"entreprenad" English translation

SV

"entreprenad" in English

volume_up
entreprenad {comm. gen.}

SV entreprenad
volume_up
{common gender}

1. general

entreprenad (also: överenskommelse, ackord, fördrag, avtal)
to place on contract
De lägger ut det arbetet på entreprenad till internationellt verksamma företag som är beroende av att rederierna är gynnsamt inställda till dem.
They contract this work out to internationally operating companies that are dependent on the favours of shipping companies.
Hela processen inleddes i början på 1990-talet när parlamentet lade ut sin språkutbildning i Luxemburg på entreprenad.
Third, the decision to terminate the contracts in question is not a unilateral initiative by the Commission, but rather the outcome of moves initiated by the budgetary authority in the mid-1990s.

2. business

entreprenad
to place on contract
De lägger ut det arbetet på entreprenad till internationellt verksamma företag som är beroende av att rederierna är gynnsamt inställda till dem.
They contract this work out to internationally operating companies that are dependent on the favours of shipping companies.
Hela processen inleddes i början på 1990-talet när parlamentet lade ut sin språkutbildning i Luxemburg på entreprenad.
Third, the decision to terminate the contracts in question is not a unilateral initiative by the Commission, but rather the outcome of moves initiated by the budgetary authority in the mid-1990s.
entreprenad
Det andra problemet gäller utläggning av viseringsansökningar på entreprenad.
The second problem is the outsourcing of visa applications.
Han har alltid koncentrerat sig på att lägga ut parlamentets tjänster på entreprenad.
He has always focused on outsourcing of Parliament's services.
Här har vi ett exempel på när utläggande på entreprenad inte fungerar.
Here we have an example of outsourcing that is not working.

Context sentences for "entreprenad" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI vissa fall lämnas kontrollen ut på entreprenad till näringslivet eller en konsultfirma.
In some cases scrutiny is even delegated to industry or a consultancy.
SwedishDet läggs ut på entreprenad till kyrkan och välgörenhetsorganisationer.
It is outsourced to the Church and charities.
SwedishVi håller inte med om att Europa skall lägga ut åtgärderna mot olaglig invandring på entreprenad till tredje länder.
We cannot deny the way in which the economic and social situation of workers has deteriorated.
SwedishVi håller inte med om att Europa skall lägga ut åtgärderna mot olaglig invandring på entreprenad till tredje länder.
We do not agree to Europe’s subcontracting the crackdown on illegal immigration to third countries.
SwedishHela processen inleddes i början på 1990-talet när parlamentet lade ut sin språkutbildning i Luxemburg på entreprenad.
The whole process started in the early 1990s, when Parliament externalised its language training in Luxembourg.
SwedishAlltför ofta händer det att klienter vältrar över ansvaret på underentreprenörer, som i sin tur lägger ut arbete på entreprenad.
All too often, clients pass on the responsibility to subcontractors, who then themselves outsource work.
SwedishBara i Storbritannien har de flesta bankerna, försäkringsbolagen och till och med den allmänna hälso- och sjukvården lagts ut på entreprenad.
In Britain alone, most of the banks, the insurance companies and even the National Health Service have outsourced.
SwedishVissa medlemsstater fortsätter dock att motsätta sig förändringar på uppmaning av importörer och företag som lägger ut sin tillverkning på entreprenad.
But some Member States continue to resist change at the behest of importers and companies which outsource manufacturing.
SwedishDärför undrar jag om det inte är nödvändigt att göra en verklig och omedelbar kontroll av effektiviteten hos vissa tjänster som lagts ut på entreprenad.
I therefore wonder whether a real and immediate check on the effectiveness of certain outsourced activities might not be necessary.
SwedishDet tar emellertid inte upp att på detta sätt kommer EU även i fortsättningen att lägga ut sin ekonomiska underrättelseverksamhet på entreprenad till Förenta staterna.
However, it fails to address the fact that in this way, the EU continues to outsource its financial intelligence service to the US.
SwedishFör det andra, för att stärka kommissionens förmåga att samordna åtgärderna tänker vi lägga ut viss administration och teknisk assistans på entreprenad.
Secondly, in order to strengthen the Commission's capacity to coordinate actions, we intend to outsource some administrative and technical assistance.
SwedishDet har talats mycket om det i detta parlament, om att lämna ut projekt på entreprenad, om att lämna ut på entreprenad av utlämnade på entreprenad, för att uttrycka det så.
There has been much discussion in this House on subcontracting, or the subcontracting of subcontracted projects, if I may put it like that.
SwedishHela processen inleddes i början på 1990-talet när parlamentet lade ut sin språkutbildning i Luxemburg på entreprenad.
Third, the decision to terminate the contracts in question is not a unilateral initiative by the Commission, but rather the outcome of moves initiated by the budgetary authority in the mid-1990s.
SwedishOm så är fallet kommer vi att kunna producera mer med en bibehållen eller lägre energiförbrukning och skapa tusentals jobb som inte kan läggas ut på entreprenad.
If this will be the case, we will be able to produce more for the same or less energy consumption and create thousands of jobs which can not be outsourced.
SwedishVarför skulle inte insamling och leverans av post i en viss region kunna läggas ut på entreprenad på detta sätt under en särskild tidsperiod?
Why could not mail collection and delivery in a certain region be put to negative tender in this manner? The lowest subsidy would win the franchise for a certain period of time.
Swedish. ~~~ För några år sedan skrev jag artikeln "Mitt liv på entreprenad." ~~~ Jag hyrde en grupp i Bangalore, Indien.
So, I work for Esquire magazine, and a couple of years ago, I wrote an article called "My Outsourced Life," where I hired a team of people in Bangalore, India, to live my life for me.
SwedishVarför ska skattebetalarna fortsätta att stödja en verksamhet som skadar de omgivande områdena när miljöförstöring kan läggas ut på entreprenad genom att köpa importerade livsmedel?
Why should taxpayers continue to support an occupation that does harm to the surrounding areas when pollution can be outsourced by buying imported food?
SwedishFörslaget syftar till att skapa en tydligt definierad ram för att lägga ut vissa uppgifter på entreprenad och att få ett slut på det administrativa kaoset med de kontoren för tekniskt stöd.
The proposal aims to externalise certain tasks in a clearly defined framework and end the administrative chaos of the technical assistance offices.
SwedishDet är oacceptabelt att även EU har gett Italien Albanien på entreprenad.
We are finally calling upon the European Union to take its responsibilities more seriously; it is unacceptable that the Union too should have handed responsibility for Albania over to Italy.
Swedish. - (EN) Eftersom produktionen av materiella varor alltmer mekaniseras och läggs ut på entreprenad, använder fler människor i Europa sina talanger till att producera kulturprodukter.
in writing. - As the production of material goods is increasingly mechanised and outsourced, more people in Europe engage their talents in producing cultural goods.