"förbinda sig" English translation

SV

"förbinda sig" in English

SV

förbinda sig {verb}

volume_up
Varje medlemsstat måste var för sig tydligt förbinda sig att skapa gynnsamma villkor för legal invandring.
Every Member State must individually make firm commitments to create favourable conditions for legal immigration.
förbinda sig (also: kräva, garantera, anta, engagera)
Georgien borde förbinda sig att inte ta till våld.
Georgia should undertake not to resort to force.
Alla medlemsstater bör också förbinda sig att förbjuda användning av cyanid, såsom Ungern nyligen gjorde.
Also, all Member States should undertake to ban the use of cyanide, as Hungary did recently.
Kommissionen skall redan nu förbinda sig att vidta åtgärder för att utveckla alternativa försöksmetoder.
The Commission must undertake to start taking measures right now to develop alternative methods of experimentation.

Similar translations for "förbinda sig" in English

förbinda verb
sig pronoun

Context sentences for "förbinda sig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDeras regering är en av de första att förbinda sig att vara koldioxidneutrala år 2021.
Their government is one of the first to commit to be carbon neutral by 2021.
SwedishUSA, Ryssland och Kina - alla måste förbinda sig att uppnå det gemensamma målet.
The USA, Russia and China must all commit themselves to a common aim.
SwedishJag anser därför att även männen behöver förbinda sig att bekämpa våld mot kvinnor.
I believe therefore that men must also make a commitment to combat violence against women.
SwedishVi har identifierat tre länder som är beredda att förbinda sig för vissa volymer gas.
We have identified three sources that are ready to commit gas volumes.
SwedishJuntan måste förbinda sig att vara neutral i valet, som den gjorde efter den senaste kuppen 2005.
The junta must commit to electoral neutrality as they did after the last coup in 2005.
SwedishPresident Vladimir Voronin och hans kamrater måste förbinda sig till detta.
President Voronin and his comrades must commit to that cause.
SwedishMedlemsstaternas myndigheter måste förbinda sig att bättre än i dag kontrollera vattenkvaliteten.
The authorities in the Member States must be committed to better monitoring of water quality.
SwedishVid mottagandet av " sekretariatsersättningen" skulle ledamöterna vara tvungna att förbinda sig att följa denna uppförandekod.
Members must agree to abide by this code when they receive their secretarial allowance.
SwedishVid mottagandet av " sekretariatsersättningen " skulle ledamöterna vara tvungna att förbinda sig att följa denna uppförandekod.
Members must agree to abide by this code when they receive their secretarial allowance.
SwedishNord måste förbinda sig till målsättningen att 2015 gemensamt ha fått ihop extra medel för undervisning.
The North must commit itself to the aim of together having produced additional resources for education by 2015.
SwedishBankerna måste förbinda sig att genomföra de befintliga normerna för kontonumrering och betalningsinstruktioner.
Banks must commit to implementing the existing standards for account numbering and payment instructions.
SwedishDet är uppenbart för alla att framför allt Kina inte vill förbinda sig till verkligt meningsfulla mål.
It is clear to everyone that China, in particular, did not want to commit itself to seriously meaningful objectives.
SwedishLåt varje regering förbinda sig att visa solidaritet!
Let each government commit to showing solidarity!
SwedishVarje medlemsstat måste var för sig tydligt förbinda sig att skapa gynnsamma villkor för legal invandring.
Every Member State must individually make firm commitments to create favourable conditions for legal immigration.
SwedishDärför vill vi här uppmana kommissionen att förbinda sig till att följa parlamentet och se över sin ståndpunkt.
This is why we want to hear from the Commission that it will accept Parliament's argument and review its position.
SwedishVi säger i förslaget till resolution att parlamentet skall förbinda sig till kampen mot rasism och främlingsfientlighet.
We say in the motion for a resolution that Parliament should pledge itself to the fight against racism and xenophobia.
SwedishAtt förbinda sig vid en övervakning av biologisk mångfald, klimatförändringar, kolupptagning och mark kräver mångsidiga åtgärder.
Commitment to monitoring biodiversity, climate change and carbon retention and soils calls for multifunctional action.
SwedishEuropeiska unionens ramprogram, medlemsstaterna och tredje land bör förbinda sig till att utvärdera nödvändig teknik.
Work needs to be done under the EU framework programme, in Member States and in third countries, to develop the necessary technology.
SwedishKommissionens och rådets utrikespolitik måste sätta press på George Bush, inte lirka med honom, att förbinda sig till dessa avtal.
The foreign policy of the Commission and the Council must pressurise Mr Bush, not cajole him, to commit to these agreements.
SwedishJag skulle även vilja betona att medlemsstaterna måste förbinda sig att på ett fördjupat sätt samarbeta i denna ytterst viktiga fråga.
I should also like to stress that the Member States will have to pledge to work together on this extremely important issue.