"förorsaka" English translation

SV

"förorsaka" in English

SV förorsaka
volume_up
{verb}

förorsaka (also: , hämta, ta in, anföra)
Anledningen till det är att vi inte vill förorsaka en meningslös kriminalisering av vanliga medborgare.
This is because we do not want to bring about a nonsensical criminalisation of ordinary citizens.
Färdigställandet kan förorsaka ännu större ekonomiska förluster än vad som skulle bli fallet om bygget stoppades.
Completion may bring even greater financial losses than discontinuing the construction work would cause.
Den enorma sorg som en sådan katastrofal händelse kan förorsaka en familj är svår att förstå och omöjlig att beskriva.
The enormity of the grief that such a catastrophic event can bring to a family is difficult to comprehend and impossible to describe.
förorsaka (also: framkalla, få till stånd)
volume_up
to bring about {vb} (cause, make, produce)
Anledningen till det är att vi inte vill förorsaka en meningslös kriminalisering av vanliga medborgare.
This is because we do not want to bring about a nonsensical criminalisation of ordinary citizens.
Jag uppmanar därför Sudan att se till att inte någon av Sudans militära styrkor någonsin mer har möjlighet att beväpna LRA och att förorsaka obeskrivliga lidanden för tusentals barn.
I therefore urge Sudan to ensure that none of Sudan's armed forces will ever again be able to arm the LRA and bring about the unspeakable suffering of thousands of children.
Jag är också övertygad om att ingen ny säkerhetsåtgärd, särskilt i samband med flygtransporter, bör få förorsaka en oproportionerlig reaktion, som jag anser skulle föra segern till terrorismen.
I am also convinced that any new security measure, especially in relation to air transport, should not bring about a disproportionate reaction which, in my view, would hand victory to terrorism.
förorsaka (also: orsaka, föranleda, framkalla, låta)
Inte heller kan jag rättfärdiga de plågor som resan kommer att förorsaka.
Nor can I justify the pain that the journey will cause.
Samtliga områden är mycket svåra och skulle kunna förorsaka problem mellan parlamentet och rådet.
All these areas are very difficult and could cause problems between Parliament and Council.
Ändringsförslag 10 skulle förorsaka stora problem.
Amendment No 10 would cause major problems.
De kommer att förorsaka en lång rad komplikationer för en mängd åkare i mitt land.
They will also give rise to a whole series of complications for a great many hauliers in my country.
Genom att förfara på detta sätt kan vi förorsaka oförståelse, och vi vet att ömsesidig oförståelse är den värsta fienden för ett partnerskap.
If we proceed in this manner, we could easily give rise to a lack of understanding and we are well aware that mutual lack of understanding is the worst enemy of partnership.
Jag ifrågasätter visserligen starkt nyttan av att i förväg göra sådana rena prognoser på längre sikt förutom att de skulle förorsaka en väsentlig byråkratisk kostnad.
I have, though, serious doubts about the value of such estimated values a long time in advance, over and above that they give rise to considerable bureaucratic effort.
förorsaka (also: ge upphov till, föda, frambringa, avla)
förorsaka (also: orsaka, föranleda)

Synonyms (Swedish) for "förorsaka":

