SV fördela
volume_up
[fördelade|har fördelat] {verb}

1. general

Vi har dock inte ens kunnat fördela alla dessa summor.
However, we have not even been able to allocate all of this expenditure.
EU måste fördela de medel som behövs för att hjälpa små länder vid EU: s gränser att klara situationen.
It has to allocate the necessary funds to help small border countries manage this issue.
Naturligtvis respekterar jag till fullo rådets rätt att fastställa och fördela fiskemöjligheter.
Of course, I fully respect the rights of the Council to set and to allocate fishing opportunities.
Min avsikt här i dag är på intet sätt att fördela skuld, och inte heller kräver jag något av någon.
In no way is it my intention to apportion blame here today, nor do I want to demand anything of anyone.
Det är också ett faktum att ansvar måste fördelas och att det borde vara möjligt att fördela det helt till en part.
It is also a fact that responsibility must be apportioned and that it should be possible to apportion it exclusively.
Den ansvarige personen kan sedan förklara vad han har gjort för att fördela skulden och förhindra att detta upprepar sig.
The person responsible can then explain what he has done to apportion blame and to prevent any repetition.
Fördela den mellan Smithsonian lnstitution, Louvren, museet i Kairo...
Divide it amongst the Smithsonian, the Louvre, the Cairo museum...
Detta gör det också möjligt att fördela förvaltningsinsatsen på två nivåer.
This also makes it possible to divide the administrative burden between two levels.
Hur kan vi fördela portföljerna så att vi utnyttjar den läxa vi lärt oss av krisen?
How can we divide up the portfolios so as to take account of the lessons learnt from this crisis?
Vi borde visa mer solidaritet i vårt sätt att fördela arbete och löner.
There should be more solidarity expressed in the way we share out work and wages.
För om man vill fördela välståndet måste man först skapa det.
Because if you want to share wealth, you first have to create it.
Vi måste helt enkelt fördela bördan rättvist.
We must simply share the damage out fairly.
fördela (also: placera)
volume_up
to space {vb} (arrange with spaces between)
Vi frågar också hur den tänker fördela den tillgängliga budgeten i tid och rum.
We also ask how it intends to distribute the available budget in time and space.
Vi känner alla till problemen med Eurocontrol, och svårigheterna i samband med att fördela luftrummet på ett effektivt sätt mellan civila och militära flygplan är välkända.
We are all aware of the problems with Eurocontrol, and enough is known about the difficulties of dividing air space efficiently between civil and military aircraft.
Dessa internationella samarbetsprogram bör inte användas för militära ändamål och bör inte heller fördela utnyttjandet av rymden mellan de stora multinationella företagen.
Programmes of international cooperation must not be used for military purposes and must not apportion the exploitation of space to large multinational companies.
Biblioteken hjälper till att fördela bildningen jämnare bland medborgarna.
Libraries help to spread education and culture more evenly among the population.
Därför är det viktigt att fördela kostnaderna på flera.
That being the case, it is important to spread the costs broadly.
Vi måste se till att fördela stödet mer generellt.
We have to spread our assistance more generally than that.
fördela (also: omvandla, förvandla)
För att lösa problemet och fördela riskerna med elförsörjningen behöver vi en gemensam EU-politik på energifronten.
In order to resolve this problem and spread the risk relating to energy supply, we need a common European Union energy policy.
fördela (also: sprida ut, placera ut)
fördela (also: sprida, strö ut)

2. business

Min avsikt här i dag är på intet sätt att fördela skuld, och inte heller kräver jag något av någon.
In no way is it my intention to apportion blame here today, nor do I want to demand anything of anyone.
Det är också ett faktum att ansvar måste fördelas och att det borde vara möjligt att fördela det helt till en part.
It is also a fact that responsibility must be apportioned and that it should be possible to apportion it exclusively.
Den ansvarige personen kan sedan förklara vad han har gjort för att fördela skulden och förhindra att detta upprepar sig.
The person responsible can then explain what he has done to apportion blame and to prevent any repetition.

Synonyms (Swedish) for "fördela":

fördela

Context sentences for "fördela" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishPolitikernas favoritsysselsättning har alltid varit att fördela andras pengar.
Politicians' favourite occupation has always been to dole out other people's money.
SwedishDen här funktionen används för att fördela objekt, d.v.s. för att få jämn justering.
This function is used to distribute objects, i.e. to align them in a uniform way.
SwedishDärav skulle vi snarare vara tvungna att fördela per havsfartyg än över landsväg.
More of our onward distribution would then need to go by ship than by road.
SwedishPolitikernas favoritsysselsättning har alltid varit att fördela andras pengar.
Politicians ' favourite occupation has always been to dole out other people's money.
SwedishOm vi vill skapa öppenhet måste vi tydligt klargöra rollerna och fördela dem.
As we build transparency, we must define roles clearly and distribute them.
SwedishDetta gör det ännu svårare att fördela utvecklings- och Lomé-relaterat bistånd.
This makes it all the more difficult to link development aid and Lomé-related benefits.
SwedishFör närvarande måste vi dock fördela tiden på det sätt som vi hade planerat.
For now, however, we must distribute the time in the manner we had planned.
SwedishÄn i dag klarar världen inte av att fördela sitt välstånd på ett jämnt sätt.
They have signed up to a reform that was moved to bring the CAP into line with the WTO.
SwedishFör det andra: hur ser det ut med infrastrukturen, för att också fördela livsmedlen?
Secondly, what is the state of the infrastructure that is needed to distribute the food?
SwedishFör åren 2011-2013 återstår fortfarande 28,5 miljarder euro att fördela.
EUR 28.5 billion remains to be programmed for the years 2011, 2012 and 2013.
SwedishÄn i dag klarar världen inte av att fördela sitt välstånd på ett jämnt sätt.
Indeed today, the world is still not managing to distribute its wealth in a balanced way.
SwedishJag ska nu fördela rösträknarna till de olika valurnorna i alfabetisk ordning.
I shall now appoint the tellers to the various ballot boxes, selected in alphabetical order.
SwedishVid mötet i Tammerfors siktade man på att också fördela de operativa befogenheterna.
In Tampere, the question of granting operational powers was discussed.
SwedishDet tjänar inget till att fördela fattigdom, vilket föreslås i detta betänkande.
It is no good sharing out poverty, as this report proposes we do.
SwedishDet mest föraktliga sättet att fördela utsläppsrätter är genom budgivning.
The most despicable way of allocating emissions is by auctioning them.
SwedishEtt är att auktionera ut en del av utsläppsrätterna i stället för att fördela dem kostnadsfritt.
One is by auctioning some of the allowances instead of allocating them for free.
SwedishDet vi måste göra är att öka tillväxten så att det finns tillräckligt att fördela till alla.
The thing is, to increase growth so that there is enough for distribution to everyone.
SwedishNär det gäller att fördela ansträngningarna är den, så när som på några detaljer, identisk.
Regarding sharing the effort, aside from a few details, it is identical.
SwedishDet skulle inte vara meningsfullt att så att säga fördela betygen i början av skolåret.
There would be no point, as it were, in issuing reports at the beginning of the school year.
SwedishVi tillämpade därför detta kriterium för att fördela anförandena jämnt.
We therefore used this criterion to distribute the speeches equally.