SV förhindra
volume_up
[förhindrade|har förhindrat] {verb}

1. general

Syftet är att förhindra och minska arbetstagarnas exponering för carcinogener.
Its aim is to prevent and reduce the exposure of workers to carcinogens.
Detta ville utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling absolut förhindra.
That is what the Agriculture Committee wanted to prevent at all costs.
På det sättet kan vi förhindra skadliga snedvridningar av konkurrensen.
This will really be an effective way to prevent damaging distortions of competition.
Om vi skall kunna förhindra en naturkatastrof så behövs mer bistånd.
If we are to avert a natural disaster more help is needed.
Vi måste avstyra anarki och förhindra att monopol skapas.
We need to avert anarchy and we need to prevent the formation of monopolies.
Situationen kommer inte att förbättras över en natt men i det här läget kan vi fortfarande förhindra en katastrof.
Improvement will not happen overnight, but at this point we can still avert disaster.
förhindra (also: hindra, hejda)
Den nya budgetförordningen får inte förhindra utvecklingen av den sistnämnda.
The new Financial Regulation must not hinder the development of the latter.
Vi vill inte på något sätt förhindra det som Amerika har gjort, vi vill stödja det.
We want to support, not hinder, everything that America has done.
De bilaterala problemen mellan landet och Grekland får inte förhindra att anslutningsförhandlingarna inleds.
The bilateral problems between that country and Greece must not hinder the start of accession negotiations.
Det tredje direktivet mot penningtvätt kommer att förhindra penningtvätt, såväl som finansiering av terrorism.
The third antimoney laundering directive will prohibit money laundering as well as terrorist financing.
Jag menar att det också är viktigt att vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra att minderåriga spelar online.
It is also important in my view to take all reasonable steps to prohibit minors from gaming online.
Du kan tillåta Obegränsad åtkomst, begränsa den till den aktuella Värddatorn eller förhindra den fullständigt med Ingen.
You can allow unrestricted access, restrict this to the current Computer, or by choosing none completely prohibit it.

2. business

förhindra (also: hindra)
En patentering av arvsmassa skulle blockera tillämpad forskning och förhindra innovation.
The patenting of genetic material will stifle applied research and impede innovation.
Om vi misslyckas med det här projektet tror jag att det kommer att förhindra varje framtida utveckling vi vill se med EU.
If we fail in this project then I think it will impede any further development we want to see in the future of the EU.
Serbien måste förbättra sin politiska kultur eftersom dess prestationer hittills i det avseendet kan förhindra anslutningsprocessen.
Serbia needs to improve its political culture, because its record hitherto on that score might impede the accession process.

3. figurative

Med ändringsförslag 19 till artikel 13.2 kommer man att kunna förhindra det missbruk som hittills funnits.
Misuse, which was previously possible, was barred by Amendment No 19 to Article 13, paragraph 2.

Synonyms (Swedish) for "förhindra":

förhindra

Context sentences for "förhindra" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishHandelsförmåner för Pakistan i det här läget kan bidra till att förhindra detta.
Trade preferences for Pakistan at this time may perhaps help stop that happening.
SwedishAtt förhindra detta kräver som vi alla vet en kombination av många olika åtgärder.
As we all know, preventing this requires a combination of a great many measures.
SwedishJust det, det som ingen verkar vilja, men som ingen gör något för att förhindra.
This seems to be something no-one wants, but which no-one is doing anything about.
SwedishI mitt land Tyskland försöker man förhindra bekämpningen av homofobi i skolorna.
In my country, Germany, an attempt is being made not to fight homophobia in schools.
SwedishMen processen handlar främst om att förhindra ytterligare död och förstörelse.
But the process is primarily about preventing further killing and destruction.
Swedish6.Vilka skyddsmekanismer som finns för att förhindra att information läcker ut.
5.what restrictions are in place on who can access the data once accumulated;
SwedishI juni i år beslutade kommissionen att förhindra ett samgående mellan WorldCom Inc.
In June this year, the Commission decided to block the merger of WorldCom Inc.
SwedishVi vill naturligtvis så långt det är möjligt förhindra transporter av levande djur.
We obviously want to oppose the transport of live animals as much as possible.
SwedishDe ansåg att åtgärderna var nödvändiga för att förhindra spridningen av sjukdomen.
It was deemed a measure that was necessary to stem the spread of the disease.
SwedishDet är svårt att förhindra att det finns system som är synkroniserade med Galileo.
It is inevitable that they will carry equipment which is synchronised with Galileo.
Swedish(CS) Vi vill alla kunna andas frisk luft och förhindra att glaciärerna smälter bort.
(CS) All of us wish to breathe clean air and halt the melting of the glaciers.
SwedishDetta partnerskap kommer att bidra till att förhindra kriser som denna i framtiden.
This partnership would contribute to preventing another crisis like the present one.
SwedishUppförandekoden har varit mycket effektiv för att förhindra alla former av missbruk.
The code of conduct has been very effective in preventing all kinds of abuse.
SwedishPå samma sätt skulle det förhindra tillämpningen av principen om ?en dörr, en nyckel?.
Equally, it would also deny the application of the 'one door, one key? principle.
SwedishDetta är vad Sharon håller på med genom att bygga muren och förhindra rörelsefriheten.
That is what he is doing by building the wall and preventing freedom of movement.
SwedishDet räcker inte att med alla krafter förhindra en militär invasion i Irak.
It is not enough to make every effort to stave off a military invasion of Iraq.
SwedishPå samma sätt skulle det förhindra tillämpningen av principen om? en dörr, en nyckel?.
Equally, it would also deny the application of the 'one door, one key? principle.
SwedishVaccinering hade kunnat förhindra förintandet av miljontals friska djur.
Vaccination could have prevented the destruction of millions of healthy animals.
SwedishArbetsplatsen, arbetet är det viktigaste sättet att förhindra utanförskap.
Mr President, a job - work - is the most important means of preventing exclusion.
SwedishEtt sådant språkbruk tycker jag att talmannen ska förhindra i framtiden.
I think that the President should not allow such language to be used in future.