förorsaka

Context sentences for "förorsaka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishAtt förorsaka lidande får inte ses som underhållning.
(ES) Mr President, cruelty is not culture; causing suffering cannot be seen as entertainment.
SwedishMan måste känna till att det ofta är själva råvaran som kan förorsaka en smitta.
It is necessary to know that there can often be contamination outward from the raw material itself.
SwedishNu bör man inte förorsaka ytterligare stress genom att avvika från deras invanda rytm.
Additional stress should not now be caused them through having them deviate from their normal rhythm.
SwedishInförandet av euron får under omställningsfasen inte kosta konsumenten något, inte förorsaka några kostnader.
The introduction of the euro should not cost consumers anything during the transitional phase.
SwedishDessutom får vi inte glömma bort konsekvenserna, den oavsiktliga skada som de beslut vi fattar kan förorsaka.
Furthermore, let us please bear in mind the effects, the collateral damage of the decisions we take.
SwedishEnligt de citerade domarna kommer 150 besvärsskrifter från Alicante att förorsaka en allvarlig kris.
According to the judges already mentioned, 150 appeals at the end of the year from Alicante would lead to a serious crisis.
SwedishAnnars kommer de att uppfattas som byråkratiska bördor och förorsaka regionerna och medborgarna enorma kostnader.
Otherwise, they will be perceived as bureaucratic red tape and the source of huge costs to regions and citizens.
SwedishDen enorma sorg som en sådan katastrofal händelse kan förorsaka en familj är svår att förstå och omöjlig att beskriva.
Health and safety at work has of course improved over the last few years in the European Union, partly due to the legislation we have adopted ourselves.
SwedishFastän de språkliga skillnaderna kan tänkas förorsaka extra kostnader, är flerspråkiga innehåll en viktig förutsättning för demokrati inom EU.
Although linguistic differences might mean extra costs, multilingual content is an important precondition of democracy in the EU.
SwedishUtöver den dåliga administrationen kan jag konstatera att man enligt kommissionens uppfattning kan föra krig och förorsaka kostnader, men inte granska budgetplanen.
The only way we can bear the costs of war and its consequences would seem to be at the expense of agriculture.
SwedishNär det gäller systemet för mjölkkvoter bör vi avstå från att göra experiment som kan förorsaka ödesdigra konsekvenser i bergsområden.
With regard to the system of milk quotas, we should refrain from any experiments that could have disastrous consequences for mountainous areas.
SwedishDenna källskatt får emellertid inte vara alltför hög, och därmed avråda från sparande eller förorsaka utlokaliseringar utanför det europeiska området.
However, the rate of deduction at source must not be so high that it discourages saving or results in relocations outside of Europe.
SwedishLåt oss sakta men säkert hörsamma detta, för som jag sade så kan vi inte fortsätta att förorsaka förargelse bland en stor del av Europas medborgare.
Let us work steadily and relentlessly because, as I have said, we cannot continue to be a source of scandal for the citizens of Europe.
SwedishKan ni föreställa er den oro det skulle förorsaka om man gick ut med information om att vuxna tryggt kan äta morötter, men inte barn?
Can you imagine the stress that would be caused if advice went out that said that carrots, for instance, could be safely eaten by adults and yet not by children?
SwedishDetta gör dem mycket svåra att hantera och lätta att tappa, och de bidrar också till att förorsaka förslitningsskador.
They are thus not only very difficult to handle, with the risk too of dropping them, but they are also a contributory factor in causing those who work with these materials to become worn out.
SwedishNär konjunkturen nu vänder, tack vare ett ihärdigt tillämpande av en restriktiv lönepolitik, är detta betänkande på väg att förorsaka en ny nedgång i Europa.
Now that the economic climate is changing due to a persistent wage moderation policy, the report affirms the right to inflict a fresh recession on Europe.
SwedishDärtill kommer risken att förorsaka allvarliga skador på stärkandet av och stabiliteten hos de existerande avtalen med utvecklingsländerna kring Medelhavet.
There is also the added risk that the security and stability of existing agreements with third countries in the Mediterranean basin will be seriously prejudiced.
SwedishÄven om ett flertal faktorer kan förorsaka olyckor (hastighet, mänskliga misstag), bör fordonet i sig vara anpassat för att minimera sammanstötningen under en olycka.
Although a variety of factors may be responsible for accidents (speed, human error), the vehicle itself should be adapted to minimise impact during an accident.
SwedishDet har emellertid kommit till min kännedom att sydafrikanerna fortsätter att förorsaka problem när det gäller en utformning som troget följer Berlinavtalet.
I have, however, received information to the effect that the South Africans are still raising problems with regard to a draft which faithfully reflects the Berlin Agreement.
SwedishMed detta ändringsförslag som förebild pläderar jag logiskt nog också för en höjning av bidraget till 7 procent för att inte förorsaka underskott i de andra programmen.
As a consequence of the amendment, I would also, as is only logical, urge that the contribution be raised to 7 % to ensure that funding is not taken away from the other initiatives.