SV

driva {common gender}

volume_up
driva (also: förråd, bank, vall, lutning)
När de nationella centralbankerna förlorade sin egentliga funktion att driva penningpolitik ökade deras tjänstestaber kraftigt.
As the national central banks lost their real function – that of conducting monetary policy – the number of their service staff increased substantially.
Jag har ju redan nämnt exemplen med delstatsbanker och sparkassor, men jag vill driva det som man alltid hör från det ena eller andra hållet till sin spets.
I have already referred to the regional and savings bank sector, but I would just like to focus on a matter one hears again and again in certain quarters.
Världsbanken bör driva en strategi gentemot den privata sektorns utveckling som leverera maximala fördelar för de fattiga samtidigt som man bekämpar klimatförändringen.
The World Bank should pursue an approach to private-sector development that delivers maximum benefit to the poor while tackling climate change.

Context sentences for "driva" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMan kan inte driva med den demokratiska legitimiteten och politikens trovärdighet.
You cannot play games with democratic legitimacy and the credibility of politics.
SwedishDetta bör kunna driva på debatten med rådet, där saker och ting är mycket svårare.
That should promote debate with the Council, where things are much more difficult.
SwedishJag är tacksam om ni ville tala om på vilket sätt ni kommer att driva den frågan.
I would be grateful if you could explain how you intend to take that forward.
SwedishVi måste driva denna fråga från vår sida i parlamentet och från kommissionens sida.
This question needs to be pursued both in Parliament and within the Commission.
SwedishOch vi fortsätter att driva de moderata krafterna ännu längre bort ifrån varandra.
We go further and deeper into driving the forces of moderation further apart.
SwedishDet kommer att driva på industrin att snabbt få ut de här bilarna till konsumenterna.
That will exert pressure on the industry to get these cars to consumers quickly.
SwedishEU-länderna är ansvariga för att driva in skatter och fastställa skattesatser.
National governments are responsible for raising taxes and setting tax rates.
SwedishAtt driva på östutvidgningen är därför en viktig uppgift för Europaparlamentet.
Pressing on with enlargement is thus a major obligation for the European Parliament.
SwedishJag hoppas att vi ska kunna driva igenom detta med kraft under de kommande månaderna.
I hope that we will be pushing this quite aggressively during the coming months.
SwedishNi kan inte driva på forskare att lägga fram forskningsrön inom en speciell tidsram.
You cannot force scientists to produce findings within a particular timeframe.
SwedishI rådet försökte inte ens den spanska regeringen driva igenom dessa ändringsförslag.
In the Council, not even the Spanish Government insisted on these amendments.
SwedishAtt reglera och driva igenom dessa avtal kommer emellertid att bli en utmaning.
However, regulating and enforcing these agreements will prove a challenge.
SwedishJag är bestämt emot en sådan utplacering och kommer att driva en kampanj emot det.
I am resolutely opposed to such a deployment and will campaign against it.
SwedishOm ni fortsätter att driva denna extrema euronationalism kommer det att sluta med våld.
If you go on pushing your extreme euro-nationalism, this will lead to violence.
SwedishFN har visat sig vara en dålig organisation för att driva europeiska miljöproblem.
The UN has proved to be poor at tackling environmental problems in Europe.
SwedishJag har fullt förtroende för att Heidi Hautala är stark nog att driva detta vidare.
I have full confidence in Ms Hautala's strength in pushing forward on that.
SwedishSekretariatet, som kommer att ligga i Barcelona, ska driva på projekten.
The secretariat, which will be located in Barcelona, will promote the projects.
SwedishEnligt min mening måste vi driva på för att få ett snabbt genomförande av projektet.
In my opinion, we must press for the speedy implementation of this project.
SwedishNi har även en fortsatt mycket viktig roll i att driva på utvidgningen.
You will also continue to have a key part to play in moving enlargement forward.
SwedishRådet och kommissionen har de resurser som krävs för att driva igenom detta.
The Council and the Commission have the resources to help bring this about.