"försiktig" English translation

SV

"försiktig" in English

SV försiktig
volume_up
{adjective}

1. general

försiktig (also: varsam, aktsam)
Det mötet skall fungera som en försiktig början på en fredsprocess i etapper.
This meeting should be the cautious beginning of a gradual peace process.
Kommissionen är enligt min uppfattning alltför försiktig i sina bedömningar.
In my view, the Commission is too cautious in its assessments.
Det är en försiktig konkurrens, men en som passar dessa komplicerade nät.
It is cautious competition, but appropriate to these complex networks, I think.
försiktig (also: varsam)
Föredraganden har varit ihärdig och försiktig och har låtit oss alla delta i mycket hög grad.
The rapporteur has been diligent and circumspect and has very much included us all.
Den ståndpunkt som intas i betänkandet är oförklarligt försiktig.
The position taken in the report is unaccountably circumspect.
När det gäller det tredje steget i förslaget från den oberoende expertkommittén är jag ärligt sagt litet försiktigare.
To be quite honest, I am a little more circumspect about the third step in the Committee of Wise Men's proposal.
Den andra är att man inte bör gå in för långt i detaljer utan är litet försiktig.
Secondly, regulation should be on the conservative side, rather than too detailed.
Och det är faktiskt en ganska försiktig uppskattning.
And that's actually a conservative estimate.
Det innebär att vara försiktig när man fastställer en nivå på vilken man vill behålla ett fiskbestånd.
It means being conservative when one decides the level at which one wants to maintain a fish stock.
försiktig (also: graciös, varsam, ljus, tunn)
volume_up
light {adj.}
I Kina är man försiktig med att införa regleringar i affärslivet.
In China, business runs with a light regulatory touch.
Vi hade framsteg i val -- allt detta med hjälp av den så kallade försiktiga insatsen.
We had progress in elections -- all of this with the so-called light footprint.
Vidare är det helt enkelt inte sant att det som gick fel i Afghanistan var den försiktiga insatsen.
Furthermore, it's simply not true that what went wrong in Afghanistan is the light footprint.
försiktig (also: förtegen, undvikande)
volume_up
cagey {adj.}
försiktig (also: trevlig, duktig, slug)
volume_up
canny {adj.}
försiktig (also: avsiktlig, lugn, sävlig, överlagd)
försiktig (also: diskret)
försiktig (also: ängslig)
försiktig (also: rädd, tveksam, skygg, blyg)
volume_up
shy {adj.}
De har stundtals stora svårigheter och är oerhört försiktiga med att tala om för allmänheten hur de finansieras.
They sometimes have great difficulty, and are extremely shy, in telling the public how they are funded.
försiktig (also: uppmärksam)
volume_up
wary {adj.}
Lika försiktig bör du vara om någon skickar ett misstänkt e-postmeddelande som innehåller bilagor eller bilder.
Similarly, you should be wary if a random person sends you a suspicious email containing attachments or images.
Vi bör alltså vara försiktiga med uttalanden, som kan missbrukas.
We should therefore be wary of making such statements which could leave us open to abuse.
We certainly need to be a little wary here.
försiktig (also: rädd, misstänksam)
volume_up
chary {adj.}

2. "rädd (om), varsam, försiktig"

Vi borde vara försiktiga med deras pengar, och detta är inte en försiktig budget.
We should be prudent with their money, and this is not a prudent budget.
Det verkar som att man straffas här i parlamentet om man är försiktig.
   Mr President, it appears that being prudent in this House is penalised.
Jag anser att kommissionen måste vara försiktig här.
This is a matter in which I believe the Commission has to be prudent.

Synonyms (Swedish) for "försiktig":

försiktig

Context sentences for "försiktig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är därför kärnkraftsindustrin måste vara mer försiktig än andra industrier.
That is why the nuclear industry has to be more careful than other industries.
SwedishHur försiktig måste Mariann Fischer Boel vara för att inte fatta fel beslut?
How careful must Mrs Fischer Boel be if she is not to take the wrong decisions?
SwedishRådet har en mycket försiktig strategi när det gäller det kvalitativa kriteriet.
The Council is taking a very careful approach to the qualitative criteria.
SwedishDen gradvisa utvidgning som vi vill se är till en början mycket försiktig.
The gradual extension we are calling for is getting off to a very timid start.
SwedishSjälvklart måste varje medlemsstat vara mycket försiktig vid utfärdandet av viseringar.
Obviously, each Member State will have to be very careful when issuing visas.
SwedishSå var mycket försiktig och försök undvika misstagen som kan underminera ditt varumärke.
So be really careful to try and avoid the screw-ups that can undermine your brand.
SwedishI sådana fall måste man i avfallshanteringen vara ännu mer noggrann och försiktig.
In such cases, in fact, disposal must be even more rigorous and careful.
SwedishJag råder er alltså att vara utomordentligt försiktig med att avfärda ändringsförslag 3.
I therefore urge you to be extremely careful before you cast Amendment No 3 aside.
SwedishSom jag sade i början av mitt anförande är jag försiktig med att använda ordet ”historisk”.
As I said at the beginning, I am careful with the use of the word 'historical'.
SwedishJag vill emellertid uttrycka en försiktig optimism i detta sammanhang.
I would, however, like to express a tentatively positive view in this regard.
SwedishSå jag säger, med många år av erfarenhet, var försiktig, herr Marín.
Therefore, with my extensive experience, I must warn you to be careful, Mr Marín.
SwedishMan kan inte vara nog försiktig i dessa tider som verkligen är ytterst bekymmersamma.
We cannot be too careful at the moment, which is, admittedly, an extremely testing time.
SwedishÄven om denna inställning är försiktig, som den måste vara, väcker den viktiga frågor.
Although this approach is precautionary, as it has to be, it raises important questions.
SwedishMan bör alltså vara försiktig och inte kasta ut barnet med badvattnet.
We should therefore be careful not to throw the baby out with the bathwater.
SwedishNär det gäller stamcellsforskning intar jag en förbehållsam och försiktig hållning.
As for stem cell research, I take a reserved and conscientious line.
SwedishMan måste också vara försiktig med införandet sociala kriterier och miljökriterier.
In addition, the introduction of social and environmental criteria must be handled with care.
SwedishBöter är ett tillräckligt incitament att vara försiktig i valet av anställda.
The financial penalties are enough of an incentive to be careful in the selection of employees.
Swedish(EN) Jag ser med försiktig optimism och tillfredsställelse på åtgärderna och rådets text.
I greet the measures and the text by the Council with moderate optimism and satisfaction.
SwedishResolutionen är försiktig i sin framtoning, men bekräftar att Ukraina har en europeisk framtid.
The resolution is measured in tone but confirms that Ukraine has a European future.
SwedishDärför ser vi fram emot toppmötet i december med försiktig optimism.
That is why we are looking to the December summit with moderate optimism.