"etablera" English translation

SV

"etablera" in English

SV etablera
volume_up
[etablerade|har etablerat] {verb}

Strategin går ut på att etablera samband mellan bistånd, återuppbyggnad och utveckling.
That strategy will establish links between relief, rehabilitation and development.
På detta sätt kommer vi att etablera en innovationsgrundad konkurrenskraft.
This way we will establish innovation-based competitiveness.
Ingen medlemsstat kan behålla eller för den delen etablera en tillräcklig standard.
No Member States will maintain or indeed establish adequate standards.
Det är också extremt viktigt att skydda vattenmiljön och vi måste vara noggranna och etablera buffertzoner som fastställts i enlighet med lokala förhållanden.
It is extremely important, too, to protect the aquatic environment and we must be rigorous here by establishing buffer zones fixed in accordance with local conditions.
etablera

Context sentences for "etablera" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi är överens om att vi måste göra något för städerna och etablera bästa praxis.
We are agreed that we have to do something for cities and establish best practice.
SwedishNär det gäller världen omkring oss bör EU etablera sig som en stark global aktör.
As for the outside world, Europe should establish itself as a strong global actor.
SwedishFör det första är vi intresserade av att etablera förfarandet i Delhi under COP 8.
First of all, we are interested in establishing the process in Delhi and COP8.
SwedishFörslaget att etablera en europeisk allmän åklagarmyndighet är mycket känsligt.
The proposal to set up a European public prosecutor service is a very sensitive one.
SwedishDe har nu chans att etablera sig genom att använda en hållbar affärsmodell.
They now have the chance to establish themselves using a sustainable business model.
SwedishStrategin går ut på att etablera samband mellan bistånd, återuppbyggnad och utveckling.
That strategy will establish links between relief, rehabilitation and development.
SwedishPå så sätt kan vi tillsammans etablera en hög standard på gemenskapsnivå.
In that way, we can together establish a high standard at the European level.
SwedishJag är däremot oroad av försöket att etablera nya diskriminerande villkor.
I am all the more alarmed by the attempt to establish new discriminatory conditions.
SwedishVi är i färd med att etablera gemenskapens asyl- och invandringsrätt i Europa.
That means that we need instruments to exercise the necessary controls.
SwedishI mötets spår följer att Špidla kommer att etablera en EU-plattform om romerna.
In the wake of this summit, Mr Špidla is going to establish a European platform on the Roma.
SwedishDärigenom kommer vi att lyckas etablera en EU-säkerhetssfär för luftfarten.
That is how we will succeed in establishing a European air safety space.
SwedishDe skall kunna etablera sig på nya marknader, men även lämna gamla marknader.
They should be able to establish themselves in new markets, but also to leave old markets.
SwedishDet tar mycket längre tid att etablera sådana företag i Europa än i Förenta staterna.
The time needed to set up such a company is much longer than it is in the United States.
SwedishIngen medlemsstat kan behålla eller för den delen etablera en tillräcklig standard.
No Member States will maintain or indeed establish adequate standards.
SwedishDet har blivit betydligt svårare för nya grupper att etablera sig.
It has become considerably more difficult for new groups to establish themselves.
SwedishNi har insisterat på att man ska etablera ett ambitiösare mål för territoriellt samarbete.
You have insisted on establishing a more ambitious territorial cooperation objective.
SwedishDet har ett gemensamt intresse av att etablera europeiska säkerhetsnormer.
It shares a common interest in establishing European safety standards.
SwedishFramgångarna med att etablera nätverket Natura 2000 har hittills också varit mycket begränsade.
The success in establishing the Natura 2000 network has so far been very limited.
SwedishOch sen har man ett tredje parti som säger "Rösta på oss, vi kommer att etablera en teokrati."
And then you have a third party saying, "Vote for us; we'll establish a theocracy."
SwedishSydsudan måste få etablera sig som en funktionsduglig suverän stat.
South Sudan must be enabled to establish itself as a viable sovereign state.