SV evigt
volume_up
{adverb}

Om betänkandet leder dit också så kommer de små och medelstora företagen att vara er evigt tacksamma.
If this report also leads to that then the SMEs, Madam Rapporteur, will be eternally grateful.
Det blir allt tydligare att Ryssland måste vara en strategisk partner för EU, i stället för att betraktas som för evigt fördömt och som en skräckfigur.
With increasing urgency, it is becoming clear that Russia must be a strategic partner for the EU, rather than eternally condemned and seen as a bogeyman.
Jag är evigt tacksam mot denna förnäma institution för att ha beviljat mig snåla en och en halv minut för att kommentera ansvarsfriheten när det gäller budgeten för 2004.
Mr President, I am eternally grateful to this august institution for allowing me a miserly one and a half minutes to comment on the discharge of the budget for 2004.
evigt (also: ideligen, ständigt)
evigt (also: ständigt, oavbrutet)

Context sentences for "evigt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMen man måste också förstå att ingenting varar för evigt, inte ens fiskeresurserna!
But we must also understand that nothing lasts forever, not even fish stocks.
SwedishI Europa vet vi att murar inte är beständiga och att gränser inte varar för evigt.
We know in Europe that walls are not permanent and that borders do not last for ever.
SwedishOlönsam produktion bör inte hållas vid liv med hjälp av konstgjord andning för evigt.
Unprofitable production should not be kept on a life support machine forever.
SwedishVi kan inte fortsätta att för evigt strida om vilken lagstiftning som ska gälla.
We cannot go on for ever having this battle about whose law shall apply.
SwedishVissa av åtgärderna måste definieras på nytt och samtliga kan inte fortsätta för evigt.
Some of the actions have to be redefined and not all may be continued for ever.
SwedishProcessen kommer antingen att få en verklig skjuts eller somna in för evigt.
Either the process will really take off, or it will be bogged down forever.
SwedishMan har inte angett någon tidsgräns, så med andra ord skall detta kilo vara för evigt.
No time limit is given, in other words it is a kilo that has to last forever.
SwedishDet är ett evigt problem, men jag tror faktiskt att lösningen redan har kommit.
This is a perennial problem, but I actually think that the solution has already arrived.
SwedishYttervärlden ansåg 1945 att man för evigt måste göra slut på dessa staters existens.
In 1945, the outside world agreed that these states should cease to exist permanently.
SwedishJag vädjar därför till er: låt oss leva för evigt, som Daniel Marc Cohn-Bendit vill.
I therefore appeal to you: let us live forever, as Mr Cohn-Bendit wants.
SwedishEtt område som är ungefär lika stort som Storbritannien är för evigt smittat och obeboeligt.
An area about the size of Britain is permanently contaminated and uninhabitable.
SwedishVi tar era ord för vad de är, men vi kommer inte att acceptera dem för evigt.
We take your words at face value, but we will not accept them forever.
SwedishOch jag insåg att kanske västvärlden inte kommer att dominera världen för evigt.
And I realized that perhaps the Western world will not continue to dominate the world forever.
SwedishJag vädjar därför till er: låt oss leva för evigt, som Daniel Marc Cohn-Bendit vill.
Italy and Europe are once again shuddering as they did in the case of the former Yugoslavia.
SwedishEuropeiska unionen skulle kunna ge understöd till Kosovo för evigt och knappt märka det.
The European Union could subsidise Kosovo for ever and hardly notice it.
SwedishMen det finns ingen anledning att fortsätta att för evigt vara inskränkta och rädda.
But there is no reason to stay limited of mind and fearful forever.
SwedishDet kunde teoretiskt ha hållit igång för evigt. ~~~ Trots att värdarna levde i celibat.
And, in principle, it could've gone on forever, with perfect celibacy on the part of the hosts.
SwedishJag kan inte heller acceptera trossatsen att räntorna skulle fortsätta att vara låga för evigt.
Nor can I believe any longer in the dogma of interest rates which remain constantly low.
SwedishVad skulle du uträtta som du väntar på att göra för att du tror dig vara här för evigt?
What would you get done that you're waiting to get done because you think you'll be here forever?
SwedishUtgångspunkten är uppenbarligen att EU:s utgifter ska växa och växa för evigt.
It is clearly based on the idea that the EU's expenditure should just carry on increasing ad infinitum.