"förnödenheter" English translation

SV

"förnödenheter" in English

SV förnödenheter
volume_up
{plural}

förnödenheter (also: anläggning, utrustning, materiel, ekipering)
I dagsläget måste, varje gång en krishanteringsoperation är aktuell, alla förnödenheter och all utrustning som krävs införskaffas på nytt.
At present, each time there is a crisis-management operation, all the necessary supplies and equipment have to be procured from scratch.
Vi samråder emellertid med medlemsstaterna om olika sätt att finansiera bistånd i form av förnödenheter och icke-militär utrustning till Ecomog-trupperna.
We are consulting Member States, however, on ways to finance aid in the form of supplies and non-military equipment for the ECOMOG forces.
förnödenheter (also: krav)
förnödenheter
Det råder brist på grundläggande förnödenheter som dricksvatten och livsmedel.
There is a shortage of basic necessities such as drinking water and food.

Context sentences for "förnödenheter" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI september hade redan över 90 procent av alla förnödenheter levererats till Ryssland.
By September over 90 % of supplies had already been delivered to Russia.
SwedishI september hade redan över 90 procent av alla förnödenheter levererats till Ryssland.
By September over 90% of supplies had already been delivered to Russia.
SwedishJag har upprättat grupperingar med mat och förnödenheter... som kommer hjälpa oss under vägen.
I've established outposts with food and supplies... that will support us on our way.
Swedish100 000 kvinnor och barn behöver medicinska förnödenheter och mat.
100, 000 women and children need medical supplies and food, and they want me to help.
SwedishVi befinner oss i kris, och en ökning av priset på vardagliga förnödenheter har förutspåtts.
We are in a time of crisis, and increases in the price of daily necessities are forecast.
SwedishMed hjälp av dessa pengar kan Röda korset dela ut tält, filtar, dricksvatten och förnödenheter.
This will allow the Red Cross to supply tents, blankets, drinking water and basic essentials.
SwedishDet råder brist på dricksvatten, mat och andra förnödenheter.
There is a shortage of drinking water, food and other basic materials.
SwedishHaiti behöver hjälp och grundläggande förnödenheter betydligt snabbare än vad som var fallet förra året.
Haiti needs help and the basic essentials a lot more quickly than was the case last year.
SwedishMöjligheten för den irakiska regeringen att få mat och förnödenheter mot olja har alltid funnits där.
The capacity has always been there for the Iraqi Government to have food and supplies for oil.
SwedishJag hämtar förnödenheter, några livsviktiga förnödenheter... precis som min arbetsbeskrivning säger.
I'm just getting some supplies, some essential supplies... just like my job description entails.
SwedishDet är med andra ord bättre att köpa på platsen, dvs. att man skickar pengar snarare än paket med förnödenheter.
Furthermore, it is better to purchase supplies on the spot, hence money is better than food parcels.
SwedishDet finns förnödenheter, men också en massa gångare.
There's plenty of supplies, but a lot of walkers.
SwedishDen kan användas för att införa sanktioner, med undantag för medicinska och humanitära förnödenheter, för att säkerställa att bestämmelserna följs.
It imposes sanctions, except as regards medical and humanitarian supplies, to ensure compliance.
SwedishDe började lagra förnödenheter.
They went to stock up with emergency goods.
SwedishDessa människor behöver enkla, elementära saker som mat, vatten och medicinska förnödenheter, och de behöver också tekniskt stöd.
These people need simple elementary things such as food, water and medical supplies, and they also need technical assistance.
SwedishAlla stödinsatser är svåra utan nära samordning när det gäller att samla in de förnödenheter som behövs och dela ut stödet på ett ordnat sätt.
Any aid efforts are difficult without close coordination in collecting the necessary items and ordered distribution of aid.
SwedishVi måste få in förnödenheter.
SwedishDeMora, förnödenheter.
SwedishEftersom belägringen ännu inte har lyfts och gränsövergångarna fortfarande är stängda är det mycket svårt att få in grundläggande förnödenheter till folket.
Because the siege has still not been lifted and crossings are still closed, it is very difficult to get essentials to the people.
SwedishDet finns ingen skillnad mellan fattigdom som orsakas av brist på materiella förnödenheter och fattigdom som orsakas av brist på medel att köpa varor.
There is no difference between poverty caused by the lack of material goods and poverty caused by a lack of resources for buying goods.