"försiktighetsåtgärd" English translation

SV

"försiktighetsåtgärd" in English

SV försiktighetsåtgärd
volume_up
{common gender}

försiktighetsåtgärd (also: gardering)
Det är en nödvändig försiktighetsåtgärd som inte bör hota en enda giltig produkt.
It is a necessary precaution which should not threaten a single valid product.
Det är inte bara en försiktighetsåtgärd, det är vanligt förnuft.
That is not just a precaution, it is common sense.
Som en ytterligare försiktighetsåtgärd vill jag få detta råd bekräftat av vår vetenskapliga kommitté.
As an extra precaution, I am validating this advice to our scientific committee.

Context sentences for "försiktighetsåtgärd" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet var en försiktighetsåtgärd som den irländska regeringen beslutade att vidta.
It was a precautionary measure that the Government of Ireland decided to take.
SwedishVi kan och bör göra något, men jag vill bara nämnda denna försiktighetsåtgärd.
We can and should do something, but I wanted to make that cautionary remark.
SwedishEnligt vår åsikt är inte de skäl som har gett upphov till denna försiktighetsåtgärd berättigade.
The reasons that have led to this cautious measure do not seem justified to us.
SwedishBehövs det verkligen, ja eller nej, eller handlar det endast om en försiktighetsåtgärd?
Is it necessary or not, or is it just a precautionary measure?
SwedishAnvändningen av dem måste därför förbjudas – åtminstone tillfälligt – som en försiktighetsåtgärd.
Their use must therefore be suspended, at least provisionally, as a precautionary measure.
SwedishMiljoner djur slaktades som en försiktighetsåtgärd och allting brändes i gigantiska bål.
Millions of animals were slaughtered as a precautionary measure and gigantic pyres burned everything.
SwedishVi får dessutom inte blanda ihop protektionism, som vi fördömer, med skydd, som är en försiktighetsåtgärd.
Moreover, we should not confuse protectionism, which we condemn, with protection, which is a cautious measure.
SwedishSom en ytterligare försiktighetsåtgärd vill jag få detta råd bekräftat av vår vetenskapliga kommitté.
During the debate, a number of important issues linked to our disease-control strategy have been raised including compensation.
SwedishMiljoner djur slaktades som en försiktighetsåtgärd och allting brändes i gigantiska bål.
In the same way, the ultraliberalism of Mrs Thatcher ’ s Government had led the British Government to dismantle its national veterinary networks.
SwedishDet rör sig här om en försiktighetsåtgärd, som med hänsyn till nya resultat kan kontrolleras före den 31 december 1998.
This is a precautionary measure, and it will be reviewed before 31 December 1998, in the light of new test results.
SwedishVi har tvingats vidta en försiktighetsåtgärd som består i att placera medel i reserven för att inrätta nya tjänster som begärts.
We had to take a precautionary measure and put funds into the reserve for creating the new positions that were requested.
SwedishDetta beslut fattades som en försiktighetsåtgärd för att ta hänsyn till möjligheten att priset på kol stiger i framtiden.
This decision was made as a precautionary measure to take into account the possibility of a rise in the price of carbon in the future.
SwedishDetta är en försiktighetsåtgärd som president Alijev i ett tal inför regionala domare i går sa att han allvarligt skulle överväga.
This is a precautionary measure that President Aliyev, in a speech before regional magistrates yesterday, said he would seriously consider.
SwedishKommissionen anser att denna bestämmelse bör förbli oförändrad, eftersom den betrakar den som en viktig försiktighetsåtgärd vid eventuella allvarliga överträdelser.
The Commission finds that this provision should remain unchanged, believing it important as a precautionary measure in case of possible serious infringements.
SwedishOm vi lägger ihop genomsnittskostnaden för en tjänsteman, då är denna försiktighetsåtgärd – tillsammans med vad stadgan kommer att ge oss – särskilt värd uppmärksamhet och beröm.
If we add up the average cost of an official, then this precautionary measure – along with what the Statute is going to give us – is particularly worthy of attention and praise.