SV

{adjective}

volume_up
Till sist: kvinnor äger mark och är medlemmar i jordbruksorganisationer.
Lastly, few women own land and few are in farm organisations.
Mycket fotbollsfans utanför Frankrike kommer att biljetter till matcherna.
Very few football fans from outside France will get tickets to the matches.
Sedan finns det några - väldigt - som är registrerade under EMAS-ordningen.
A few - a very few - are registered with the EMAS scheme.

Synonyms (Swedish) for "få":

Context sentences for "få" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEuropeiska kommissionens förslag var inte tillräckligt komplett för att stöd.
The European Commission's proposal was not sufficiently complete to gain support.
SwedishKvinnor bör inte sämre förutsättningar än män utan goda och välgrundade skäl.
Women should not be given a worse deal than men without good and sound reasons.
SwedishPå så sätt skulle vi ett körkort som vi kan använda också i resten av Europa.
In that way, we should obtain a driving licence we can use in the rest of Europe.
SwedishJag är därför synnerligen intresserad av att höra kommissionens syn på detta.
I would therefore be extremely interested to hear the Commission’s views on this.
SwedishMinoriteter och majoriteter måste utrymme för mänskligt och kulturellt utbyte.
Minorities and majorities need to be given room for human and cultural exchange.
SwedishFinns det en tidtabell, finns det måldatum för att igenom det här direktivet?
Is there a timetable, is there a target date for getting this directive agreed?
SwedishVi behöver snarast veta vilka åtgärder kommissionen skall vidta mot Frankrike.
We need urgently to know what steps the Commission is taking against the French.
SwedishNaturligtvis skall även parlamentet alla de befogenheter som tillkommer det.
Of course our Parliament would also need to be accorded the authority due to it.
SwedishVi behöver ett svar från kommissionären om hur vi avser att genomföra målen.
We need an answer from the Commissioner on how we intend to implement the goals.
SwedishNu är vår största utmaning att till stånd nästa internationella klimatfördrag.
Our greatest challenge now is to establish the next international climate treaty.
SwedishNu skulle det plötsligt krävas 150 anställda för att arbetstagarrepresentation.
Suddenly, 150 employees are required in order to obtain employee representation.
SwedishDet återstår att besluta om flygbolagen ska ekonomisk ersättning eller inte.
It remains to be decided whether or not airlines will be financially compensated.
SwedishDärför bör vi nu försöka en majoritet för den ena eller den andra ståndpunkten.
Therefore, we should now try to obtain a majority for one position or the other.
SwedishEuropeiska unionen innehar också lösningen på hur vi ska med Förenta staterna.
Yet the European Union also holds the key to bringing the United States on board.
SwedishLåt mig emellertid säga att när det gäller Ryssland är situationen annorlunda.
I should say, however, that when it comes to Russia the situation is different.
SwedishHur skall vi upp de totala forskningsinsatserna till tre procent av BNP osv.?
How are we to increase total research funding to three per cent of GDP? And so on.
SwedishVi anser att européerna slutligen måste rösta och kasta detta fördrag i havet.
We believe that Europeans must finally vote and throw this treaty into the sea.
SwedishTänk på att om du reser utomlands i syfte att vård, så gäller andra regler.
The rules are different if you travel abroad specifically for medical treatment.
SwedishDen här resolutionen är ämnad att en bred majoritet i FN: s generalförsamling.
This resolution is designed to win a broad majority at the UN General Assembly.
SwedishSå kan detta avtal på indirekt väg betydelse för förståelsen mellan folken.
This agreement is therefore an indirect means of promoting mutual understanding.