"för (...) sedan" English translation

SV

"för (...) sedan" in English

EN
EN

SV för (...) sedan
volume_up
{adverb}

för (...) sedan
volume_up
ago {adv.}

Similar translations for "för (...) sedan" in English

för noun
English
för adverb
English
för verb
English
för preposition
för conjunction
English
för- adjective
föra verb
sedan noun
English
sedan adjective
English
sedan adverb
sedan preposition
English
sedan conjunction
English
fara noun
fara verb

Context sentences for "för (...) sedan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSådan information kan sedan vidareutnyttjas för att skapa nya informationstjänster.
This information can be re-used and built upon to make new information services.
SwedishFör två veckor sedan antog vi i parlamentet en resolution om mänskliga rättigheter.
The week before last, we in this Parliament adopted a resolution on human rights.
SwedishViktiga insatser har gjorts sedan 2001 för att öka säkerheten på Europas vägar.
Significant efforts have been made since 2001 to make Europe ’ s roads safer.
SwedishFör inte så länge sedan genomfördes en omstrukturering av banksektorn i Tjeckien.
Recently in the Czech Republic there was restructuring in the banking sector.
SwedishResultatet presenteras sedan för utskottet för rättsliga frågor samt föredraganden.
The result is then presented to the Committee on Legal Affairs and the rapporteur.
SwedishMedborgarna borde för länge sedan ha fått tillgång till ett sådant instrument.
There had long been a case for citizens to have access to such an instrument.
SwedishAtt bara släppa in folk i EU är inte tillräckligt, för vad ska hända sedan?
It is not sufficient to let people into the EU, because what is to happen then?
SwedishDetta betänkande om slaktkycklingars välbefinnande borde ha kommit för länge sedan.
Mr President, this report on the welfare of broiler chickens is long overdue.
SwedishViktiga insatser har gjorts sedan 2001 för att öka säkerheten på Europas vägar.
Significant efforts have been made since 2001 to make Europe’s roads safer.
SwedishEra inlägg, det ni gjorde nu och det ni gjorde för ett tag sedan, har noterats.
Both your interventions - this one and the one you made earlier - have been recorded.
SwedishOch sedan, för återstoden av deras liv, gör dom det tre fyra timmar per dag.
And then, the rest of their life, they will do that three or four hours a day.
SwedishDet innebär nämligen att EU: s legitimitetskedja har brustit för länge sedan.
It means quite simply that the EU's chain of legitimacy has long since been broken.
SwedishDe senaste opinionsmätningarna visar det största stödet för EU sedan 1994.
The last polls demonstrate the highest support for the European Union since 1994.
SwedishOch sedan konsekvensanalyser för att se om det som vi gör är den rätta vägen.
And then, impact assessments, in order to see if what we are doing is the right way.
SwedishOffren får dock inte bli dubbla offer, först för ett brott och sedan för systemet.
But victims must not suffer twice: firstly from a crime and secondly from the system.
SwedishAtt stoppa våldsspiralen: det är någonting som vi säger sedan allt för lång tid.
We have been saying for too long that we must stop the cycle of violence.
SwedishSom Solana nämnde för en stund sedan, måste han bege sig till OSSE: s toppmöte.
As Mr Solana has just said, he must take his leave in order to attend the OSCE Summit.
SwedishJag vill tacka er och sedan redogöra för fyra korta synpunkter.
Mr President, I should like to say one thank you and make four short points.
SwedishSom Solana nämnde för en stund sedan, måste han bege sig till OSSE:s toppmöte.
As Mr Solana has just said, he must take his leave in order to attend the OSCE Summit.
SwedishKom nu.... så att vi kan börja med det vi ska, för att sedan börja festa.
So we can get down to business and then get back to the business of getting down.