"försiktighet" English translation

SV

"försiktighet" in English

SV försiktighet
volume_up
{common gender}

försiktighet
Allt detta är aspekter som måste ägnas största uppmärksamhet och försiktighet.
All these must be addressed with the greatest attention and utmost caution.
Herr kommissionär, jag tror därför att denna politik kräver försiktighet.
I therefore think that this policy calls for caution, Commissioner.
Jag skulle vilja understryka att extrem försiktighet behövs i biotekniken.
I would underscore again that extreme caution is needed in biotechnology.
försiktighet
Vi har även fått löftet att titel IV skall tillämpas med stor försiktighet.
We were also assured that Title 4 would be implemented with the greatest circumspection.
Sådan försiktighet är särskilt viktig om miljöpolitiken ska få ett bredare stöd.
Such circumspection is particularly important in the area of environmental policy if it is to gain wider acceptance.
Kommissionen bör emellertid gå fram med viss försiktighet här.
The Commission should, however, proceed with a certain amount of circumspection here.
försiktighet (also: omsorg, noggrannhet, vård, omvårdnad)
volume_up
care {noun}
Patent innefattar också risker och måste därför användas med försiktighet.
Patents also involve risks, and must therefore be used with care.
Ett dokument präglat av försiktighet, minnen och hejarop har jag ingenting till övers för.
I disapprove of a document that merely takes care, remembers and encourages.
Vi har redan sagt att principen om skyldighet att iaktta försiktighet bör tillämpas här.
We have already said that the duty of care principle should apply here.
försiktighet (also: aktsamhet, noggrannhet, sorgfällighet)
försiktighet (also: besinning, betänksamhet, sävlighet)
Och det är här som försiktighet är en dygd.
At which point discretion is the better part of valour.
försiktighet (also: förutseende, säkringsåtgärd)
försiktighet (also: beräkning, omtanke, förtänksamhet)
försiktighet (also: aktsamhet)
Jag är ytterst bekymrad över den försiktighet som medlemsstaterna visar beträffande följderna för deras egna skattesystem och sociala trygghetssystem.
I am extremely anxious about the wariness displayed by Member States with regard to the implications in terms of their own tax and social security systems.
försiktighet (also: rädsla)
försiktighet (also: uppmärksamhet, vaksamhet, påpasslighet)
Dessa krav är tre till antalet: öppenhet, övervakning och försiktighet.
There are three demands: transparency, monitoring and vigilance.
Försiktighet och öppenhet är avgörande för att kunna återställa förtroendet på marknaderna.
Vigilance and transparency are key if confidence is to be restored in markets.
Just i Burmas fall kräver varje program försiktighet och engagemang.
In that country's particular context, any programme calls for vigilance and commitment.

Synonyms (Swedish) for "försiktighet":

försiktighet
Swedish

Context sentences for "försiktighet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishCPN-rapporten menar att EU:s försök att påverka Kina skall ske med försiktighet.
The CPN report says that the EU must be cautious in attempting to influence China.
SwedishReach-systemet bör bygga på principerna om förebyggande åtgärder och försiktighet.
The REACH system should be based on the principle of prevention and precaution.
SwedishVi kommer ändå att fortsätta att vidta de åtgärder och den försiktighet som vi kan.
Nonetheless, we will continue to take whatever measures and precautions we can.
SwedishDet finns som sagt en tydlig brist på solidaritet och en hög grad av försiktighet.
There is, once again, a perceived lack of solidarity and a high degree of timidity.
SwedishDen osäkerhet som kvarstår på området tvingar oss till största möjligt försiktighet!
Given the uncertainties that remain in this area, we must be as prudent as we can!
SwedishDärför håller jag med mina kolleger om vikten av försiktighet i denna fråga.
Therefore, I agree with my colleagues on the importance of prudence in the question.
SwedishJag anser därför att vi bör närma oss denna fråga med största försiktighet.
I therefore believe that we should approach this issue with the utmost sensitivity.
SwedishDetta är något som varje medlemsstat med mycket, mycket stor försiktighet måste pröva.
This is something which each Member State must consider very, very carefully.
SwedishDärför måste vi närma oss den frågan med försiktighet utan att överreagera.
So we must take a considered approach here too and must not be tempted to overreact.
SwedishSpårbarhet, ansvarighet, ansvar och försiktighet är grundläggande principer.
Traceability, liability, responsibility, precaution; they are all essential principles.
SwedishSjälvfallet vädjar vi till alla sidor, till både Georgien och Ryssland, om försiktighet.
Of course, we are appealing to all sides, to Georgia as well as Russia, for prudence.
SwedishMan måste göra en tydlig åtskillnad mellan försiktighetsprincipen och försiktighet.
A clear distinction needs to be drawn between precaution and prudence.
SwedishPatent innefattar också risker och måste därför användas med försiktighet.
Investment in IT assets is usually small, however, if at all noticeable.
SwedishDen enda saken med dessa siffror är att vi måste sträva efter försiktighet.
The one thing about these figures is that we have to look for prudence.
SwedishDet är absolut nödvändigt, för denna produkt måste användas med största försiktighet.
This is absolutely imperative since these products have to be used in a very precise way.
SwedishVi behöver naturligtvis försiktighet, men försiktighet är en sak och rigiditet är något annat.
Of course we need prudence, but prudence is one thing and inflexibility is another.
SwedishI en så känslig fråga måste djärvhet och försiktighet gå hand i hand.
In such a sensitive matter, boldness and prudence should go hand in hand.
SwedishRädsla baserad på fakta eller fördomar, försiktighet över situationen eller besvikelse?
Objective fears or prejudice, situational prudence or disappointment?
SwedishVi uppmanar den turkiska regeringen att reagera med försiktighet på den här situationen.
We urge the Turkish Government to react cautiously to this situation.
SwedishI framtiden bör kommissionen hantera dessa frågor med betydligt större försiktighet.
The Commission should, in future, apply much greater thoroughness to dealing with these issues.