"förfäras" English translation


Did you mean: förfaras
SV

"förfäras" in English

SV

förfäras {verb}

volume_up
Allmänheten i EU skulle förfäras över detta!
I think the general public of Europe would be appalled!
De som föreslagit denna resolution gör helt rätt i att förfäras över miljökostnaderna och de övriga kostnaderna för BP-tragedin i Mexikanska golfen.
The proposers of this resolution are quite right to be horrified by the environmental and other costs of the BP tragedy in the Gulf.

Context sentences for "förfäras" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSå mycket kommer vi ännu ihåg att förfäras över det förflutna.
Here, at least, we remember the appalling lessons of history.
SwedishJag förfäras vidare över att delar av EU:s industri inte omedelbart har velat anta innovationsutmaningen och förbättra sin offentliga framtoning.
I am also dismayed that part of European industry has not immediately wanted to rise to the challenge of innovation and improve its public image.
SwedishDet är här de flesta olyckor sker på arbetsplatsen och jag och andra kolleger förfäras över att vi tar så liten hänsyn till detta.
This is where most accidents occur in the workplace and yet there is undisguised dismay amongst myself and other colleagues at the fact that we take very little account of this.
SwedishÄndå förfäras vi alla gång på gång i samband med de alldeles för sällan förekommande kontrollerna över de ofta vidriga förhållandena i enskilda fall.
All the same, we are still repeatedly shocked by the often intolerable situations revealed in individual cases by the checks, which are far too few and far between.
SwedishNär det sedan gäller lagring av uppgifter förfäras jag ofta över hur parlamentet intar en så absolutistisk snarare än balanserad hållning till medborgerliga rättigheter.
Furthermore, with regard to data retention, I am often dismayed at the way this House takes such an absolutist rather than a balanced approach to civil liberties.
SwedishLåt mig avslutningsvis säga att vi i parlamentet varken förfäras eller roas av idén att Europaparlamentet bara bör ha del i antagandet av lagstiftning och inte i uppföljningen av densamma.
Finally, let me say that we in Parliament are not daunted or diverted by the idea that the European Parliament should only be concerned with the adoption of legislation and not with its follow-up.