"förmån" English translation


Did you mean: förman
SV

"förmån" in English

volume_up
förmån {comm. gen.}
SV

förmån {common gender}

volume_up
1. general
förmån (also: gillande, tjänst, rosett, fördel)
volume_up
favour {noun} [Brit.]
Stödberättigade bostadsinsatser till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper (
Eligibility of housing interventions in favour of marginalised communities (
Kommissionen förordar initiativ till förmån för regionala och lokala myndigheter.
The Commission is promoting initiatives in favour of regional and local authorities.
Stödberättigade bostadsinsatser till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper (debatt)
Eligibility of housing interventions in favour of marginalised communities (debate)
Det är till förmån för Europas patienter.
These developments would be to the advantage of European patients.
Avvecklingen av monopol är enligt min åsikt en politik till förmån för Europeiska unionens medborgare.
In my opinion, dismantling monopolies is to the advantage of the citizens of the European Union.
Vi föreslår att vi tar bort den lilla förmån de har.
We are proposing to remove the small advantage they have.
förmån (also: privilegium)
Så att då arbeta med Altiero Spinelli var en oerhörd ära och förmån.
So to then work with Spinelli was an immense honour and privilege.
Det var en förmån att få arbeta tillsammans med Anna.
It was a privilege to be able to work with Anna.
Det är en förmån för Europaparlamentet att ha tillgång till hennes kunskap, energi och erfarenhet.
It is a privilege for the European Parliament to have access to her knowledge, energy and experience.
Genom att ta upp förmånen i förteckningen dras denna förmån in omedelbart.
By including this benefit in the list, this benefit is repealed immediately.
I debatten betraktas denna rättighet emellanåt som en förhandlingsbar förmån.
In the debate, this right is sometimes regarded as a negotiable benefit.
Otillräckliga gester görs till förmån för producenterna inom djurhållningssektorn.
Inadequate gestures are being made for the livestock farmers' benefit.
Den kan bevilja en förmån till användare som öppnar nya rutter... i enlighet med EU:s konkurrenslagstiftning ...
It may grant a concession to users which open new routes ... in accordance with EC competition law ...
Unionen har redan uttalat sig till förmån för betydande eftergifter inom ramen för WTO-förhandlingarna.
The Union has already declared itself in favour of significant concessions within the framework of WTO negotiations.
Det nya unilaterala systemet med tullmedgivanden till förmån för utvecklingsländer, det nya Allmänna preferenssystemet, är ett exempel på det.
The new unilateral system of tariff concessions in favour of developing countries, the General System of Preferences Plus, is an example of that.
Det är orealistiskt att förvänta sig att mänskligheten kommer att avstå från det moderna livets bekvämligheter som till exempel bilar och andra transportmedel till förmån för cyklar.
It is unrealistic to expect that mankind will give up the conveniences of modern life such as automobiles and other means of transport, in favour of bicycles.
2. archaic
förmån (also: bruk, fördel)
volume_up
behoof {noun} [arch.]

Synonyms (Swedish) for "förmån":

förmån

Context sentences for "förmån" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Swedish1999 kommer de nationella valutorna att gradvis tas bort till förmån för euron.
In 1999, national currencies will begin to fade out and the euro will take over.
Swedish Vilka medel har använts till förmån för Vitryssland inom decentraliserat samarbete?
 What funds have been spent for Belarus under CDC (Decentralised Cooperation)?
SwedishDessa godkände enhälligt ett gemensamt utlåtande till förmån för fred i Baskien.
They unanimously approved a joint memorial which calls for peace in the Basque country.
SwedishÅtar sig kommissionen att vidta åtgärder till förmån för de mest utsatta regionerna?
Is the Commission committed to taking action in support of seriously affected areas?
SwedishDet är även befogat att använda TEN-medlen till förmån för återuppbyggandet.
There is also every reason to use the TEN funds for the reconstruction work.
SwedishJag syftar rent konkret på förslaget om riktlinjer och stöd till förmån för miljön.
I am referring specifically to the proposed guidelines, i. e. aid for the environment.
SwedishKommissionen har redan tagit fram ett stort antal åtgärder till förmån för dessa.
The Commission has already established a number of actions to help them.
SwedishNu kan vårt definitiva val till förmån för Europa inte tillbakavisas av någon.
Now the definitive choice of Europe cannot be refuted by anybody really.
SwedishVi kan inte åsidosätta den europeiska sociala modellen till förmån för konkurrenskraften.
We cannot cast aside the European social model for the sake of competitiveness.
SwedishMan offrar jordbruksbudgeten, jordbrukspolitiken till förmån för strukturfonderna.
We are sacrificing the agricultural budget, agricultural policy, to the structural funds.
SwedishBulgariens rykte skamfilas till förmån för kortsiktiga politiska vinster.
Bulgaria's reputation is being tarnished for the sake of short-term political gains.
SwedishSamma sak gäller för andra budgetposter till förmån för våra partners i Medelhavsområdet.
The same is true of other budget lines benefiting the Mediterranean partners.
SwedishFör övrigt har Europaparlamentet redan uttalat sig till förmån för en sådan åtgärd.
Furthermore, the European Parliament has already stated its agreement for such a measure.
SwedishJavisst, en skattesänkning på 10 procent har lanserats till förmån för företagen.
Of course, for the profits of companies a tax cut of 10 percentage points has been promoted.
SwedishVi stöder därför resolutionen till förmån för det kubanska samhället och demokratin.
Why should we reward Castro when there is no progress on human rights?
SwedishNu kan vårt definitiva val till förmån för Europa inte tillbakavisas av någon.
One of the most important priorities is the reform of the judiciary.
SwedishOch allt detta till förmån för - inte Turkiet - utan till förmån för Kalifornien!
And if that is making profits for Turkey, then fair enough, but making profits for California!
SwedishKan kommissionen specificera de åtgärder som vidtagits till förmån för detta initiativ?
Can the Commission state what actions have been carried out in support of this proposal?
SwedishDet är därför vi, trots alla brister, ändå stöder att den utnyttjas till förmån för Rumänien.
That is why, despite all the inadequacies, we support its mobilisation for Romania.
SwedishDet är alltså en dumhet, det är ett brott som sker till förmån för denna spekulation.
It is therefore a nonsense, a crime that is taking place for the sake of this profiteering.