"förevändning" English translation

SV

"förevändning" in English

SV

förevändning {common gender}

volume_up
förevändning (also: anledning, ursäkt, skäl, undanflykt)
Med andra ord bör den ge ett mervärde och inte ta över med befogenheter som förevändning.
In other words: add value and not take over as an excuse of competence.
Inte sällan används religionen som en förevändning.
Religion is frequently used as an excuse.
För andra är det en förevändning för protektionism.
For others, it is an excuse for protectionism.
förevändning (also: persienn, markis, rullgardin, svepskäl)
förevändning (also: anspråk, undanflykt)
volume_up
pretence {noun} [Brit.]
Förevändningen att det är utvecklingsländerna som kommer att tjäna på det är helt felaktig.
The pretence that it is the developing countries who will benefit is totally erroneous.
Det får man inte godkänna under förevändningen att öka konkurrensen.
That cannot be accepted, given that it is being done on the pretence that it increases competition.
Det står också klart att vi på denna sida av kammaren inte kommer att medverka i en marknadsföringsinsats för att sälja en sådan förevändning.
It is also clear that we, on this side of the House, will not be part of a marketing exercise to sell such a pretence.
förevändning (also: anspråk, undanflykt)
volume_up
pretense {noun} [Amer.]
förevändning (also: undanflykt)
Annars kan vi bara dra slutsatsen, om de behåller sin inställning, att detta egentligen är en förevändning för att påbörja en politisk process som vi ännu inte har kommit överens om.
Otherwise we can only conclude, if they maintain their position, that this is really a subterfuge for opening up a political process that as yet we have not agreed.

Synonyms (Swedish) for "förevändning":

förevändning
Swedish

Context sentences for "förevändning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSåväl den debatten som den här är bara en förevändning för att attackera Ungern.
Both that debate and this one are merely a pretext for attacking Hungary.
SwedishPrivatiseringspolitiken tjänar också som förevändning att angripa arbetarnas rättigheter.
The privatisation policy also serves as a pretext for attacking workers' rights.
SwedishPrivatiseringspolitiken tjänar också som förevändning att angripa arbetarnas rättigheter.
The privatisation policy also serves as a pretext for attacking workers ' rights.
SwedishDetta får dock aldrig tas till förevändning för att begränsa de grundläggande friheterna.
However, they must never be used as a pretext for repressing fundamental freedoms.
SwedishUnder förevändning att man vill skydda 'uppfinningar? kommer patent att utrota förnyelsen.
Under the pretext of protecting 'invention', patents will eradicate innovation.
SwedishUnder förevändning att man vill skydda ' uppfinningar? kommer patent att utrota förnyelsen.
Under the pretext of protecting 'invention ', patents will eradicate innovation.
SwedishMen hur kan man försvara sådana undantag under förevändning att det föreligger en tvist?
But how can anyone defend such exemptions on the pretext that there is disagreement?
SwedishVi får inte tillåta att sammanhanget blir en förevändning för att inte debattera texten.
We must not allow the context to turn into a pretext not to debate the text.
SwedishVi unnar oss en ny dator, under förevändning att en enda inte räcker.
We are awarding ourselves a second computer, claiming that one is not enough.
SwedishVi vill hindra Nigeria från att anta denna lag under förevändning av skydd mot aids.
We want to prevent Nigeria from adopting this law on the pretext of protection against AIDS.
SwedishDetta problem får emellertid inte bli en förevändning för att skapa andra, större problem.
However, this problem cannot be a pretext for creating other, larger ones.
SwedishFrånvaron av riktlinjer kan utnyttjas av medlemsstaterna som en förevändning för dröjsmål.
The guide's absence can be used by Member States as a pretext for delay.
SwedishJag säger ja till förnybar energi, men inte som en förevändning för att öka EU:s makt.
I say yes to renewables, but not as a pretext for extending the powers of the European Union.
SwedishNu tycks det som om EU:s ledare bedömer att de inte behöver ha någon förevändning.
Now it would appear that the rulers of the European Union feel that they do not need any excuses.
SwedishNu tycks det som om EU: s ledare bedömer att de inte behöver ha någon förevändning.
Now it would appear that the rulers of the European Union feel that they do not need any excuses.
SwedishJordbävningen får inte bli en förevändning för brott mot de mänskliga rättigheterna.
The earthquake cannot become a pretext for human rights abuses.
SwedishAllt detta förvärras av den antisociala politik som förts under förevändning av krisen.
All of this is exacerbated by the antisocial policies imposed under the pretext of the crisis.
SwedishAllt detta görs under förevändning av den nyliberala Lissabonagendan.
All of this is done in the name of the neoliberal Lisbon Agenda.
SwedishDen förevändning som används är bristande efterlevnad av de oräkneliga villkor som Bryssel har infört.
The pretext used is non-compliance with the countless conditions imposed by Brussels.
SwedishVarje stats självklara rätt att försvara sig mot terrorism, är bara en förevändning.
The natural right of any government to defend itself against terrorism is often only used as a pretext.