"en" English translation

SV

"en" in English

EN
volume_up
en {comm. gen.}
EN
volume_up
en {pron.}
EN
EN

"en suite" in Swedish

SV
SV

en {article}

volume_up
Ge mig en stor bil, en minivan, en buss, en scooter... en motorcykel, eller en lådebil.
Get me an SUV, a minivan, a bus, a scooter... a motorcycle, or a rickshaw.
På 17 hundra talet, en "doodle" var en dåre eller en idiot -- som en Yankee Doodle.
In the 17th century, a doodle was a simpleton or a fool -- as in Yankee Doodle.
En ekonomisk kris, en politisk kris och också, befarar jag, en förtroendekris.
An economic crisis, a political crisis and also, I fear, a crisis of confidence.
Vi har upprepat att en rimlig nivå på dataskyddet garanteras.
We have repeated that ‘ [ A]n adequate level of data protection is guaranteed’.
Vi har upprepat att en rimlig nivå på dataskyddet garanteras.
We have repeated that '[A]n adequate level of data protection is guaranteed'.
Detta är skälet till varför kommissionen i sitt meddelande i september 2005 föreslog en övergripande strategi för att bekämpa luftfartens klimateffekter.
This is precisely why the Commission proposed in its communication in September 2005an overall approach to combating the impact of air transport on climate.
EN

en suite {adverb}

volume_up
1. "french"
en suite

Context sentences for "en" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

SwedishNaturligtvis innebär en sådan plan enorma kostnader och ekonomiska uppoffringar.
But of course such a plan will require enormous costs and economical sacrifices.
SwedishCentralasien har hittills inte uppfattat Europeiska unionen som en global aktör.
Until now, Central Asia has not perceived the European Union as a global player.
SwedishVi kan inte inta en handlingsstrategi för Vitryssland och en annan för Ryssland.
We cannot adopt one course of action for Belarus and a different one for Russia.
SwedishMeddelandet utgör också en vägledning för nya stödmetoder, däribland budgetstöd.
The communication is also a guide to new aid modalities, notably budget support.
SwedishDessutom skulle jag vilja föreslå att man inrättar en konsekvensbedömningsnämnd.
Furthermore, I would like to suggest the creation of an impact assessment board.
SwedishMindre än en tredjedel av Greklands nationalskuld är säkrad genom kreditswappar.
Less than a third of the Greek national debt is secured by Credit Default Swaps.
SwedishVi hade dock gärna sett en märkning av kemikalier i den så kallade kategori fem.
However, we would have liked to see the labelling of chemicals in category five.
SwedishDetta är således inte bara en fråga om tekniska aspekter som rör hemtransporten.
So, it is not just a question of the technical matters relating to repatriation.
SwedishDenna fråga är en av de viktigaste som parlamentet måste ta itu med denna vecka.
This is one of the key issues that have to be addressed in Parliament this week.
SwedishSkapandet av euron är en av de mest betydelsefulla händelserna.
Mr President, the creation of the euro is an event of the greatest significance.
SwedishJag skulle vilja framföra en personlig ursäkt till parlamentet.
Mr President, I wish to make a short personal statement of apology to the House.
SwedishNovo Belenguers betänkande vädjar på ett bra sätt om en europeisk turistpolitik.
The Novo Belenguer report appeals for a European tourism policy, and rightly so.
SwedishOmbudsmannen har aktivt stött en fullständig och korrekt tillämpning av stadgan.
The Ombudsman has also promoted the full and correct application of the Charter.
SwedishMen det kan ändå utgöra en lösning på tjänsteområdet på lokal och regional nivå.
But it may offer a solution in the area of services at local and regional level.
SwedishDet är beklagligt att vi har ett så ofullständigt förslag om en så viktig fråga.
It is regrettable that we had such an incomplete proposal on such a major issue.
SwedishDaphne I hade en budget på 20 miljoner euro, men detta visade sig vara för lite.
DAPHNE I had a budget of EUR 20 million, but that turned out to be insufficient.
SwedishUtbildningsnivån har i själva verket en mycket stor betydelse för sjösäkerheten.
The level of training does in fact have a significant impact on maritime safety.
SwedishÅldrande och att bli gammal borde inte vara en börda, särskilt inte för kvinnor.
Ageing and growing old, especially with regard to women, should not be a burden.
SwedishDetta är en tydlig signal om att samma rättigheter ska utövas inom hela unionen.
This is a clear signal for the same rights to be exercised throughout the Union.
SwedishMen det är en annan fråga jag skulle vilja ta upp och rikta er uppmärksamhet på.
However, I would like to draw your attention to and focus on a different matter.

Synonyms (Swedish) for "en":

en
Swedish

Synonyms (English) for "en route":

en route
English
mise en scene