"egenkontroll" English translation

SV

"egenkontroll" in English

volume_up
egenkontroll {comm. gen.}

SV egenkontroll
volume_up
{common gender}

egenkontroll (also: självövervakning)
Det förekommer fortfarande en hel del egenkontroll i branschen.
There is still a great deal of self-monitoring in the industry.
De nationella myndigheterna måste göra extra, strängare kontroller av alla former av egenkontroll.
National authorities need to carry out additional, more stringent checks on all forms of self-monitoring.
Alla lagstiftande organ måste alltid utsättas för granskning och måste också, på samma sätt som vi, vara inställda på att utöva egenkontroll.
. - (DA) Mr President, all legislative bodies must be subject to scrutiny at all times and must also be prepared, as we are, to carry out self-monitoring.

Context sentences for "egenkontroll" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMin grupp – och såvitt jag vet, även föredraganden – opponerar sig starkt mot denna egenkontroll.
My Group – and as far as I know the rapporteur – strongly objects to this self-control.
SwedishKommer vi att se en egenkontroll av köttindustrin med anställda som arbetar som köttinspektörer?
Will we see the self-control of the meat industry by employees working as meat inspectors?
SwedishDet aktuella fallet i Tyskland visar med all önskvärd tydlighet att principen om egenkontroll har stora brister.
The current example in Germany demonstrates very well that the principle of self-checking has major shortcomings.
SwedishVarför förlitar vi oss på egenkontroll och samlar in värden här och där, som sedan kräver statliga kontroller i efterhand?
Why do we rely on self checks and receive values rather randomly that then require state checks to be carried out ex post?
SwedishSärskilt i en tid av ogynnsamma ekonomiska förhållanden kan vi inte förlita oss på egenkontroll enligt moraliska normer.
We cannot, especially in times of unfavourable economic conditions, expect problems to be self-regulated on the basis of a system of moral values.
SwedishFör kvalitetssäkring finns olika nivåer, från egenkontroll, till typgodkännande och olika grad av certifiering av materialet/råvaran och/eller produkten.
For quality assurance are different levels, from the self, to the approval and various degrees of certification of the material / raw material and / or product.
Swedish, bör vi å andra sidan också sätta in alla möjligheter till egenkontroll även inom primärproduktionen.
If we apply the 'from farm to table' principle, we would also ensure that the scope for self-regulation is also fully used in primary production.
Swedish, bör vi å andra sidan också sätta in alla möjligheter till egenkontroll även inom primärproduktionen.
If we apply the 'from farm to table ' principle, we would also ensure that the scope for self-regulation is also fully used in primary production.
SwedishEnligt den information som föreligger kontrolleras kött, som importeras från ett annat medlemsland till Sverige, av det mottagande företaget inom ramen för bestämmelserna om egenkontroll.
According to our information, meat imported into Sweden from another Member State is checked by the recipient under a self-checking regime.