SV

förening {common gender}

volume_up
1. general
En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen.
An economic association is intended to promote the economic interest of its members.
Fiskhandlarnas förening i Aberdeen har gjort påtryckningar inför mig i denna fråga.
The Fish Merchants Association in Aberdeen has lobbied me about this.
Det som räknas vid konstituerandet av varje organisation eller förening är dess mål.
What counts when setting up an association or any kind of body is its object.
förening (also: sällskap, land, stad, samfund)
Jag vill tacka Förenade kungarikets MS-förening.
I would like to thank the Multiple Sclerosis Society of the United Kingdom.
Kooperativa föreningar från flera olika länder kan gå samman och bilda en europeisk kooperativ förening.
Cooperatives from several different countries can merge to form a European cooperative society.
Every club, every society has one.
Integrering betyder anpassning, förening och politisk likaväl som ekonomisk fullständighet.
Integration means inclusion, unification, political, as well as economic, completion.
Nu koncentrerar vi våra krafter på en fredlig förening i sydöstra Europa.
Now our energy is focused on a peaceful unification in south-east Europe.
Europeisk förening är inte bara en önskan som dikterats i våra huvuden; europeisk förening är också en hjärtesak.
European unification is not simply a desire dictated by our minds; European unification is also an affair of the heart.
förening (also: union, klubb, sammanslutning)
United in diversity is the motto of the European Union.
på en förening mellan två personer av motsatt kön.
Under the case law of the Court of Justice, the term 'marriage ' designates a union between persons of the opposite sex.
på en förening mellan två personer av motsatt kön.
Under the case law of the Court of Justice, the term 'marriage' designates a union between persons of the opposite sex.
förening (also: sällskap, bälte, band, orkester)
förening (also: band, starkt band, kitt, klister)
Ifall någon trodde något annat, så har denna förening motsvarande bestämmelser för hur man ska fortsätta.
In case someone thinks otherwise, the club has corresponding rules on how to proceed.
En ordförande i en förening från Hannover vill nu väcka talan om denna bestämmelse vid EG-domstolen.
A club chairman from Hanover now plans to bring a complaint against this rule before the European Court of Justice.
Every club, every society has one.
Ring Orrin Spence och säg att Brad försöker stjäla min förening.
Call Orrin Spence and tell him that Brad is trying to hijack my coalition.
Så om vi samarbetar med er i Öppna ytornas förening... kommer det att hjäIpa vår image på Huckabees?
So if we work with you and your Open Spaces Coalition... is that gonna help the Huckabees image?
Och ändå var det du som tog med honom in i föreningen.
And yet you brought him into the open spaces coalition.
Och föreningen vinstlockelse och människoförakt borde inte få oss att flytta på oss!
And the combination of the lure of profit and contempt for mankind should not make us change our minds!
I detta sammanhang är flexibilitet och trygghet i förening, det som vi brukar kalla ”flexicurity”, ett centralt inslag som måste utvecklas i framtiden.
In this regard, the combination of flexibility and security, which we often call 'flexisecurity', is a key element that must be developed in the future.
Hittills har ni alltid hävdat att kommissionen inte kan gå med på möjligheten till ett uppskov i förening med nya åtgärder från kommissionen.
So far, Commissioner, you have always claimed that the Commission cannot agree to the idea of a possible delay in combination with new measures from the Commission.
I förening med uttryckliga hänvisningar till enskilda personers rättigheter, rättvis rättegång och en opartisk domstol i skälen, erbjuder denna bestämmelse viktiga garantier.
This provision, combined with specific references in the recitals to individual rights, fair trial and an impartial tribunal, offers significant guarantees.
Federalism i förening med överstatliga befogenheter innebär dock en försvagning av de rättssystem som har sin demokratiska grund i medlemsstaterna.
Federalism in conjunction with supranational power means, however, a weakening of the legal systems that have their democratic basis in the Member States.
Jag vill därför för protokollet säga att ändringsförslaget av artikel 2.2a med formuleringen ”med undantag av vilt” alltid måste läsas i förening med punkt aa.
I would therefore like to state for the record that the amendment made to Article 2(2)(a) with the wording 'except wild game' must always be considered in conjunction with point aa.
Vi är alla starkt engagerade i detta, och jag märker även att föreningar i det nederländska samhället exempelvis anmäler sig med krav, till exempel på Polen.
We are all very busy working on them, and I have also noticed that in the Netherlands, associations, for example, are reporting claims in connection with Poland, among others.
Integrering betyder anpassning, förening och politisk likaväl som ekonomisk fullständighet.
Integration means inclusion, unification, political, as well as economic, completion.
2. business: "bolag"
förening

