"följder" English translation

SV

"följder" in English

SV följder
volume_up
{plural}

följder (also: följd, efterdyningar, efterdyning)
Först Vitryssland, som drabbades av samma följder från katastrofen som Ukraina, och som tålmodigt och utan stora ord har finansierat återhämtningen i katastrofens kölvatten.
First Belarus, which suffered the same consequences of this disaster as did Ukraine, and which has been funding recovery from the aftermath of the disaster patiently and without any posturing.
följder (also: serier)
. - (DE) Separationer och skilsmässor är alltid svåra och har en hel rad rättsliga följder.
. - (DE) Separation and divorce are always difficult matters and involve a whole series of legal consequences.
Efter den ekonomiska och finansiella krisen har Europaparlamentet antagit en rad betänkanden och kommissionsdirektiv om krisens följder och om hur den bör bekämpas.
Following the economic and financial crisis, the European Parliament has approved a series of reports and Commission directives on its outcomes and ways to combat it.

Context sentences for "följder" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDetta kommer att få allvarliga ekonomiska och sociala följder för hela regionen.
This will have serious economic and social consequences for that entire region.
SwedishDe söker inte behandling och de testar sig inte, med alla negativa följder det får.
They do not seek treatment and do not get tested, with all the negative effects.
SwedishÅterkommande torka och översvämningar har katastrofala följder för befolkningen.
Recurring droughts, as well as floods, have a devastating effect on the population.
SwedishFörarnas arbetsvillkor har direkta ekonomiska, men även säkerhetsmässiga, följder.
Working conditions for drivers have direct economic but also safety implications.
SwedishMinskningen av utgifterna fick detta positiva resultat, men även negativa följder.
Those expenditure cuts led to a positive result, but also had negative affects.
SwedishHändelserna den 11 september och därefter har stora följder för den politiken.
The events of 11 September and subsequent events greatly impact on that policy.
SwedishHändelserna i Kosovo har stora ekonomiska och sociala följder för det landet.
Events in Kosovo are having a major economic and social impact on that country.
SwedishEtt destabiliserande av den koreanska halvön skulle få mer långtgående följder.
Destabilising the Korean peninsula would have more far-reaching consequences.
SwedishStigande livsmedelspriser har fått extremt negativa följder i utvecklingsländerna.
Rising food prices have had extreme negative effects in developing countries.
SwedishVilka följder får dessa omständigheter för anslutningsförhandlingarna i framtiden?
What effect will this have on the continuation of the accession negotiations?
SwedishVi tror att det skulle få negativa följder i fråga om de eftersträvade målen.
We believe that this will have negative results, rather than the desired outcomes.
SwedishOm upprättelse inte erbjuds kan detta få allvarliga följder för framtiden.
If redress is not provided, this could have serious implications for the future.
Swedish(PT) I dag står vi inför en naturkatastrof vars följder inte går att förutse.
(PT) Today, we are facing a natural disaster with unpredictable consequences.
SwedishÅläggandet i punkt 17 kommer att ha allvarliga och negativa följder för processen.
Paragraph 17 on prescription will have a serious and negative impact on the process.
SwedishDärför måste vi övertyga amerikanerna om vi vill undvika katastrofala följder.
So we need to convince the Americans if we want to avoid disastrous results.
SwedishKrig är naturligtvis alltid en svår sak som alltid får smärtsamma följder.
War is, of course, a difficult thing, which always brings painful consequences.
SwedishÅläggandet i punkt 17 kommer att ha allvarliga och negativa följder för processen.
We need them all around the table and we cannot apportion blame beforehand.
SwedishDen ökande åldern får allvarliga följder för det sociala säkerhetssystemet.
This increase in age has serious consequences for our social security systems.
SwedishDetta vore ett steg tillbaka, med ödesdigra följder för djurens välbefinnande.
This would be a retrograde step, with dire consequences for animal welfare.
SwedishDessa medel hade kunnat användas bättre som bidrag till att lindra katastrofens följder.
Those funds would have been better directed to assisting in the disaster relief.