SV förmå
volume_up
[förmådde|har förmått] {verb}

förmå (also: , vilja, testamentera)
EU kommer att fortsätta försöka förmå Syrien att utan fördröjning genomföra reformer.
The EU will continue to press Syria on delivering reforms without delay.
Allt skall göras för att förmå USA att även komma med ett procenttal för reduktionen.
We will have to do everything we can to persuade the United States to come up with a percentage target too.
Nu har du bara tur om jag kan förmå rådet att benåda dig.
Now you'll be lucky if I can convince the Council to spare your life.
förmå (also: kunna)
På något sätt, var hans kropp möjlig att ändra sjukdomen...... att forma den till hans fördel.
Somehow, his body was able to change the disease...... mold it to his benefit.
EU måste förmå att medla och bidra konstruktivt till båda sidorna, Georgien och Ryssland, för att kunna hitta en lösning.
The European Union must be able to mediate and to make a constructive contribution to both sides, Georgia and Russia, so that a solution can be found.
När det gäller ett så viktigt ämne, vill vi behandla nuet, för att därigenom kunna forma framtiden.
On such an important subject we want to deal with the present, thereby being better able to shape the future.
Jo, för att vi inte kan förmå oss att erkänna att den monetära unionen var ett misstag.
Because we cannot bring ourselves to admit that monetary union was a mistake.
Det skulle vara en skandal som jag inte kan förmå mig att bidra till.
It would be a scandal which I cannot bring myself to endorse.
På vilket sätt kommer han att förmå Milosevic att förverkliga detta?
How is he going to get Milosevic to bring this into effect?
Samma kemiska signaler kan användas för att förmå stamceller i den vuxna kroppen att återskapa organ.
These same chemical signals can be used to induce stem cells in an adult body to recreate the organ.
De konkurrensmässiga fördelarna kommer antagligen att förmå några av deras mellanstora konkurrenter att också införa Basel II.
The competitive benefits will probably induce at least some of their medium-sized competitors to adopt Basel II too.
Det budskap som sänds via priset är viktigt för att förmå både producenter och konsumenter att göra hållbara val.
The message sent by the price is essential in order to induce both producers and consumers to realign their choices towards sustainability.
Till exempel kan en miljon medborgares signaturer förmå kommissionen att formulera ett förslag.
For example, a million citizens' signatures can prompt the Commission to draft a proposal.
21 procent av de europeiska företagen skulle kunna exportera mera, om de kunde förmå sina kunder i utlandet att betala snabbare.
21 % of European companies could export more if they could ensure prompt payment from their customers abroad.
Det var som om världen inte tycktes tillräckligt lockande för att förmå människor att skaffa barn.
It was as if the world did not appear sufficiently interesting to man to prompt him to bring children into existence.
Jag hoppas att utvecklingen i Nordafrika kommer att förmå EU att inta ett modigare förhållningssätt.
I hope that the developments in North Africa will cause the EU to take a more courageous approach.
Slutligen är europakten alltför icke-bindande för att kunna förmå de utblottade länderna att genomföra långtgående och äkta ekonomiska reformer.
Finally, the pact for the euro is much too non-committal to cause destitute countries to implement far-reaching real economic reforms.
Därigenom kan man förhindra att konkurrensen avgörs och snedvrids av olika regler och till följd av detta sökandet efter förmånligare regler.
This should avoid competition being determined and thus distorted by differing rules and the ensuing hunt for the more favourable regulatory framework.
Det Därför stöder jag helhjärtat de europeiska och amerikanska ledarnas försök att förmå Ryssland att engagera sig i mer konstruktiva förbindelser.
This is why I wholeheartedly support the efforts of European and American leaders to engage Russia in a more constructive relationship.
På medellång sikt måste vi släppa in Hizbollah och Hamas från kylan igen, samtidigt som vi fördömer terroristhandlingar, och förmå dem att delta i en dialog om att etablera ett demokratiskt system.
In the medium term, while condemning terrorist acts we must bring Hizbollah and Hamas in from the cold and engage them in a dialogue for the establishment of a democratic framework.
Den moderna reklamens globala natur kräver en gemensam EU-insats för att förmå reklammakarna att upphöra med könsstereotyperna.
The global character of modern advertising demands a concerted European effort to encourage advertisers to move away from gender stereotyping.
I likhet med föredraganden är jag övertygad om att en kampanj för att aktivt stödja landsbygden är det enda sättet att förmå kvinnor att inte flytta in till städerna.
Like the rapporteur, I am convinced that a campaign of active support for rural areas is the only way to prevent women from moving to the cities.

