"förbättrande" English translation

SV

"förbättrande" in English

SV

förbättrande {adjective}

volume_up
förbättrande

Context sentences for "förbättrande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDe ändringsförslag som enhälligt har röstats igenom är alltså av förbättrande karaktär.
The amendments, which were adopted unanimously, therefore represent an improvement.
SwedishDet som behövs är inte förbättrande ingrepp i katastrofala förslag, som parlamentets betänkande är ett försök till.
What we need are not attempts to improve on disastrous proposals, as Parliament's report endeavours to do.
SwedishDäremot kommer man att starkt stödja grannländerna i deras förbättrande av sina möjligheter till drogbekämpning.
That said, it will give staunch support to the neighbouring countries, so as to improve their chances of tackling the drugs problem.
SwedishI förslaget betonas särskilt Cyperns ekonomiska integration och förbättrande av kontakten mellan de två befolkningarna inom Europeiska unionen.
The terms of the regulation will facilitate trade and other links across the line while ensuring that the appropriate standards of protection are maintained.
SwedishI förslaget betonas särskilt Cyperns ekonomiska integration och förbättrande av kontakten mellan de två befolkningarna inom Europeiska unionen.
That will have a particular emphasis on the economic integration of the island and on improving contact between the two communities within the European Union.
SwedishEnergibeskattningen är ett av de bästa och effektivaste styrmedlen, varmed samhället kan minska utsläppen och styra utvecklingen i miljöskonande och -förbättrande riktning.
Energy taxation is one of the best and most effective controls which society can use to reduce emissions and try to protect and improve the environment.
SwedishDet meddelande som kommissionen nu har presenterat för oss utgör ett viktigt steg i rätt riktning, men det är absolut nödvändigt att vidta viktiga förbättrande åtgärder.
The communication that the Commission has now laid before us represents an important step in the right direction, but essential improvement measures are imperative.
SwedishSedan den ändrades har både förbättrande och förebyggande åtgärder tillämpats i enlighet med bestämmelserna i pakten och dess genomförande har inte försvagats.
Since the reform of the SGP, both the corrective and preventive arms have been applied in full accordance with the provisions of the reform pact and any leniency in enforcement has not occurred.
SwedishBåda behandlar klagomål och framställningar i EU-frågor från medborgare, och det hjälper oss att ta reda på vad som inte fungerar på EU-nivå så att vi kan vidta förbättrande åtgärder.
Both deal with the handling of complaints and petitions on EU matters from citizens that help us to find out what is not working at European level and to take corrective measures.
SwedishKärnsäkerhet (förbättrande av effektivitet och kompetens hos kärnsäkerhetsmyndigheterna och deras tekniska stödorganisationer samt de offentliga organen för hantering av radioaktivt avfall).
nuclear safety (strengthening the effectiveness and competence of nuclear safety authorities and their technical support organisations as well as public radioactive waste management agencies);