"förfång" English translation

SV

"förfång" in English

EN

SV förfång
volume_up
{noun}

förfång (also: skada)
EU behöver skydda sina medborgare från sådana gifter, även om detta är till förfång för näringslivet.
The EU needs to protect its citizens from such toxins, whether or not that is to the detriment of industrial interests.
Det finns en risk att detta rättsliga instrument blir till förfång för nationer där man är angelägen om att skydda sina medborgares frihet.
This legal instrument is in danger of being to the detriment of nations keen to protect the freedom of their people.
Den obestridliga nödvändigheten att stödja familjejordbruken till förfång för de stora producenterna är inte absolut klar.
There is no absolutely obvious need for family farms to receive aid, to the detriment of large-scale producers.

Context sentences for "förfång" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishAtt förkasta Reach skulle därför utan tvivel vara till förfång för alla parter.
Rejecting REACH would undoubtedly be detrimental to all sides, therefore.
SwedishArgumenten som framförts är emellertid missvisande och kommer att vara till förfång.
However, the arguments put forward are misleading and will have a detrimental effect.
SwedishDet vore inte bara till förfång för det hela, utan till och med kontraproduktivt.
The whole thing would then be not only useless but counterproductive.
SwedishI vår historia har supermakter alltid varit till förfång för freden.
In our history superpowers have always been detrimental to peace.
SwedishOm vi inte gör det, innebär det att vi silar mygg och sväljer kameler, till förfång för folkhälsan.
Otherwise, we shall strain at a gnat and swallow a camel and public health will suffer as a result.
SwedishDet skulle vara till förfång för både Parma och hela Europeiska unionen, såväl som för dess utbildning.
That would be damaging not only for Parma but for the entire European Union and for its training.
SwedishEU måste också ge sina medborgare möjlighet att bo, arbeta och röra sig fritt, utan förfång för deras rättigheter.
If that is allowed, the Member States will be forced to introduce the same welfare model.
SwedishSamtidigt verkar denna förordning vara till förfång för den amerikanska industrins intressen.
At the same time, however, it seems that the regulation affects the interests of the American aircraft industry.
SwedishDet skulle stoppa vår politiska dialog och avbryta våra utvecklingsprogram, till förfång för det fattiga folket i Kambodja.
Mr President, the current political situation in Cambodia remains of serious concern.
SwedishDet vill säga att bekämpa bedrägeri, korruption och all annan illegal aktivitet som var till förfång för gemenskapen.
That is to say, fight fraud, corruption and any illegal activity which harms our Community.
SwedishSituationen är helt klart till förfång för rörligheten för arbetstagarna inom hela EU:s territorium.
Clearly, this situation is detrimental to the mobility of workers across the territory of the European Union.
SwedishMen framför allt vilseleder de också konsumenten, ibland till förfång för dennes säkerhet och hälsa.
Moreover, and most especially, they mislead the consumer, sometimes at the risk of his or her health or safety.
SwedishI själva verket är den till förfång för saken.
Quite the opposite - it actually harms the cause.
SwedishDenna prispolitik kompletterar det avtalsslutande med tredje land som är till förfång för gemenskapen.
This prices policy comes after the signature with non-Community countries of agreements doing harm to Community preference.
SwedishEU måste också ge sina medborgare möjlighet att bo, arbeta och röra sig fritt, utan förfång för deras rättigheter.
Europe must also provide the opportunity for its citizens to live, work and move freely, without prejudice to their rights.
SwedishDenna brist verkar uppenbarligen till fördel för skrupelfria aktörer till förfång för konsumenterna och ärliga näringsidkare.
I do not think that that is the objective sought by this directive which should, first and foremost, protect all forms of consumer credit.
SwedishInser ni att ni på det viset bidrar till en ekonomi där mängden arbete och arbetstakten hela tiden ökar, till förfång för livskvaliteten?
I imagine that you stay in a place where night flights are few and far between, for otherwise your response would be different.
SwedishEn enhetlig reglering för alla hamnar skulle när allt kommer omkring vara till förfång för den mångfald som jag hänvisade till och pressa upp kostnaderna.
After all, a uniform regulation for all ports prejudices the diversity to which I referred and will push up costs.
SwedishEn privat, kommersiell, kortsiktig och vinstmaximerande filosofi är utan tvekan till förfång för hanteringen av vatten i utvecklingsländerna.
A private, commercial, short-term, profit-maximising philosophy is clearly detrimental to handling water in developing countries.
SwedishDet finns risk för att förslaget, om det skulle genomföras, blir till förfång för kvinnor och därmed gör dem mindre anställningsbara.
It is to be feared that this proposal, if it were to be implemented, could backfire on women and would, as a result, make them less employable.