SV fånga
volume_up
[fångade|har fångat] {verb}

1. general

Efter det yttrandet kan Poettering behöva fånga min uppmärksamhet för att få ordet.
After that intervention Mr Poettering might need to catch my eye.
Vi måste snabbt komma ur mentaliteten " fånga det eller förlora det ".
We urgently need to get away from the 'catch it or lose it ' mentality.
fånga talmannens blick?-avsnittet i denna debatt.
That concludes the 'catch the eye' section of this debate.
När möjligheten till fred ges måste vi fånga den.
When the opportunity for peace arises, we must seize it as it passes.
This is the opportunity we have to seize.
Seizing Europe’s opportunities
Den minimimaskstorlek som behövs för att skydda till exempel ungtorsk är för stor för att fånga vuxen kolja och vitling.
The minimum mesh size needed to protect juvenile cod, for example, would be too big to catch adult haddock and whiting.
fånga (also: sinka, nita, nagla)

2. ichthyology

3. figurative

Det största oppositionspartiets generalsekreterare togs till fånga.
The secretary-general of the largest opposition party was arrested.
De togs till fånga eller arresterades under amerikanskt kommando och bör därför åtalas och interneras för påstådda brott mot USA, enligt amerikansk lag och på amerikanskt territorium.
They were captured or arrested under American command and should therefore be prosecuted for and detained for alleged offences against America, under American law and on American territory.
Det är synd att Europaparlamentet inte kunde fånga denna anda i dagens debatt.
What a pity the EPP could not capture that spirit in today's debate.
Om han har lämnat kroatiskt territorium kommer de inte att kunna ta honom till fånga.
If he has left Croatian territory they will be unable to capture him.
HQ skickade ut dem för att fånga en av rebell ledarna.
HQ sent them out here to capture one of the rebel leaders.
fånga (also: snärja, snara)
Så ni hoppar ur helikoptern, med ett nät, för att fånga drakar?
So, you guys, uh, jump out the chopper and use a net to snare dragons?
De riggar fällor och snaror för att fånga vilda grisar, ormar, apor, gnagare... ~~~ Ja i princip vad som helst som går att äta.
They have a series of traps, of snares that they've set up to catch wild pigs, snakes, monkeys, rodents -- anything they can, really.

Synonyms (Swedish) for "fånga":

fånga

Context sentences for "fånga" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag vill bara fånga er uppmärksamhet helt kort.
rapporteur. - (DE) Mr President, I shall only take up your attention very briefly.
SwedishDet klokaste vore kanske att redan från början ta sitt förnuft till fånga.
It would perhaps be wiser to line up on the side of common sense from the outset.
SwedishMen min fråga är följande: vilka slags signaler skall denna grupp fånga upp?
My question, however, is this: what kind of signals is this group to pick up?
SwedishSå det handlar egentligen mer om att fånga en idé än att fånga ett ögonblick.
So it's more about capturing an idea than about capturing a moment really.
SwedishVi vill inte att detta skall ske och vi hoppas att rådet tar sitt förnuft till fånga.
We do not want this to happen and we call upon the Council to act wisely.
SwedishRoth-Behrendt har lyckats fånga min uppmärksamhet, och hon har nu ordet.
Mrs Roth-Behrendt has succeeded in catching my eye, and she has the floor.
SwedishSå vi måste se möjligheterna och fånga dem, och inte fästa avseende vid det som är negativt.
So we must look to the opportunities and take them, and not the negatives.
Swedish. – Vi varken uppmuntrar eller föreslår kompetensflykt, men vi försöker fånga upp begåvningar.
   We do not encourage or propose a brain drain, but we try to mobilise brains.
SwedishDetta skulle också göra det lättare att fånga in och åtala brottslingar.
That would also make it easier to track down and prosecute offenders.
SwedishPosterna är tillräckligt breda för att inom dess ramar fånga upp varierande kreditbehov.
The headings are broad enough to accommodate varying requirements.
SwedishAvtalet ger oss möjlighet att fånga deras fisköverskott - jag upprepar: fisköverskott.
This agreement establishes the possibility of catching their excess fish. I repeat: excess fish.
SwedishDärigenom förbises följande två mål: Att ge kvinnorna skydd och fånga in de ligor som handlar med dem.
This misses two goals: giving them protection and catching the trafficking gangs.
SwedishJag hoppas att vi kan få de medlemsstater som är motståndare till detta att ta sitt förnuft till fånga.
I hope that we can make those Member States which are still opposed see sense.
SwedishVi har använt fruktan, om jag får säga så, för att fånga människors uppmärksamhet.
We've used fear, if you like, to grab people's attention.
SwedishDet största oppositionspartiets generalsekreterare togs till fånga.
The secretary-general of the largest opposition party was arrested.
SwedishDet är omöjligt för oss européer att övertala president Mugabe att ta sitt förnuft till fånga.
There is no way we Europeans can convince Mr Mugabe to see reason.
SwedishI betänkandet sägs att kommissionens informationskontor inte lyckas fånga allmänhetens intresse.
The report suggests that the Commission's information bureaus cannot kindle public interest.
SwedishBeslutet fick till följd att de portugisiska båtarna hindrades från att fånga 531 ton torsk.
As a result of this decision, Portuguese vessels were prevented from catching 531 tonnes of cod.
SwedishVi skall nu också få en enhet för övervakning, som skall fånga upp signaler om någonting går snett.
We are now also to have a monitoring unit for picking up signals if something goes wrong.
SwedishJag har försökt fånga ordförandens uppmärksamhet sedan före den senaste omröstningen.
Mr President, I have been trying since before the last vote to get the attention of the Chair.