"försätta" English translation


Did you mean: forsätta
SV

"försätta" in English

SV försätta
volume_up
{verb}

försätta (also: tjäna, , vara, tillverka)
Det finns ingen anledning att försätta medlemsstaterna och övriga parter i ett tillstånd av rättsosäkerhet.
It makes no sense to cast investors, Member States and others into a state of legal uncertainty.
Men vi bör inte heller göra något som gör det svårare för oss att spåra dem som, oavsett av vilken orsak, kan sprida en infektion och försätta andra i fara.
But we should also do nothing that makes it harder for us to trace those who, for whatever reason, might spread an infection and endanger others.
Vi skulle försätta våra trupper i extrem fara och göra dem mindre effektiva om vi sa att vi européer av principskäl inte kan tillåta något sådant.
We would be putting our own forces in extreme danger and making them less effective if we said that for reasons of principle we Europeans could not allow such a thing.
Ett i all hast återsammankallat toppmöte och ett andra misslyckande med att enas om ett konstitutionellt fördrag skulle emellertid snabbt försätta EU i kris.
However, a hastily reconvened summit and a second failure to reach agreement on a constitutional treaty would quickly plunge the European Union into crisis.
försätta (also: koppla till, lägga, ge upp, försänka)

Synonyms (Swedish) for "försätta":

försätta
Swedish

Context sentences for "försätta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi får därför inte försätta oss själva i den typen av motstridiga situationer.
We must not, therefore, put ourselves into that kind of contradictory situation.
SwedishAngrepp mot informationssystem kan i dag försätta hela nationer i allvarliga svårigheter.
Today, an attack on an information system can put entire nations in serious difficulty.
SwedishFörslaget kommer att försätta Storbritanniens jordbrukare i en ohållbar situation.
It will place United Kingdom farmers in an impossible position.
SwedishEn lönsamhetsrapport per medlemsstat skulle kunna försätta föredraganden i trångmål.
A cost-benefit analysis for each Member State might be a cause of embarrassment to the rapporteur.
SwedishVi kommer inte att försätta några berg enbart med de strukturer som konventet ger oss.
The structures with which the Convention provides us will not, on their own, enable us to move mountains.
SwedishEnligt min mening är det sista som någon bör göra att försöka försätta Tetovo i Groznys tillstånd.
It seems to me that the last thing anyone should do is to try to reduce Tetovo to the state of Grozny.
SwedishDet finns ingen anledning att försätta medlemsstaterna och övriga parter i ett tillstånd av rättsosäkerhet.
It makes no sense to cast investors, Member States and others into a state of legal uncertainty.
SwedishDen olagliga övergångsregimen som styrs av Andry Rajoelina håller på att försätta Madagaskar i kaos.
The illegal transitional regime headed by Andry Rajoelina is in the process of plunging Madagascar into chaos.
SwedishEtt misslyckande kommer att försätta EU i en svår sits.
A failure will cause the Union a serious problem.
SwedishMen ett sådant ändringsförslag skulle inte försätta oss i en oåterkallelig ställning när det gäller alla nyare inspelningar.
However, such an amendment would not put us in an irreversible position for all newer recordings.
SwedishJag vill inte försätta oss i en ny spänningssituation.
I do not want to reopen that tense situation.
SwedishDetta kommer att försätta dem i ett ofördelaktigt läge.
It is going to put them at a disadvantage.
SwedishFrancesco Enrico Speroni, 5 000 euro är inget oansenligt belopp, och ingen har tvingat Elmar Brok att försätta sig i detta läge.
Mr Speroni, EUR 5 000 is not a negligible amount, and no one forced Mr Brok into this situation.
SwedishMen vi får heller inte försätta kosmetikaindustrin i svårigheter. Den utgör en viktig del av vår ekonomi.
We do not want to put the cosmetics industry in difficulties either, however, since it is an important part of our economy.
SwedishGenom sitt agerande skulle de även försätta exportörer från många andra medlemsstater förutom den egna i en risksituation.
They would, through their actions, be putting in jeopardy the exporters of many Member States besides their own.
SwedishLåt oss inte försätta oss i den situationen!
Let us not put ourselves in that position!
SwedishDetta skulle försätta gemenskapen i en svår situation både gentemot dessa två länder och det internationella samfundet.
This would put the Community in a difficult situation regarding both these two countries and the international community.
SwedishVarför skulle vi försätta våra vinproducenter i ett sämre konkurrensmässigt läge än andra som kan sälja vin inom EU?
Why should we put our wine producers in a worse competitive situation than those that can sell wine within the European Union?
SwedishDet kommer att försätta välgörenhetsorganisationer i ett ofördelaktigt läge och studier har visat att folk inte har något emot att få sådan e-post.
It is going to put charities at a disadvantage and studies show that people do not mind receiving them.
SwedishNi får inte försätta Diamantopoulou i den besvärliga situationen att hon måste dra Grekland inför EG-domstolen.
Please do not put Mrs Diamantopoulou in the unenviable position of having to institute proceedings against Greece before the European Court.