till någon hjälp att börja tala om förseningar och dra fram spöket skyddsklausuler i förtid.
We regret the fact that this issue was unnecessarily brought before the House at this stage.
dra fram (also: ta upp)

Similar translations for "dra fram" in English

dra verb
fram- adjective
English
fram adjective
English
fram adverb

Context sentences for "dra fram" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMen jag vill dra fram de frågor som på något sätt har undervärderats.
But I would like to draw attention to the issues that somehow we have underestimated.
SwedishJag anser att det är fel att regeringen nu försöker att gång på gång dra fram rättfärdiganden.
I think it is wrong that the government is now trying to keep dragging out excuses.
SwedishDärför är det ingen idé att inför ett ordförandeskap dra fram den allmänna opinionen i något land.
So there is no point in telling the presidency about public opinion in a particular country.
SwedishEn tång krävs inte för att dra fram någon överenskommelse och vi kommer att rösta för hennes betänkande.
Forceps are not required to tweeze out any agreements, and we will be voting for her report.
SwedishDet går inte alltid att dra fram byråkratiska hinder.
We should not always let bureaucratic obstacles get in the way.
SwedishMen vi vill dra fram detta problem i centrum för dispyten, och till detta har vi utnyttjat detta betänkande.
However, we want to put this problem at the heart of the debate, and we have used the report for this purpose.
SwedishFramställningar handlar om att dra fram felaktig tillämpning av gemenskapsrätten eller underlåtenhet att tillämpa den i ljuset.
Petitions are about bringing to light the wrong or non-application of Community legislation.
SwedishMen på det här stadiet är det verkligen inte till någon hjälp att börja tala om förseningar och dra fram spöket skyddsklausuler i förtid.
We regret the fact that this issue was unnecessarily brought before the House at this stage.
SwedishMan kan dra fram det faktum att arbetet är till för människan för att hon skall kunna förbättra sina villkor och inte tvärtom.
We can reaffirm that people use work in order to improve their living conditions and not the other way round.
SwedishMen på det här stadiet är det verkligen inte till någon hjälp att börja tala om förseningar och dra fram spöket skyddsklausuler i förtid.
But at this stage it is most unhelpful to talk of delay and prematurely to raise the spectre of safeguard clauses.
SwedishVi vill därför bestämt avvisa angreppen från socialisterna som ständigt skall dra fram denna gamla historia och ständigt göra anspelningar på den.
We decisively reject the attacks by the Socialists who take up this old theme again and again and repeatedly put forward accusations.
SwedishTillåt mig avslutningsvis att anta att ingen skulle komma på idén att planera att förstöra exempelvis en katedral eller ett k-märkt monument för att dra fram en motorväg.
To sum up, allow me, Mr President, to presume that no one would even think of planning to destroy a cathedral, for example, or a listed monument to build a motorway.
SwedishDärför hoppas vi att debatten i denna kammare kommer att få andra att dra fram dessa brott i ljuset och dra världens uppmärksamhet till dem och bekämpa dem.
The constant increase in the number of landless people in Cambodia is contributing to an ever-worsening situation, in that these people have no prospects unless they sell their sons and daughters.
SwedishI en fråga av sådan vikt som denna anser jag att vore det bra att känna till vad kommissionen vill göra: om den ska fortsätta, stoppa, dra tillbaka eller lägga fram ett lagstiftningsförslag.
I believe that on an issue as important as this it would be useful to understand what the Commission wants to do: to continue, to stop, to withdraw or to present a legislative proposal.
SwedishDen första slutsats man kan dra, och Fontaine har pekat på det, är att det fortfarande är tidigt, det har gått för kort tid för att kunna dra slutsatser som leder fram till en lagreform.
The first conclusion to be drawn - which Mrs Fontaine mentioned - is that it is still early. Not enough time has passed to permit us to draw conclusions that would result in a change in the law.