"dra upp" English translation

SV

"dra upp" in English

SV dra upp
volume_up
{verb}

1. general

dra upp (also: avbilda, tappa, få ut, vinna)
Vi har dock aldrig kommit längre än till att dra upp gemensamma transatlantiska standarder.
But we have never got beyond that to draw up common transatlantic standards.
Det är därför som vårt parlament gör rätt i att dra upp ett antal skiljelinjer.
That is why Parliament does well to draw a number of red lines.
Håll musknappen nedtryckt och dra upp måttlinjen.
Hold the mouse button down and draw the dimension line.
Utan handel finns det ingen möjlighet för Afrika att dra upp sig själv ur fattigdom.
Without trade, there is no way that Africa can pull itself out of poverty.
De kommer inte att dra upp borren tusentals fot bara för att kontrollera ett mått - aldrig!
They are not going to pull their drill up thousands of feet just to check a measurement - no way!
Dra upp ett område i tabellen, välj den här funktionen, markera fältet matris och klicka på OK.
Pull up a range in the table, start this function, select the Matrix field and click End.
Dra upp ett område i tabellen, välj den här funktionen, markera fältet matris och klicka på OK.
Pull up a range in the table, start this function, select the Matrix field and click End.
Vi har redan börjat arbeta med ett dokument för att dra upp riktlinjerna för politiken.
We have already started work on a document outlining the policy.
För det första: Europeiska rådets befogenhet att dra upp riktlinjer bör strykas.
For a start, the Council's authority to draw up guidelines should be done away with, as, secondly, should Article 9's restriction on control by the Court of Justice.
dra upp (also: tänka, tynga, väga, överväga)
dra upp (also: linda, vira, vindla, veva up)

2. zoology: "fiske"

dra upp (also: hugga)
volume_up
to strike {vb} (fish)

3. colloquial

dra upp (also: hissa up)
volume_up
to hike up {vb} [Amer.] [coll.]

Similar translations for "dra upp" in English

dra verb
upp adverb
English
upp verb
English
upp preposition
English

Context sentences for "dra upp" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMen nu tror jag att vi måste ta itu med att dra upp riktlinjerna för framtiden.
But now, I believe, we must set about charting our course for the future.
SwedishMen som i allt bra samarbete måste man naturligtvis dra upp konturerna.
However, as with any successful collaboration, guidelines need to be set out.
SwedishFör att dra upp Albanien ur träsket behövs ytterligare demokratisering och liberalisering.
Further democratisation and liberalisation are needed to haul Albania out of the mire.
SwedishOm rådet inte kan nå en kompromiss måste det alltså dra upp en treårig budget.
If it is unable to reach a compromise, the Council will thus have to draft a three-year budget.
SwedishGruppen kommer att bistå kommissionen när det gäller att dra upp nya steg i medielandskapet.
This group will assist the Commission in outlining new steps for the media landscape.
SwedishLåt oss inte dra upp nya gränser mellan nya och gamla medlemsstater.
Let us now avoid new economic demarcation lines between the new ones and the old ones.
SwedishLåt oss göra allt för att dra upp de fattigaste länderna ur träsket.
Let us do everything possible to help the poorest countries fight poverty.
SwedishVi måste ingripa omedelbart när det gäller att dra upp säkra gränser.
We need to intervene as swiftly as possible to help define the borders.
SwedishHan önskade att ordförandeskapet i Nice skall dra upp riktlinjerna för framtiden.
He wanted the Presidency to outline the way forward at Nice.
SwedishDe båda föredragandena lyckas väl med att dra upp de stora riktlinjerna i betänkandena.
The rapporteurs do well to give broad guidelines in their reports.
SwedishVi har redan börjat arbeta med ett dokument för att dra upp riktlinjerna för politiken.
We have already started work on a document outlining the policy.
SwedishVi kan gå till stranden eller ut i våra båtar, dra upp en fisk och sedan ta hem den för att äta.
We can go onto the beach or out in our boats, catch a few fish and take them home to eat.
SwedishIstället för att klicka kan du också dra upp en rektangulär urvalsram.
Instead of clicking, you can also drag open a rectangular frame in which to make your selection.
SwedishRädd för att därmed dra upp en diskussion som skulle kunna orsaka problem.
For fear of triggering a debate which might cause problems.
SwedishVi anser att det är olämpligt att dra upp riktlinjer inom detta område.
It seems wrong to us to lay down any guidelines in this area.
SwedishDet är just därför vi i stället måste dra upp extremismen och de extremistiska tankegångarna med rötterna.
For this very reason, we must instead grab extremism and extremist ideas by the roots.
SwedishVad den inte lyckas göra är att dra upp riktlinjerna för den politik som behövs för att läka nationens sår.
What it fails to do is to outline the policies needed to heal the hurts of that nation.
SwedishInnan vi harmoniserar måste vi dra upp en tidsplan så att vi kan sammanföra dem i framtiden.
Before we harmonize, we have to create a time schedule so that in the future we can bring them together.
SwedishSkall vi dra upp gränser i Kosovo och sedan för den serbiska minoriteten som lever i Kosovo?
Are we to set up borders for Kosovo and then erect borders around the Serbian minority living in Kosovo?
SwedishI bästa fall lämnas de ifred för att dra upp rödbetor, om jag får använda vår talman Borrells ord.
They are then left, at best – if I may use our President, Mr Borrell’s words – to look after beetroots.