"egentlig" English translation

SV

"egentlig" in English

SV egentlig
volume_up
{adjective}

egentlig (also: verklig, riktig, faktisk, själva)
volume_up
actual {adj.}
Not one of them constitutes an actual minority.
Den egentliga indikatorn för en valutas stabilitet är inflationstakten.
The actual measurement for the stability of a currency is the rate of inflation.
All den byråkrati som nämnts ovan tär på den egentliga forskningen.
All bureaucracy of this sort is depriving actual research of resources.
Denna omfördelning av tonvikten i politiken mellan egentlig industriell innovation och hälsomässiga behov är ett viktigt steg i rätt riktning.
This rebalancing of policy-making between legitimate industrial innovation and health needs is an important step in the right direction.
egentlig (also: bokstavlig, torr, exakt, ordagrann)
egentlig (also: ordentlig, verklig, korrekt, rejäl)
volume_up
proper {adj.}
Dessutom saknar programmet en egentlig investeringskomponent.
Furthermore, the programme lacks a proper investment component.
Först och främst det som gäller GUSP i egentlig bemärkelse.
First of all concerning CFSP proper.
Egentliga förhandlingar kan inte föras samtidigt med alla ansökarländer.
Proper negotiations cannot be conducted simultaneously with all applicant countries.
egentlig (also: verklig, inre, reell, inneboende)
Doktrinen om dubbeleffekt gäller inte vapen som i sin egentliga utformning är ämnade att användas för massförstörelse.
The doctrine of double-effect has no application to weapons which, in their intrinsic design are designed to cause mass destruction.
De är inte bara föremål för medborgarnas stora intresse, och stöd för deras egentliga värden, utan de kan också lämna ett viktigt bidrag till sysselsättningen i våra europeiska regioner.
They not only have the strong interest and support of citizens for their intrinsic value but they also have an important contribution to make to employment in our European regions.

Synonyms (Swedish) for "egentlig":

egentlig

Context sentences for "egentlig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMånga människor har utlämnats trots att det saknats egentlig bevisning emot dem.
Many people have been extradited where there is no real evidence against them.
SwedishFrånsett detta har vi inte lagt upp någon egentlig strategi för att bekämpa aids.
Apart from that, we do not have a truly specific strategy for fighting AIDS.
SwedishFörst sedan vi anslutit oss till EU blev Irland i egentlig mening självständigt.
It is only since we joined the European Union that Ireland has become truly independent.
SwedishProblemet är emellertid att Europeiska unionen inte är någon stat i egentlig mening.
The trouble is, however, that the European Union is not, strictly speaking, a State.
SwedishDenna kamp har därför hittills inte haft någon egentlig inverkan på situationen i landet.
It has therefore had no real impact on the situation in the country so far.
SwedishKommer enskilda kommissionsledamöter att kunna ställas till svars i egentlig mening?
Can it now call individual Commissioners to account in any real sense?
SwedishMen snälla herr David, hjälp mig så att vi kan inleda frågestunden i egentlig mening.
But please, Mr David, help me to get started with Question Time itself.
SwedishDetta land har, som ni vet, länge varit utan en egentlig regering.
This country, as you know, has been without a government as such for a long time.
SwedishDet kommer därför att röra sig om en bokföringstransaktion utan någon egentlig överföring av pengar.
It will therefore be a book transaction without any substantial transfer of money.
SwedishHittills har jag ingen egentlig information om hur det går med detta.
So far, I have no real information available about progress here.
SwedishI och med Prodis kommission får EU för första gången en egentlig regering.
Madam President, with Mr Prodi' s Commission, the EU is getting a real government for the first time.
SwedishIrlands elmarknad är inte avreglerad i egentlig mening.
We do not have de facto liberalisation of the electricity market in Ireland.
SwedishSamtidigt erkänner föredraganden att krisen år 2000 inte var en egentlig försörjningskris.
At the same time, the rapporteur acknowledges that the crisis in 2000 was not a real supply crisis.
SwedishRothleybetänkandet saknar egentlig substans vad gäller att förbättra parlamentets möjligheter att arbeta.
The Rothley report will do very little in terms of improving the functioning of Parliament.
SwedishMan kan lika gott säga att parlamentet inte har någon egentlig lust att på allvar bekämpa penningtvätten.
This amounts to saying that Parliament has no real desire seriously to combat money laundering.
SwedishTrots detta är det de som verkligen har någon egentlig betydelse i detta sammanhang om allt går som det skall.
Despite this, if everything goes well, they are the ones that really matter in all of this.
SwedishJag ser ingen egentlig anledning till att hoppas på en ny början under det tyska rådsordförandeskapet.
I do not see much real cause for hope in a new beginning under the German Presidency of the Council.
SwedishDet kommer inte att ske med någon egentlig konsekvens; det kommer inte att finnas någon struktur och inte något mål.
It will not be truly consistent; it will have no structure and it will have no objective.
SwedishDet innebär inte att mötet inte är viktigt, men än så länge är det inte på någon egentlig förhandlingsnivå.
This is not to say that it is not important, but it is not at the level of true negotiations as yet.
SwedishJag kan för närvarande inte avgöra om detta är en ordningsfråga eller inte i egentlig mening.
Mr Cashman, whether that is strictly a point of order or not I am not prepared to rule at the moment.