"egentligen" English translation

SV

"egentligen" in English

SV egentligen
volume_up
{adverb}

1. general

Förslagets utgångspunkt är att en asylsökande egentligen är en misstänkt person.
The proposal's point of departure is that asylum seekers are actually suspects.
Jag ifrågasätter om det egentligen finns grund för denna revisionsförklaring.
I question whether this statement of assurance is actually justified.
Finns det egentligen några dokument i kommissionen som är offentliga?
Does this mean that there are actually Commission documents which are public?
egentligen (also: faktiskt, verkligen, riktigt, minsann)
volume_up
really {adv.}
Kommissionen anser därför att detta ändringsförslag egentligen inte är nödvändigt.
Therefore the Commission considers that this amendment is not really necessary.
För krisförebyggande och krislösning hade vi egentligen otillräckliga instrument.
We have not really had enough instruments for preventing and resolving crises.
Det tyder egentligen på bristande förståelse för parlamentets arbetsordning.
That really reflects a failure to understand Parliament's procedures.
egentligen (also: i sitt innersta väsen)
Ändå är inget av de här fallen egentligen handelskonflikter, och borde helt enkelt ha kunna bilagts.
Yet, none of these cases are intrinsically trade disputes and ought to have simply been mediated.
Direktivet är egentligen kopplat till Corien Wortmann-Kools betänkande som redan har diskuterats.
This Directive is intrinsically linked to the Wortmann-Kool report which has already been elaborated on.
Det beror för det första på antalet och mångfalden av de viktiga områden som systemet egentligen är inriktat på.
This is firstly due to the number and diversity of the vital spaces that it is intrinsically geared towards.
egentligen (also: helt, alldeles, faktiskt, verkligen)
volume_up
just {adv.}
Hur dumma tror medlemsstaternas regeringar att deras medborgare egentligen är?
Just how dim do the governments of the Member States really think their own citizens are?
Tanken är befängd, men...... man kan ju börja undra vad kontroll egentligen är.
The idea is pure nonsense...... but it does make one wonder just...... what is control?
De överdrivet långa planeringsförfarandena innebär att förseningar egentligen är oundvikliga.
As the problems have been aired, let me draw your attention to just a few points.
egentligen (also: faktiskt, i själva verket, de facto)
Dessutom är diskussionen egentligen redan föråldrad, omsprungen av verkligheten.
But this debate is in fact already out of date, overtaken by reality.
Detta var egentligen den huvudsakliga orsaken till detta initiativbetänkande.
That was in fact the main reason for this own initiative report.
Problemet kan egentligen endast lösas på lägsta möjliga geografiska nivå.
The problem can, in fact, only be solved at the lowest possible geographical level.

2. "talspråkligt"

egentligen
volume_up
basically {adv.} (spoken language)
Det finns egentligen två Europa: det som fungerar och det som ifrågasätts.
There are basically two Europes: one that works and one that asks itself questions.
Och de styr egentligen allt som nervsystemet har att sköta.
And they're controlling basically everything that the nervous system has to do.
I inflationen döljs det för oss att ökningstakten egentligen bara är 4,9 procent.
Inflation is hiding the fact that, basically, we really only have an increase of 4.9 %.

Synonyms (Swedish) for "egentligen":

egentligen

Context sentences for "egentligen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag menar, varför inte börja -- vem sitter i baksätet egentligen, förutom barn?
I mean, why not start -- who's sitting in the back seat anyway except for kids?
SwedishVad handlar då direktivet om marknader för finansiella instrument egentligen om?
So what is MiFID – the Markets in Financial Instruments Directive – all about?
SwedishDå blir alla bestämmelser egentligen inte mer värda än papperet som de står på.
The whole arrangement would then not even be worth the paper it was written on.
SwedishBetänkandet är egentligen inte inriktat på bedrägerier utan på oegentligheter.
The actual focus of the report is not fraud as such, but rather irregularities.
SwedishKommissionen talade fint om gemensamma värderingar, men var finns dessa egentligen?
The Commission spoke fine words about common values, but where are they exactly?
SwedishDå måste man klart och tydligt ställa frågan: Hur skall detta egentligen fortsätta?
We therefore have to ask in the clearest possible terms what should happen next.
SwedishDet är skälet till att det är viss förvirring över vad vi nu egentligen röstar om.
That is why there is clearly some confusion over exactly what we are voting on.
SwedishJag skulle egentligen vilja veta av kommissionären om de garantierna verkligen ges.
I would like to know from the Commission whether these guarantees will be given.
SwedishIngen betvivlar väl egentligen att vi måste bekämpa terrorism.
(DE) Mr President, no one has any serious doubts about the need to combat terrorism.
SwedishHela rävsaxaffären blir egentligen mer och mer löjeväckande.
Mr President, the entire leghold trap affair is becoming increasingly ridiculous.
SwedishTill sist, jag behöver egentligen inte upprepa det som Wijsenbeek sagt om euron.
Finally, I do not need to repeat what Mr Wijsenbeek has said already about the euro.
SwedishDetta är ett eldprov för hur trovärdiga EU:s människorättsliga normer egentligen är.
This is a test of the credibility of the European Union's human rights standards.
SwedishJag tror inte heller att ett ramdirektiv egentligen var en lämplig lösning.
I also think that a framework directive was perhaps not an appropriate solution.
SwedishVad handlar egentligen parlamentets lagstiftningsarbete och kommissionens förslag om?
What are Parliament's legislative work and the Commission's proposals all about?
SwedishOavsiktlig förorening av havet är egentligen ett litet märkligt uttryck.
Mr President, accidental marine pollution is in reality a rather odd expression.
SwedishDe båda föredragandena har egentligen redan sagt det väsentliga.
Mr President, the two rapporteurs have already mentioned the essential points.
SwedishFrågan är egentligen: är vi klara för utvidgningen och med vilka målsättningar?
In effect, the question is: are we ready for enlargement and what are our objectives?
SwedishVi är egentligen tillbaka till en fråga vi har behandlat vid tidigare tillfällen.
In truth, we are returning to an issue that we have dealt with on previous occasions.
SwedishFör hur definierar man egentligen det genomsnittliga och välskötta privata företaget?
After all, what is the definition of the average well-run private undertaking?
SwedishVilka fler förebyggande åtgärder behövs egentligen enligt hans uppfattning?
After all, in his opinion, what further action is needed in the way of prevention?