"försening" English translation

SV

"försening" in English

volume_up
försening {comm. gen.}
SV

försening {common gender}

volume_up
1. general
Detta är en fullkomligt oacceptabel försening vad beträffar penningutdelningen.
This is a totally unacceptable delay in terms of delivery of money.
Kommissionen hoppas att enbart tekniska skäl ligger bakom denna försening.
The Commission hopes that this delay is due solely to technical reasons.
Den försening som kommissionen officiellt har erkänt kom som en chock för oss.
The delay officially recognised by the Commission comes as a shock to us.
2. business
försening (also: fördröjning)
Än mer oroväckande är förseningen inom området för forskning och utveckling, särskilt vad gäller informationssamhället.
Even more worrying is our lag in research and development, especially in terms of the information society.
I medlemsländerna fanns till en början förseningar i verkställandet, problem med informationen och inaktivitet i förvaltningen.
In the initial stages of implementation in the Member States there are time lags, problems with information and inefficiencies of management.

Synonyms (Swedish) for "försening":

försening

Context sentences for "försening" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEn försening av utvidgningen skulle inverka mycket negativt på unionens utveckling.
Delaying enlargement would have a very negative effect on the development of the Union.
SwedishRegler om kompensation för försening vid internationella järnvägsresor är inte tillräckligt.
Rules on compensation for delays to international rail services are not enough.
SwedishEtt nej i dag leder därmed inte till någon reell förändring utan endast till en försening.
A 'no' vote today would not, therefore, lead to any real change but only to delays.
SwedishEtt nej i dag leder därmed inte till någon reell förändring utan endast till en försening.
A 'no ' vote today would not, therefore, lead to any real change but only to delays.
SwedishHela processen måste därför startas om och det kommer att leda till flera månaders försening.
This will force us to restart the whole process and lose more precious months.
SwedishJag beklagar att tvisten i rådet har lett till en försening på mer än ett årtionde.
I regret that the dispute in the Council has led to this being delayed by more than a decade.
SwedishAtt inte tillåta någon försening beträffande elektricitetsmarknaden.
The opening up of the natural gas market to competition must not be delayed.
SwedishVad det gäller böter för försening med att handlägga skadereglering, håller jag med föredraganden.
As regards penalties for delays in addressing claims, I agree with the rapporteur's view.
SwedishInför skandalen talar ni med två års försening om öppenhetsprincipen.
Mr Solana, you are discussing transparency now that the scandal has emerged but you are two years too late.
SwedishDen försening som har uppstått när det gäller att tillämpa avtalen kan bara rättfärdigas till en del.
The delays in implementing the agreements can only be partly justified.
SwedishKommissionen talar om den europeiska eftersläpningen och om att det brådskar att komma ifatt denna försening.
The Commission refers to Europe' s backwardness and the need to make up for it.
SwedishKommissionen talar om den europeiska eftersläpningen och om att det brådskar att komma ifatt denna försening.
The Commission refers to Europe's backwardness and the need to make up for it.
SwedishFör kommissionen är datumet den 5 augusti 2005 redan ett års försening jämfört med den planerade tidsfristen.
I believe that, in this field, we need to act intelligently and pragmatically.
SwedishOm jag har blivit rätt informerad handlar det om en rimlig försening.
If my information is exact, this is a reasonable deadline.
SwedishDet är tydligt att askmolnet bara har inneburit en försening av den pilotstrejk som har aviserats.
What is clear is that the ash cloud has only delayed the pilots' strike which has been announced.
SwedishJag tackar tolkarna för deras överseende med vår försening.
I thank the interpreters for their indulgence with our over-run.
SwedishRådet svarade inte inom den fastställda tidsfristen och svarar nu muntligen, med två månaders försening.
It did not reply within the time period laid down and is replying now, orally, two months late.
SwedishDessa länder har redan drabbats av försening i jämförelse med de andra tio staterna som anslöts 2004.
These countries have already suffered delays compared to the other 10 States that entered in 2004.
SwedishVarje ytterligare försening av antagandet av de rättsliga grunderna kommer att påverka igångsättandet av SIS II.
Any further procrastination in adopting the legal bases will affect the launch of SIS II.
SwedishRättvisan, herr ordförande, fru kommissionär, kära kolleger, kommer nu att återställas, om än med tre års försening.
Now is the time for justice to be restored, even if it is three years late.