"egenskap" English translation

SV

"egenskap" in English

volume_up
egenskap {comm. gen.}
SV

egenskap {common gender}

volume_up
Om EU vill ge sig självt denna för en självständig stat utmärkande egenskap bör man i anständighetens namn först be om medborgarnas godkännande i folkomröstningar.
If the European Union wishes to give itself that supreme attribute of statehood, it should have the decency to ask its peoples' permission first in referendums.
Och när det är möjligt för oss att föra egenskaperna vidare till nästa generation, och vi kan skaffa oss de egenskaper vi vill, har vi förvandlat gammaldags evolution till neo-evolution.
And when we are at a position where we can pass it on to the next generation, and we can adopt the attributes we want, we will have converted old-style evolution into neo-evolution.
Alternativfält som hänger ihop funktionsmässigt får samma namn (Namn - Egenskap).
Option fields with the same functionality are given the same name (Name property).
Sanden ger konstgräset tyngd medan granulatet ger konstgräset dess sviktande egenskap.
The sand provides artificial grass gravity while the granules give artificial grass its fragile property.
Kan inte skriva egenskap som är skrivskyddad.
Unable to write read-only property.
Kineserna har åtminstone en god egenskap: de gör ingen hemlighet av sina planer.
At least the Chinese have one good quality: they make no secret of their plans.
De hade båda en särskild egenskap: de kunde le även i svåra situationer.
Both had a special quality: they could smile even in difficult situations.
Denna egenskap, som Sacharov ägde i ovanlig hög grad, gjorde honom oemottaglig för rädsla.
This quality, possessed by Sakharov to an unusual degree, made him impervious to fear.
- organ som företräder turisterna i deras egenskap av konsumenter inrättas
- bodies representing tourists in their capacity as consumers would be established
Detta var den tredje förlikningen som jag har lett i egenskap av föredragande.
This was the third form of conciliation which I led in my capacity as rapporteur.
I egenskap av föredragande önskar Queiró lägga fram ett muntligt ändringsförslag.
Mr Queiró wishes to table an oral amendment, in his capacity as rapporteur.
egenskap
Som råmaterial för den egenskapen som vi kan använda i framtiden.
As a raw material, as a trait we can use in the future.
Vi visar förståelse för folkens frihetslängtan, för en egenskap som otvivelaktigt finns i varje människas och nations hjärta.
We show understanding for people's desire for freedom, for a trait that no doubt lives in the heart of every person and every nation.
Det är bara nödvändigt eller intressant att den kanske har en bra, unik egenskap.
It's just necessary or interesting that it might have one good, unique trait. ~~~ And for that reason, we ought to be saving it.

Synonyms (Swedish) for "egenskap":

egenskap

Context sentences for "egenskap" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag talar i egenskap av ordförande för [Forum för byggande i Europaparlamentet].
I speak as the President of the Forum for Construction in the European Parliament.
SwedishFörst och främst vill jag tacka Mastorakis i egenskap av föredragande.
Mr President, I would firstly like to congratulate the rapporteur, Mr Mastorakis.
SwedishJag talar i egenskap av ordförande för [ Forum för byggande i Europaparlamentet ].
I speak as the President of the Forum for Construction in the European Parliament.
SwedishDetta fall handlar inte om en förmån för enskilda ledamöter i egenskap av politiker.
This is not a matter of a benefit conferred on individual Members as politicians.
SwedishI egenskap av budgetmyndighet kommer parlamentet senare att besluta om alla siffror.
Parliament, as budgetary authority, will decide on all these figures later on.
SwedishVarela begär ordet i egenskap av föredragande och han har ordet i högst en minut.
Mr Varela wishes to speak as rapporteur and he may do so for a maximum of one minute.
SwedishI detta skede skulle jag vilja ta upp ett par punkter i egenskap av huvudföredragande.
At this juncture I should like to raise a couple of points as general rapporteur.
SwedishI egenskap av spansk ledamot av denna kammare tar jag ansvar för mina egna ord.
As a Spanish Member of this House, I take responsibility for my own words.
SwedishI egenskap av övertygad europé måste jag säga att detta är oroväckande tider för EU.
I have to say, as a committed European, I think these are worrying times for the EU.
SwedishI egenskap av ledamöter av budgetutskottet trodde vi inte riktigt på detta.
Well, as members of the Committee on Budgets, we did not really believe this.
SwedishI egenskap av Europaparlament måste vi sätta press på myndigheterna i Burma.
Acting as the European Parliament, we must put pressure on the authorities in Burma.
SwedishHan tilldelades en extra minut i sin egenskap av ordförande i Maghreb-delegationen.
I have allowed you the extra minute since you are chairman of the Maghreb delegation.
SwedishI egenskap av parlamentsledamöter har vi en väsentlig roll att spela i detta hänseende.
We, as Members of this Parliament, have an essential role to play in that respect.
SwedishI egenskap av regional företrädare vill jag påstå att vårt samarbete är föredömligt.
I would like to state as a regional representative that our cooperation is exemplary.
SwedishDetta förakt för grundläggande demokrati är uppenbarligen en inneboende egenskap i EU.
Such contempt for basic democracy is evidently a structural feature of this Europe.
SwedishJag har i dag äran att i min egenskap av sammanträdets talman inviga ett nytt förfarande.
As President for today's sitting, it is my honour to inaugurate a new procedure.
SwedishI egenskap av agent som arbetade för britterna hade Hans tillhandahållit ritningarna.
As an agent working for the British, Hans had supplied the illegal drawings.
SwedishJag uttalar mig i egenskap av ledamot av Tekniska gruppen för oberoende ledamöter.
I am making the intervention as a Member of the Technical Group of Independent Members.
SwedishI egenskap av den erfarna personen i mitten vet jag att jag är på rätt ställe.
As the worldly-wise person in the middle, I know I am in the right place.
SwedishI egenskap av ledamot av Europaparlamentet vill jag få en totalsammanställning.
As a Member of the European Parliament, I wish to have a full overview.