"förelägga" English translation

SV

"förelägga" in English

SV förelägga
volume_up
{verb}

förelägga (also: lämna in, framställa, avge, hävda)
Kommissionen skall behandla en sådan begäran och utan dröjsmål förelägga rådet sina slutsatser.
The Commission shall examine this request and submit its conclusions to the Council without delay.
- om den formellt tänker förelägga Europaparlamentet nämnda förslag för yttrande?
- whether it intends to submit the said document formally to the European Parliament so that Parliament may deliver an opinion thereon?
Ombudsmannen skall förelägga Europaparlamentet en årlig rapport om resultatet av sina undersökningar.
The Ombudsman shall submit an annual report to the European Parliament on the outcome of his or her inquiries.

Context sentences for "förelägga" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishHon har utfört ett utmärkt arbete med att förelägga parlamentet detta betänkande i dag.
She has done a splendid job to bring this report before Parliament today.
SwedishJag skulle vilja förelägga kommissionär Bangemann och hans kollegor en utmaning här idag.
I would like to throw down a challenge to Commissioner Bangemann and his colleagues today.
SwedishMin grupp välkomnar också att rådet kommer att förelägga EG-domstolen detta ärende.
Consequently, my group heartily endorses the fact that the Council intends to present this case to the Court of Justice.
SwedishOm ni har den uppfattningen att lagstiftningen inte duger någonting till, skall ni förelägga oss en revision.
If you think the legislation is no good, let us revise it.
SwedishVi var mycket glada över att kommissionen tog sig före att förelägga ett meddelande för den sociala dialogen.
We were very glad to see the Commission producing a communication for the benefit of the social partners.
SwedishVi diskuterar den sista årsrapport som Jacob Söderman kommer att förelägga parlamentet.
Madam President, we are debating the last annual report which will be presented to the Parliament by Jacob Söderman.
SwedishMot bakgrund av denna undersökning kommer kommissionen att förelägga en rapport år 2005 och lägga fram de förslag som behövs.
In the light of this investigation, the Commission will present a report in 2005 and table the necessary proposals.
SwedishAtt förelägga böter av lämplig storlek.
SwedishKommissionen anser emellertid inte att dess roll bör vara att utarbeta eller att förelägga företagen en sådan uppförandekodex.
However, the Commission does not consider that its role should be to devise or impose such a code of conduct on business.
SwedishOm ni emellertid tänker förelägga det för presidiet ännu en gång, säger ni då att ni skall lägga fram presidiets beslut för denna kammare?
If, however, you are going to put it to the Bureau again, are you saying that you will put the Bureau's decision to this House?
SwedishJag ber er att förelägga presidiet denna fråga: kan det accepteras att parlamentsordförandens integritet på detta vis ifrågasätts?
I ask you to put this question to the Bureau: is it acceptable for the integrity of Parliament's President to be questioned in this way?
SwedishNär allt kommer omkring är det deras egna pengar och EU:s finansieringsbestämmelser bör inte förelägga partierna oproportionerliga restriktioner.
It is after all their own money and the EU funding regulations should not place disproportionate restrictions on the parties.
SwedishNär allt kommer omkring är det deras egna pengar och EU: s finansieringsbestämmelser bör inte förelägga partierna oproportionerliga restriktioner.
It is after all their own money and the EU funding regulations should not place disproportionate restrictions on the parties.
SwedishVidare skall en rättslig ram antas enligt vilken medlemsstaterna kan förelägga de medlemsstater som befinns skyldiga till allvarliga regelbrott att betala böter.
Important amendments will enter into force regarding compulsory daily rest periods and the maximum number of driving hours.
SwedishOm domstolen finner att den berörda medlemsstaten inte har efterkommit dess dom, kan den förelägga staten att betala ett standardbelopp eller ett vite.
If the Court finds that the Member State concerned has not complied with its judgment it may impose a lump sum or penalty payment on it.
SwedishVidare skall en rättslig ram antas enligt vilken medlemsstaterna kan förelägga de medlemsstater som befinns skyldiga till allvarliga regelbrott att betala böter.
Additionally, a legal framework under which Member States may impose penalties on Member States found guilty of serious breaches.
SwedishDet slutliga ansvaret för insatt vård och behandling har behandlingsgivaren, men denne skall vägleda den sjuke och förelägga de alternativ som är möjliga.
The latter are, in the end, responsible for the care and treatment given, but must guide patients and set out the possible alternatives.
SwedishJag hoppas att kommissionen snart kommer att förelägga oss en lagtext som innebär att den gränsöverskridande kreditmarknaden kan fortsätta att fungera.
I hope that the Commission will soon present us with a legislative text that enables the cross-border credit market to continue to function.
SwedishOm kraven åsidosätts, skall Europeiska centralbanken ha rätt att ta ut straffränta och att förelägga andra sanktioner med jämförlig verkan.2.
In cases of non-compliance the European Central Bank shall be entitled to levy penalty interest and to impose other sanctions with comparable effect.2.
SwedishVi beaktar de argument som framförs av företagen i fråga, så om ett företag skulle förelägga oss ett sådant argument skulle vi givetvis undersöka saken.
We consider the arguments that are put forward by the companies concerned, so if a company were to put this before us then we would certainly look into the matter.