"egenintresse" English translation

SV

"egenintresse" in English

SV

egenintresse {neuter}

volume_up
egenintresse (also: egennytta)
I betänkandet refererar jag till detta som insiktsfullt egenintresse.
In the report, I refer to this as enlightened self-interest.
En man som av egenintresse attackerar ett fredligt grannland.
This is a man who, out of self-interest, has attacked a peaceful neighbouring country.
Så Turkiet har ett upplyst egenintresse av att ta steg i denna fråga.
So there is enlightened self-interest for Turkey to move on this issue.
Så man skulle kunna säga att jag har ett egenintresse när det gäller konsumentskydd.
So, I could say that I have a vested interest in consumer protection.
Alla har ett egenintresse av att skynda på avvecklingen.
Everyone has a vested interest in hastening the phase-out.
Eftersom jag är från Skottland har jag ett egenintresse i den här frågan.
Coming from Scotland, I have a vested interest in this subject.

Context sentences for "egenintresse" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag ska också meddela att jag har ett egenintresse av detta, eftersom en av dessa sjukdomar finns i min familj.
In doing this I declare an interest in that one of these diseases is to be found within my family.
SwedishNågra kommentarer i kammarens debatt tyder på att det finns ett antal ledamöter med egenintresse inom området.
Some comments made in the debate in this Chamber indicate that there are a number of MEPs with vested interests in the issue.
SwedishI samband med omröstningen om det här betänkandet vill jag gärna, i enlighet med parlamentets regler, meddela att jag har ett egenintresse.
In voting on this report, I am happy to declare that I have an interest, as Parliament's rules demand.
SwedishAvslutningsvis vill jag påminna er om att dessa principer utgör kärnan av den internationella rätten om egenintresse.
Finally, I should like to remind you that these principles constitute the hard core of international law on vested interests.
SwedishJag skulle vilja kommentera en sak som Malcolm Harbour sade och som ger mig tillfälle att ta upp något av visst egenintresse.
I would like to make a point in response to what Mr Harbour said that also provides me with an opportunity to declare a minor interest.
SwedishVad innebär skäl R, där man påstår att ett antal olika länder historiskt eller på senare tid har haft ett egenintresse i regionen?
What does recital R mean it states that a number of different countries, have had, historically or more recently, vested interests in the region?
SwedishEnligt vår uppfattning gör EU återigen ett val grundat på ett politiskt egenintresse snarare än försöker skydda medborgarnas faktiska friheter.
In our view, the EU is once again making a choice based on political expediency rather than attempting to protect citizens' real freedoms.
SwedishVi har under debatten i dag hört att konstitutionen måste försvaras mot något ont som kallas nationellt egenintresse.
MEPs are reported to be so concerned about the activities of national governments in the IGC that they felt it necessary to take to the streets in defence of the Convention's plans.
SwedishVi har inte bara ett medmänskligt intresse av säkerhet och stabilitet i Ryssland och landets allt viktigare södra delar, utan även ett egenintresse.
We do not have just a humane interest in the security and stability of Russia and her increasingly important southern reaches, but a selfish interest as well.
SwedishJag förmodar att jag bör inleda med att förklara mitt egenintresse när det rör denna fråga, som utövare av det fria yrke som denna diskussion handlar om - jag är nämligen advokat.
I suppose I should start by declaring an interest as a member of a liberal profession to whom this question applies, being a lawyer.
SwedishDessa åtgärder kräver en hel del mod och politisk skicklighet, för det finns mycket egenintresse och gott om pengar som cirkulerar i den informella ekonomin.
These measures require a great deal of courage and political will, for there are many vested interests and a lot of money circulating in the informal economy.
SwedishNu granskas detta av den iranska sidan, och vi kan bara hoppas att erbjudandet accepteras, inte bara på grund av egenintresse, utan också för Irans skull.
Now this is being studied by the Iranian side and we can only hope, not only in our interests but also in the interests of Iran, that this offer will be accepted.
SwedishNär det gäller grödor är möjligheterna inte mindre spännande, även om saken skadas genom en förnekelsekampanj från vissa skamlösa personer som har ett egenintresse i sammanhanget.
On the crop side, the potential is no less exciting, even if this suffers from a campaign of denial from certain shameless vested interests.
SwedishDet tycker jag är en positiv punkt och jag vill här och nu ytterligare en gång tacka alla de människor som ofta och utan egenintresse håller de här icke-statliga organisationerna i gång.
I think that is a good thing, and once again I must thank all the people who keep these NGOs going, often at no personal benefit to themselves.
SwedishJag vill bara säga att Hans-Peter Martin har meddelat att han på grund av sitt egenintresse drar tillbaka betänkandet om lobbying inom industrin.
   – Mr President, I just wanted to say that Mr Hans-Peter Martin has announced the withdrawal of the report on lobbying in industry because of his own personal interest.