Synonyms (Swedish) for "förmå":

förmå

Context sentences for "förmå" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi i världssamfundet måste förmå kungen att upphäva vissa av hans senaste åtgärder.
We in the international community must encourage the King to undo his recent actions.
SwedishEU kommer att fortsätta försöka förmå Syrien att utan fördröjning genomföra reformer.
The EU will continue to press Syria on delivering reforms without delay.
SwedishVi måste förmå denna diktatur att respektera reglerna för den internationella samlevnaden.
We must persuade this dictatorship to respect the rules of international coexistence.
SwedishJag vill också fråga er hur ni ämnar förmå medlemsstaterna att fatta sådana beslut.
I would also like to ask how you intend to persuade the Member States to take such decisions.
SwedishVi borde åtminstone förmå FN att sända dit någon som talar med båda parter.
We should at the very least press the UN to send someone out there to talk to both parties.
SwedishJag vill också fråga er hur ni ämnar förmå medlemsstaterna att fatta sådana beslut.
I would also like to ask how you intend to persuade the Member States to take such decisions.
SwedishVi måste förmå oss att se vår egen befolkning i ögonen och godta dess åsikt.
We should summon up the courage to look our own people in the eye and accept their judgments.
SwedishVi försöker alltid förmå tredje partsländer att ratificera avtal som gäller miljön.
We always put pressure on third-party countries to ratify agreements of environmental interest.
SwedishKan vi förmå operatörerna att betala dessa reformer av infrastrukturen?
Can we have the operators pay for these reforms in the infrastructure?
SwedishJag vet att även ni har försökt förmå rättstjänsten att klara ut läget.
I know that you also enlisted the aid of the legal services to try and clear up the situation.
SwedishVi kan bara vidta allmänna åtgärder för att försöka förmå en regering att ta hand om sina invånare.
We can only take general measures to push a government into caring for its population.
SwedishSkulle ni kunna förmå tjänsteavdelningarna att göra något åt hissituationen här i byggnaden?
Could you try to get the services to do something about the state of the lifts in this building?
SwedishDet kan ge oss möjlighet att ha en dialog som kan förmå Turkiet att anta unionens regelverk.
It could enable us to have a dialogue which will force Turkey to adopt the acquis communautaire.
SwedishJag hoppas att kommissionen kan förmå sig att dra tillbaka förslaget som avser ämnena.
I hope that the Commission can see its way to withdrawing the proposal which refers to the substances.
SwedishUppgiften nu blir att förmå även Europeiska unionens 450 miljoner medborgare att stödja den.
The task now is to convince the 450 million citizens of the European Union to support it as well.
SwedishOmvärlden måste förmå den att ta sig an lidandena och se sitt folk i ögonen!
The outside world must enable it to take care of those who are suffering and look its people in the eyes.
SwedishUppgiften nu blir att förmå även Europeiska unionens 450 miljoner medborgare att stödja den.
The task now is to convince the 450 million citizens of the European Union to support it as well.
SwedishLåt oss ge dem den sorts möjligheter och motivation som kan förmå dem att stanna i Europa.
Let us give them the sort of opportunities and motivation that will make them want to stay in Europe.
SwedishAllt skall göras för att förmå USA att även komma med ett procenttal för reduktionen.
We will have to do everything we can to persuade the United States to come up with a percentage target too.
SwedishNu har du bara tur om jag kan förmå rådet att benåda dig.
Now you'll be lucky if I can convince the Council to spare your life.