"eller" English translation

SV

"eller" in English

EN

SV eller
volume_up
{conjunction}

eller (also: annars, eller också, eljest)
volume_up
or {conj.}
Dessutom måste programmet anpassas till situationen i sektorn eller sektorerna.
In addition, the programme must be tailored to the situation in the sector or sectors.
Jag frågar således: gäller Edinburghöverenskommelsen om strukturfonderna eller inte?
My question is: is the Edinburgh agreement on the structural funds in force or not?
Som vanligt vid omröstningar får ni rösta för eller mot kandidaten, eller lägga ner er röst.
As usual, in the vote you may vote for or against the candidate, or abstain.
eller (also: heller)
volume_up
nor {conj.}
Vare sig tjänstemännen, passagerarna eller medborgarna uppmanas ge sin åsikt.
Neither officials, nor users, nor citizens are called upon to give their opinion.
Kloning förbättrar varken aveln, livsmedelssäkerheten eller försörjningstryggheten.
It neither improves breeding, nor food safety nor the security of provision.
Varken rådet eller parlamentet, kommissionen eller kandidatländerna har någonsin gjort det.
Neither the Council nor Parliament, nor the Commission, nor the applicant states ever fixed a date.

Synonyms (Swedish) for "eller":

eller

Context sentences for "eller" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi välkomnar desto mer processerna eller överenskommelserna inom hälsopolitiken.
We also warmly welcome the processes or the agreements concerning health policy.
SwedishHär väljer du ett datafält som du vill se kolumninformation till eller redigera.
Here select a data field on which you want to see column information or to edit.
SwedishI Tyskland är vart sjunde jobb direkt eller indirekt beroende av biltillverkning.
In Germany, every seventh job depends directly or indirectly on car manufacture.
SwedishÅtaganden som görs inom Eurogruppen fullgörs tydligen eller så fullgörs de inte.
Clearly, commitments made within the Eurogroup are either kept or they are not.
SwedishNationer och folk tenderar att gå samman, antingen kring något eller mot något.
Nations and peoples tend to join together either around something or against it.
SwedishTrötta förare är farliga förare, oavsett om de är egenföretagare eller anställda.
Tired drivers are dangerous drivers, whether they be self-employed or otherwise.
SwedishVi får inte under några omständigheter ta lätt på oberoende eller prisstabilitet.
We cannot go soft on independence or on price stability under any circumstances.
SwedishDärmed behöver vi varken Willy Meyers, Gerard Battens eller Louis Bontes politik.
If we have this we will not need the policies of Messrs Meyer, Batten or Bontes.
SwedishGrunden för beslutet bör vara om man instämmer i ett ändringsförslag eller inte.
Whether you agree with an amendment or not should be the basis of the decision.
SwedishJag kan godkänna de flesta av era förslag antingen i sin helhet eller andemening.
I can accept a majority of your proposals either in their entirety or in spirit.
SwedishÄr det en klumpig formulering, eller röjer det oavsiktligt en djup övertygelse?
Is this a stylistic infelicity or a Freudian slip betraying an inner conviction?
SwedishDu har följande möjligheter att formatera om text till stora eller små bokstäver.
You have the following options for re-formatting text in uppercase or lowercase.
SwedishSå har du några andra färigheter...... eller du friger bara fångar på fängelser?
So do you have any other skills...... or do you just break people out of prisons?
SwedishMed några undantag är praktiskt taget alla fiskarter mer eller mindre utfiskade.
With some exceptions, practically all types of fish are subject to overfishing.
SwedishÄr det här droppar på en het platta eller är det verkligen substantiella bidrag?
Are these merely drops in the ocean or do they make a substantial contribution?
SwedishEller skall alla länder ha samma rätt att ingripa i så kallat förebyggande syfte?
Or should all countries have an equal right to take so-called preventive action?
SwedishDet sker oberoende av om litteraturförteckningen skapades i dokumentet eller ej.
It does not matter whether the bibliography was created in the document or not.
SwedishPå första sidan anger du om du vill skriva ett privat brev eller ett affärsbrev.
On the first page, specify if you want to create a personal or a business letter.
SwedishTvå eller tre minuter för att försvara en ledamots heder. Det är allt jag begär.
Two or three minutes to defend an MEP's honour: that is all that I am asking for.
SwedishSådana konflikter kan inte lösas med militära metoder eller med kulor och krut.
Such conflicts cannot be resolved by military methods or with bullets and bombs.