"förbund" English translation

SV

"förbund" in English

SV

förbund {neuter}

volume_up
Europeiska unionen är ju i första hand ett förbund av rättsstater.
After all, the European Union is primarily an alliance of constitutional states.
Ett skönhetsfel i betänkandet utgörs av det föreslagna kravet på ett förbund mellan vetenskapen och rustningsindustrin.
The report's only flaw is its call for an alliance between science and the armaments industry.
Ett skönhetsfel i betänkandet utgörs av det föreslagna kravet på ett förbund mellan vetenskapen och rustningsindustrin.
The report' s only flaw is its call for an alliance between science and the armaments industry.
Förbundet för tyska domare har en helt annan uppfattning.
The confederation of German lawyers has an entirely different view of the matter.
Det nederländska förbundet för industri och arbetstagare VNO-NCW vill återinföra flexibiliteten.
The Confederation of Netherlands Industry and Employers, the VNO-NCW, wants to reintroduce flexibility.
Ett förbund av stater som respekterar subsidiaritetsprincipen och skillnaderna skulle berika det förenade Europa och dess folk.
A confederation of states, respecting the principle of subsidiarity and respecting differences, would enrich a united Europe and its peoples.
Det finns 166 riksförbund, vilket motsvarar ett tiotal platser per förbund.
There are 166 federations, which is the equivalent of only around ten tickets per federation.
 Hur ställer sig kommissionen till kravet att göra euroområdet till ett förbund av starka ekonomier?
 What does the Commission think of the demand to make the eurozone a federation of strong economies?
En federation av nationalstater är en förbundsstat, och en förbundsstat är en stat och inte ett förbund.
A federation of national states is a federal state.
förbund (also: liga, serie)
På samma sätt som fordom Nationernas förbund gjorde sjunker Förenta nationerna ned i obetydligheten.
Like the League of Nations once did, the UN is crumbling into insignificance.
I Japan har det sedan 1993 funnits ett förbund för parlamentsledamöter som vill att dödsstraffet skall avskaffas.
In Japan there has been a Diet Members ' League for the Abolition of the Death Penalty since 1993.
I Japan har det sedan 1993 funnits ett förbund för parlamentsledamöter som vill att dödsstraffet skall avskaffas.
In Japan there has been a Diet Members' League for the Abolition of the Death Penalty since 1993.

Synonyms (Swedish) for "förbund":

förbund

Context sentences for "förbund" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI år omvandlades Impel från ett informellt nätvek till ett internationellt förbund.
This year IMPEL was transformed from an informal network into an international association.
SwedishI ett sådant förbund av nationer skulle Bryssel inte förfoga över någon inneboende överhöghet.
In such an association of nations, Brussels would have no intrinsic superiority.
SwedishVi skulle emellertid utan svårighet kunna anordna diskussioner med de förbund som de tillhör.
We could easily hold debates, however, with the associations to which they belong.
SwedishDe islamiska domstolarnas förbund har etablerat sitt herravälde i södra Somalia.
Mr President, the rule of the Union of Islamic Courts has been established in southern Somalia.
SwedishSydostasiatiska nationers förbund hotar nu med att utesluta Burma som medlem.
The Association of South-East Asian Nations now threatens to exclude Burma from its members.
SwedishDet för tankarna till hemliga förbund och konspirationer, och så var det också förr.
It makes them think of secret societies and conspiracies, which is the way things used to be.
SwedishFörst och främst handlar det om vad man ska tro om De islamiska domstolarnas förbund.
The first concern is what to make of the Union of Islamic Courts.
SwedishDetta förbund går nu ur det europeiska förbundet för fiskproducentförbund.
Anglo-Scottish are now withdrawing from the European Association of Fish Producers' Associations.
SwedishEuropeiska unionen bör förbli ett starkt förbund av nationalstater som binds samman av solidaritet.
The European Constitution should unite the peoples and nations of the European Union.
SwedishDetta förbund går nu ur det europeiska förbundet för fiskproducentförbund.
Anglo-Scottish are now withdrawing from the European Association of Fish Producers ' Associations.
SwedishDenna uppfattning delas av de ekologiska producenternas förbund och de flesta medlemsstaterna.
This view is shared by associations of organic producers and the majority of Member States.
SwedishDen finns patientförbund som är för direktivet, och det finns förbund som är emot det.
There are some patient associations which support the directive and there are others which oppose it.
SwedishEn annan fråga gäller de olika förbund och organisationer som får anslag direkt från budgeten.
In recent times, a lot of Agencies have been set up as a result of trade between Member States.
SwedishVi måste gemensamt i vårt förbund föra kampen för en reproduktiv hälsa, mot aids och mot könsstympning.
We must work together to fight for reproductive health and combat AIDS and genital mutilation.
SwedishEuropeiska unionen bör förbli ett starkt förbund av nationalstater som binds samman av solidaritet.
The European Union should remain a strong association of nation States bound together by solidarity.
SwedishJag ber er att samla styrkorna för att stoppa förgörelsen av vårt förbund...... och vår fred.
I invite you to gather our forces...... in order to prevent the destruction of our unity... and our peace.
SwedishLikaså har vi bilbranschens stöd, vi har stöd av olycksfallsoffrens förbund.
We also have the support of the automobile associations and we have the support of the organisations of accident victims.
SwedishAtt utföra kontrollen åligger de organisationer och förbund, som vill delta i den sociala dialogen.
Meeting the criteria is a task for the organizations and associations who wish to take part in the social dialogue.
SwedishDe olika kommittéer, organisationer och förbund som representerar den berörda sektorn har rådfrågats.
The different committees, organisations and associations which represent the sector concerned have been consulted.
SwedishPå det tekniska området finns det redan: ett europeiskt förbund för järnvägars driftskompatibilitet.
This is already the case in the technical field, in the form of the European Association for Railway Interoperability.