"exemplar" English translation

SV

"exemplar" in English

SV

exemplar {neuter}

volume_up
exemplar (also: kopia, avskrift, nummer, avbild)
Det finns exemplar hos distributionstjänsten om någon vill ha ett.
There are copies available over at distribution if anybody wants to have a copy of it.
Jag kommer att överlämna ett exemplar av hela den gemensamma förklaringen till kansliet.
I will submit a copy of the full text of the joint statement to the Secretariat.
Jag hoppas att det inte var ett signerat exemplar, utöver att vara ett restexemplar!
I hope it was not a signed copy, as well as remaindered!
Internationell kommersiell handel med exemplar av dessa arter som tagits ur sin naturliga miljö är förbjuden enligt bilaga I.
International commercial trade in wild-taken specimens of these species is prohibited in Appendix I.
Internationell kommersiell handel med exemplar av dessa arter som tagits ur sin naturliga miljö är förbjuden enligt bilaga I.
International commercial trade in wild-taken specimens of these species is prohibited in Appendix I.
Om ni går och tittar på deras hemsida idag, listar de faktiskt upp dessa exemplar och säger att resten förlorades i en brand.
If you go look at their website today, they'll actually list these specimens, saying, the rest was lost in a fire.

Context sentences for "exemplar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishÖver tio miljoner exemplar av dessa broschyrer och guider kommer att publiceras.
More than ten million copies of these brochures and guides will be published.
SwedishDen kommer ut i januari och jag hoppas att ni alla köper tre exemplar var.
And it comes out in January, and I hope you all buy it in triplicate.
SwedishI det här rotationsfältet anger du hur många exemplar som ska skrivas ut totalt.
In this spin box, enter the number of copies to be printed.
SwedishJag välkomnar kommissionens uppdatering av förordningen om skydd av unga exemplar av marina organismer.
I welcome the Commission's updating of the regulation on the protection of juveniles.
SwedishUppdraget – ta fram ett renhorn i plast som kan framställas i många identiska exemplar.
The mission - to develop a reindeer antlers in plastic that can be prepared in many identical copies.
SwedishFör närvarande har tidningen en upplaga på endast 3 000 exemplar.
At present, the publication has a circulation of only 3 000.
SwedishMan kan nu hämta ett halvdussin exemplar på talmannens kansli.
Some half-a-dozen copies are now available from the President.
SwedishDu kan inte köra flera exemplar av Communicator samtidigt.
You cannot run multiple instances of Communicator simultaneously.
SwedishCommunicator har upptäckt att följande exemplar kör:
Communicator has detected the following instance currently running:
SwedishRådet har naturligtvis också fått ett exemplar.
It is of course in the hands of the Council as well.
SwedishOm inte har jag några exemplar här som ni kan få.
If not, I have some copies here that you can have.
SwedishInternationell kommersiell handel med exemplar av dessa arter som tagits ur sin naturliga miljö är förbjuden enligt bilaga I.
International commercial trade in wild-taken specimens of these species is prohibited in Appendix I.
SwedishInternationell kommersiell handel med exemplar av dessa arter som tagits ur sin naturliga miljö är förbjuden enligt bilaga I.
International commercial trade in wild-taken specimens of these species is prohibited in Appendix I.
SwedishBifogat finns två exemplar av kontraktet.
Enclosed you will find two copies of the contract.
SwedishHär anger du hur många exemplar som ska skrivas ut.
Enter how many copies you want to print.
SwedishJag antar att ingen i denna kammare skulle invända mot principen om att skydda unga exemplar av marina organismer.
I do not suppose that anybody in this House would object to the principle of protecting juveniles of marine organisms.
SwedishSkydd av unga exemplar av marina organismer
Protection of juveniles of marine organisms
SwedishSkydd av unga exemplar av marina organismer
Protection of juvenile marine organisms
SwedishOm ni går och tittar på deras hemsida idag, listar de faktiskt upp dessa exemplar och säger att resten förlorades i en brand.
If you go look at their website today, they'll actually list these specimens, saying, the rest was lost in a fire.
SwedishKoderna som ska införas i beskrivningen av exemplar och de måttenheter som skall användas finns listade i bilaga VII.
The codes to be included in the description of the specimens and the units of measurement to be used are listed in Annex VII.