Context sentences for "förening" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är läge för hopp, för en förening av alla demokratiska politiska krafter.
It is a time for hope, for the uniting of all democratic political forces.
SwedishDärför har vi valt uttrycket "förening av olikheter" som motto för betänkandet.
Therefore, the expression 'unity in diversity' has been chosen as the motto of the report.
SwedishDärför har vi valt uttrycket " förening av olikheter " som motto för betänkandet.
Therefore, the expression 'unity in diversity ' has been chosen as the motto of the report.
SwedishDubbelt arbete måste förhindras genom en effektiv förening av tillgänglig expertis och kapacitet.
Duplication must be avoided by efficient pooling of available expertise and capacity.
SwedishTa kontakt med en förening som håller på med det just du är intresserad av.
Make contact with an organisation that suits your interests.
SwedishFlexibilitet i förening med trygghet är, såsom ledamoten Andersson här konstaterade, enormt viktig.
Flexibility with security, as Mr Andersson said, is incredibly important.
SwedishEn elegant enkel fyra kilos förening av ståI och laminerat trä.
An elegantly simple 9- Ib. amalgamation of forged steel and plywood.
SwedishUtöver strålningen är utarmat uran en giftig kemisk förening.
Apart from the radiation, DU is a chemical toxic compound.
SwedishBland dessa personer befinner sig Akedova, ansvarig för en förening för mänskliga rättigheter, sextio år gammal.
One of the prisoners, Mrs Akedova, is 60 years old and is the head of a human rights organisation.
SwedishEn liten förening i Manchester har bett om min hjälp med att lösa en tvist med föreningens energileverantör.
A small community organisation in Manchester asked for my help in resolving a complaint with its energy supplier.
SwedishHoppen om en förening av kontinenten är på väg att slockna.
Hopes for a united continent are dying.
SwedishMiljöskydd kräver överskott, utbildning och framsynthet i förening med institutionell mognad och stabilitet.
Environmental protection requires surpluses, education and vision together with institutional maturity and stability.
SwedishDet är dessutom uppenbart att denna strategi i förening med våld och hat tyvärr har utvecklats till en global strategi.
It is clear, in addition, that this strategy, along with violence and hatred, has regrettably become a global strategy.
SwedishDet är nya arbetstillfällen där man kan arbeta från bostaden med regler som underlättar en förening av yrkes- och familjeliv.
These are new jobs where people can work from home with regulations that help to reconcile working life with family life.
SwedishDet fanns ingen dag av global förening.
SwedishKustöversvämningar på grund av oväder, i förening med stigande havsnivåer, kan leda till en ökad översvämningsrisk i kustområdena.
Coastal floods due to storms, together with the increase of sea levels, might pose more risks from floods in coastal areas.
SwedishDessutom kan vi inte fortsätta att bara söka efter en bättre förening av yrkes- och familjeliv, av arbetstid och fritid.
Furthermore, we cannot continue simply seeking a better reconciliation of working life and family life, of working time and leisure time.
SwedishDen gäller diklormetan (DCM), som är en färglös kemisk förening med en stickande eterliknande eller mild, sötaktig lukt.
It deals with dichloromethane (DCM), which is a colourless chemical compound with a sweet, pleasant and penetrating smell, similar to ether.
SwedishFör det första, rätten till förhandlingar om arbetstagarinflytande får inte begränsas till den period då en europeisk kooperativ förening bildas.
First, the right to negotiations on worker participation cannot be limited to the period in which an SCE is being created.
SwedishI Frankrike och Spanien rapporteras om växande problem med ungdomsfylleri, i förening med bråk, våld, skolk, stöld och olagliga droger.
France and Spain report growing problems of adolescent drunkenness, associated with fights, violence, truancy, theft and illegal drugs.