"få grepp om" English translation

SV

"få grepp om" in English

EN

SV få grepp om
volume_up
{verb}

få grepp om (also: fräta, bita, ta, sticka)

Context sentences for "få grepp om" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEtt första testlopp är kanske nyttigt, men räcker inte för att grepp om problemet.
A first test run may be useful, but not enough to get a grip on the problem.
SwedishBehovet av strålning som konservering är det också svårt att grepp om.
The need for irradiation as a way of preserving food is also hard to see.
SwedishVi behöver några dagar för att grepp om situationen i författningsdomstolen och bedöma den.
We need a few days to grasp and to assess the situation in the Constitutional Court.
SwedishDen uppträder med för lite energi för att faktiskt grepp om denna fråga.
It is not pro-active enough to get a real grip on the situation.
SwedishVilka program tror ni här skulle kunna få någon effekt för att man åter skall grepp om problemen?
What programmes do you think would help to get these problems under control again?
SwedishDet sägs också alltid att vi måste grepp om globaliseringen.
It is also repeatedly said that we must come to grips with globalisation.
SwedishEtt första testlopp är kanske nyttigt, men räcker inte för att grepp om problemet.
You might say that in Essen there was a pursing of the lips.
SwedishOm vi lägger till ytterligare ett program kommer vi att göra hela området svårt att grepp om.
If we add yet another programme, then we will make the whole area difficult to get to grips with.
SwedishMan har gjort det så här komplicerat med flit för att ingen ska kunna grepp om vad som står i det.
It is deliberately this complicated so that no-one can get their head around what it contains.
SwedishEU måste grepp om situationen och stödja den demokratiska processen utan att dra benen efter sig.
The European Union must size up the situation and support the democratic process without prevaricating.
SwedishOrganiserad brottslighet är särskilt svår att grepp om, eftersom möjligheterna är ojämnt fördelade.
Organised crime is particularly difficult to bring under control because the odds are stacked unevenly.
SwedishDärför har myndigheter svårt att grepp om det.
So governments find it difficult to get a grip on the situation.
SwedishDet gäller bara att förutom handeln med utsläppsrätter vidta åtgärder som gör det möjligt att grepp om det hela.
We now need measures that go beyond emissions trading, so as to come to grips with all of this.
SwedishFör att grepp om kostnaderna för statistiken är det viktigt för oss att veta vilken metod man väljer att använda.
The choice of method used to get a grip on the various costs for the statistics is also important to us.
SwedishI den meningen började EU grepp om den svårgripbara kontakten med medborgarna som folk talar om hela tiden.
I think in that sense that it began to make the elusive connection with citizens that people are always talking about.
SwedishDet förefaller som om myndigheterna inte vill grepp om den pågående polariseringen mellan kristna och muslimer.
The authorities do not appear to want to get a grip on the continuing polarisation between Christians and Muslims.
SwedishVi måste få allmänheten att förstå och grepp om utvidgningen, och det innebär att Europeiska unionen behöver gränser.
We have to enable the public to understand and get a handle on enlargement, and that means that Europe needs borders.
SwedishMen detta bör vi kunna grepp om.
However, we should be able to deal with these.
SwedishVi måste grepp om helheten, och där måste budgetkontrollen, revisionsrätten och alla andra aktörer inbegripas.
The Budgetary Control Committee, the Court of Auditors and all the other actors must be involved in helping us get a grip on the whole thing.
SwedishDet betänkande vi har framför oss är balanserat i sin kritik, men kritiken är så metafysisk och generell att det är mycket svårt att grepp om den.
As Mr Schulz has already pointed out, Turkey can demonstrate that democracy and Islam very much go hand in hand.