"drabba" English translation

SV

"drabba" in English

De kan tydligast drabba länder vars produktionsstruktur är ensidig.
They may well most obviously affect countries with a narrow industrial structure.
Våra sanktioner måste drabba Mugabe och hans omgivning och inte Zimbabwes folk.
Our sanctions must affect President Mugabe and his circle, but not the people of Zimbabwe.
Vi vet mycket väl att livsmedelsförgiftningar kan drabba ett mycket stort antal människor.
We are well aware that food contamination can affect a large number of people.
Påföljderna måste emellertid drabba de politiska ledarna och inte medborgarna.
The sanction must hit the political leaders, however, and not the citizens.
Denna tröskel kommer att drabba regionala flygplatser som Newcastle särskilt hårt.
This threshold will hit particularly hard regional airports such as Newcastle.
Vi bör i stort undvika ekonomiska sanktioner som skulle drabba befolkningen.
We should avoid economic sanctions at large that would hit the population.
Alla partier måste vara engagerade i detta, eftersom samma öde faktiskt kan drabba dem.
All parties must be involved in this; after all, the same fate could befall them.
Jag vill inte att samma öde skall drabba Lissabonstrategin.
I do not want the same fate to befall the Lisbon Strategy.
En rad olyckor kommer obönhörligen att drabba oss, om vi inte stänger igen industrins Pandoras ask.
A series of misfortunes will befall us if we do not quickly close the Pandora's box of industry.
Vi vet att terrorismen är blind och att den kan drabba var som helst, när som helst.
We know that terrorism is a blind force that can strike anywhere and at any time.
Det räcker inte för oss att ha en riktig beräkning av när kriserna kommer att drabba oss.
It is not enough for us to settle for an accurate calculation of when crises will strike.
Då uttrycktes en del osäkerhet beträffande den kris som snart skulle drabba euroområdet.
At that time, some uncertainties were expressed concerning the crisis which was then about to strike the euro area.
Skelettsjukdomar började drabba barnen och även den vuxna befolkningen.
Skeletal diseases began to afflict the children and the adult populations too.
Vi påminns återigen om den förfärliga tragedi som fortsätter att drabba Burmas folk.
Mr President, once again we are reminded of the desperate tragedy that continues to afflict the people of Burma.
drabba (also: plåga)

Synonyms (Swedish) for "drabba":

drabba

Context sentences for "drabba" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi ska få se ytterligare ett ont... men denna gång ska det drabba slavarna i Gosen!
There SHALL be one more plague... only it will come upon the slaves of Goshen!
SwedishVi måste undvika att låta det drabba befolkningen, och vi bör klargöra detta tydligt.
We have to avoid hitting the population and we should make this clearly understood.
SwedishOxfam hävdar att en fullständig avreglering skulle drabba de länder som är mest sårbara.
Oxfam has claimed that unfettered liberalisation will harm the most vulnerable.
SwedishJag misstänker att detta öde kan drabba även Europa, om vi inte går framåt.
I believe that Europe too could fall backwards unless it moves forwards.
SwedishMen tänk på hur detta kommer att drabba dem som nu regerar Bulgarien.
Consider, though, what this will cause to those who govern Bulgaria now.
SwedishDessa kostnader kommer i slutänden att drabba konsumenten själv.
And at the end of the day, these costs will have to be borne by the consumer.
SwedishSom George Lyon redan har sagt är det här ett problem som så småningom kommer att drabba oss.
As Mr Lyon has already stated, this is a problem facing us down the line.
SwedishÄven om detta sker i Förenta staterna kan det också drabba EU-medborgare.
Although this is happening in the United States, it could also be affecting European citizens.
SwedishEn del tror att civilisationerna kommer att drabba samman i Medelhavsområdet i framtiden.
Relations between the EU and the Maghreb are also slowly but surely moving ahead positively.
SwedishDe skadar inte den elit som sanktionerna är tänkta att drabba.
They do not hurt the elite of the state on which the sanctions are imposed.
SwedishJag nämner detta, eftersom effekterna av reformen kommer att drabba de nya medlemsstaterna hårdast.
Given these three considerations, we can sum this reform up as a disaster.
SwedishDet skulle drabba den lokala kollektivtrafiken mycket hårt.
That would have a very negative effect on local public passenger transport.
SwedishKatastrofala följdeffekter kan också drabba andra områden, såsom griskött.
Disastrous knock-on effects might also follow for other sectors, such as the pork sector for example.
SwedishNågra pålagor kommer därför inte att drabba fartyg på under 20 meter.
There will not therefore be a burden on vessels under 20 metres.
SwedishVi fördömer företeelsen, och tror sedan att ett sådant trauma bara kan drabba andras barn.
We condemn the phenomenon, and then believe that such trauma can only happen to other people's children.
SwedishDetta riskera att drabba utvecklingsländer som är beroende av jordbruksexport till EU.
To do so would be to risk hitting developing countries that are dependent on agricultural exports to the EU.
SwedishDen kan även drabba våra politiska ledare och våra medborgare.
It might overcome our political leaders and our citizens too.
SwedishVi måste naturligtvis förbereda oss för de katastrofer som verkar drabba oss allt oftare.
We must of course prepare ourselves for the disasters that seem to come our way with ever-increasing frequency.
SwedishKommissionen känner redan till min åsikt att detta kommer att drabba Irland på ett oproportionerligt sätt.
The Commission already knows my view that this will have a disproportionate impact on Ireland.
SwedishSituationen kommer att drabba de allra minsta företagen.
This situation will be detrimental to very small enterprises.