"förekomma" English translation

SV

"förekomma" in English

SV förekomma
volume_up
[förekom|har förekommit] {verb}

Jag vill inte förekomma min kollega Rübig.
I do not wish to anticipate my colleague, Mr Rübig.
I dagens åtgärder försöker vi förekomma dessa situationer så att de inte inträffar i framtiden.
Today's measures see us trying to anticipate these situations so that they will not occur in the future, and they are to be welcomed.
Vi behöver därför hjälpa dem genom att förekomma de kommande decenniernas svårigheter.
We need, therefore, to help them out by anticipating the difficulties of the next few decades.
Det sista tecknet framför den inledande klammerparentesen måste förekomma så ofta efter varandra som siffran i parentesen anger.
The last character before the opening bracket must appear the number of times indicated by the number in the brackets.
Det sista tecknet framför den inledande klammerparentesen måste förekomma så ofta efter varandra som siffran i parentesen anger.
The last character before the opening bracket must appear the number of times indicated by the numbers in the brackets.
Det verkar nästan som om det slutliga målet är att det inte skall förekomma fällfångst i Europa.
It appears almost as though the ultimate objective is that trapping should not take place in Europe.
Något sådant kan förekomma på lagstiftningsnivå.
Technological neutrality may well exist at a purely legislative level.
Därmed skulle ordet endast förekomma i statsnamnet för Makedonien.
The word 'Yugoslavia ' would then only continue to exist in the official name of Macedonia.
Det borde inte förekomma i Europa år 2008.
That is something which ought not to exist in the Europe of 2008.
Detta skulle förekomma hotet om företagsflytt.
This would forestall the threat of business relocation.
Syftet är att öka skyddsnivån och förekomma tolkningsskillnader.
The aim is to increase the level of security and forestall differences of interpretation.
Emellertid så är det upp till oss att försöka göra vad vi kan för att förekomma åtminstone de av oss kända orsaken.
But it is in our hands to try and do what we can to forestall the known causes at least.
Kommer det att förekomma även i framtiden med de nya beslut som fattats?
Will that continue to occur in future with the new regulations?
Jag inkluderar alla typer av bedrägerier som kan förekomma i EU-institutionerna.
I am including all types of fraud which could occur in the European institutions.
Det kommer alltid att förekomma oavsiktlig förorening.
Unintentional contamination will always occur.
Vi skall inte precis inför Europeiska rådet i Bryssel förekomma de beslut som skall fattas i Köpenhamn.
In the run-up to the Brussels European Council, we must not now pre-empt the decisions to be made in Copenhagen.
Jag vill inte från ordförandeskapets sida förekomma dessa beslut som utgör en del av kontaktgruppernas arbete.
For the sake of the presidency, which is involved in the work of the Contact Group, I do not wish to pre-empt these decisions.
Utan att förekomma honom vill jag säga att vi alla är mycket nöjda med det engagemang som han har visat frågan.
Without wishing to pre-empt him, I would like to say that we are all very pleased with his personal commitment to the matter.
Det krävs en separation av uppgifter för att förekomma att olika marknadsaktörer behandlas olika.
A division of tasks is necessary in order to prevent the unfair treatment of different economic operators.
Den nigerianska regeringen förfogar över tillräckliga medel för att förekomma en oerhört tragisk utgång i det här ärendet.
The Nigerian Government has sufficient means to prevent this case from ending in tragedy.
Det är alltså vår skyldighet att förekomma riskerna på detta område, men också inom andra ekonomiska sektorer.
Therefore, it is our duty to prevent such risks in this field and also in other sectors of the economy.
Solens skadliga ultravioletta strålar är en fara för människor och måste naturligtvis förekomma i direktivet.
The sun’s harmful ultraviolet rays endanger people and naturally need to feature in the directive.
Användningen av medicinska fodermedel i förebyggande eller tillväxtfrämjande syfte får inte förekomma i fortsättningen, något som nu är fallet i vissa fodersystem och i vissa medlemsstater.
The use of medicated feed for prophylactic or growth-promotion reasons cannot continue to feature in management, as is the case in some feeding systems and in some Member States at present.

Synonyms (Swedish) for "förekomma":

förekomma

Context sentences for "förekomma" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMen det måste först utarbetas, så att det här inte kan förekomma några undanflykter.
The details have yet to be worked out, however, so that there can be no excuses.
SwedishDet får inte förekomma hinder för tillämpningen av lagen i Europeiska unionen.
There can be no obstacles to the application of the law in the European Union.
SwedishDet måste förekomma samråd, men det förekom otillräckligt samråd med fiskare.
There must be consultation and there was insufficient consultation with fishermen.
SwedishFör i vattenbassängen måste även andra isotoper än kobolt och cesium förekomma.
Because the water basin must contain isotopes other than cobalt and caesium.
SwedishDetta borde inte få förekomma i de transatlantiska förbindelserna mellan EU och USA.
This should not be happening in transatlantic relations between the EU and the US.
SwedishDär visade vi parlamentariker oss för svaga, vilket inte får förekomma igen.
We in Parliament all showed weakness in this regard. That should not happen again.
SwedishDet borde inte förekomma orättvis konkurrens på bekostnad av europeisk sjöfart.
There should be no unfair competition at the expense of European shipping.
SwedishFör det andra får det inte förekomma några ensidiga eftergifter i fråga om jordbruket.
Secondly, there must be no unilateral concessions where agriculture is concerned.
SwedishSjälvfallet skall djurförsök inte förekomma när det gäller kosmetiska produkter.
Obviously, animal experiments must not take place in connection with cosmetic products.
SwedishÄven detta är nödvändigt, men inte heller här får det förekomma någon utpressning!
This too is desperately needed, but please let us not resort to blackmail.
SwedishDenna tvetydighet får inte förekomma, och vi hoppas att rådet inser detta.
This sort of ambiguity cannot go on, and we hope that the Council will admit that.
SwedishDet bör inte förekomma någon fortsatt dialog, eftersom dialogen inte har effekt.
There should be no further dialogue because dialogue is not understood.
SwedishMan måste förekomma att de äldre blir överraskade av valutabytet över en dag.
We have to avoid older people being taken by surprise by a change-over all in one day.
SwedishJag instämmer helt i att nickel självfallet inte bör förekomma i euromynten.
I entirely agree that nickel should obviously not be present in euro coins.
SwedishDet får inte förekomma några fall där den interna kontrollen inte fungerar korrekt.
Cases where internal controls do not operate correctly must be eliminated.
SwedishDessutom är dessa inte riktlinjer och bör inte förekomma i detta betänkande.
Apart from that, they are not guidelines and should not be in this report.
SwedishDet bör hur som helst inte längre förekomma några avtal om tystnadsplikt.
In any case, such non-disclosure agreements must become a thing of the past.
SwedishNi har med ett klart och tydligt nej att något sådant inte skall förekomma mer i framtiden.
With an unqualified 'no ', you have told us that this will not happen in future.
SwedishKommissionen skall komma ihåg att det är " bättre att förekomma än att förekommas" .
The Commission should remember that "an ounce of prevention is worth a pound of cure' .
SwedishNi har med ett klart och tydligt nej att något sådant inte skall förekomma mer i framtiden.
With an unqualified 'no' , you have told us that this will not happen in future.