"föreligga" English translation

SV

"föreligga" in English

EN

SV föreligga
volume_up
[förelåg|har förelegat] {verb}

föreligga (also: bedra, lägga, ljuga, bo)

Synonyms (Swedish) for "föreligga":

föreligga

Context sentences for "föreligga" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishUnder dessa förhållanden skulle det inte föreligga något mål för Helms-Burton-lagen.
In these circumstances there would be no case whatsoever for the Helms-Burton Act.
SwedishDenna rapport kommer ur vår synvinkel att föreligga i början av andra halvåret i år.
We expect this report to be ready at the beginning of the second half of this year.
SwedishDet verkar föreligga en grundläggande missförstånd om hur jordbruket fungerar.
There appears to be a fundamental misunderstanding of how farming operates.
SwedishDet måste föreligga prima facie-bevis för en arresteringsorder.
Mr President, for an arrest warrant, there has to be prima facie evidence.
SwedishResultatet kommer förhoppningsvis snart att föreligga, och vi väntar med spänning.
The result will hopefully be known soon and we look forward to it in eager anticipation.
SwedishJag har aldrig sagt, Roth-Behrendt, att de måste föreligga kumulativt!
I never said, Mrs Roth-Berendt, that they all had to be present at the same time!
SwedishDet verkar inte föreligga någon större oenighet oss emellan i den frågan.
There does not seem to be any major disagreement between us on this matter.
SwedishDet skulle helt klart föreligga en intressekonflikt, åtminstone rent juridiskt.
Legally, at least, there would clearly be a conflict of interests.
SwedishDet bör inte föreligga några missuppfattningar om syftet med en sådan rapport.
There should be no misunderstanding about the aim of such a report.
SwedishResultaten av analysen skall föreligga omkring mitten av år 2001.
The results of the analysis should be available round about the middle of 2001.
SwedishInte minst måste det föreligga maximal sammanhållning mellan handels- och utvecklingspolitiken.
Not least, there must be maximum cohesion between trade and development policy.
SwedishSex månader senare skall sedan de slutgiltiga förslagen föreligga.
The final proposals are then due to be submitted a further six months later.
SwedishResultaten från konsekvensanalysen förväntas föreligga i slutet av 2007.
The results of the impact assessment are expected at the end of 2007.
SwedishNågot behov av en globaliseringsfond i nästa budgetperiod torde inte föreligga.
There will probably be no need for the Globalisation Adjustment Fund in the next budgetary period.
SwedishJag har utarbetat det och det kommer inom kort att föreligga för parlamentet.
I have drawn it up and it will soon be put before Parliament.
SwedishDet får inte heller föreligga några missförstånd när det gäller det jag har sagt.
Nor let there be any misunderstanding of what I have said.
SwedishVad beträffar förväxlingen, torde det inte föreligga några svårigheter att korrigera även denna.
As far as the confusion is concerned, there ought to be no problem in changing that too.
SwedishJag skulle vilja betona att i Peking är det klart att det kommer att föreligga förhandlingsproblem.
I should like to stress that Beijing will obviously give rise to negotiating problems.
SwedishI december skrev ni till oss att det i mitten av april skulle föreligga ett förslag om det.
You wrote to us last December saying that a proposal would be submitted in the middle of April.
SwedishNu får vi veta att det rent av skulle föreligga allvarliga brister av juridisk karaktär.
Now we are told, no less, that there are serious legal gaps.