"försiktigt" English translation

SV

"försiktigt" in English

SV försiktigt
volume_up
{adverb}

1. general

försiktigt (also: noga, noggrann, aktsamt)
Vi måste dock genomföra denna omställning försiktigt och beakta konsekvenserna.
However, we must make this shift carefully and think of all the ramifications.
Detta - och jag kommer att uttrycka detta något försiktigt - är en överdrift.
That - and I will put this somewhat carefully - is an exaggeration.
Ämnet är allvarligt och bör behandlas mycket försiktigt.
The matter is a serious one and must be considered very carefully.
försiktigt (also: varsamt)
Vi ska därför gå försiktigt fram - mycket försiktigt - när det gäller migrationsfrågan.
We should therefore proceed cautiously - very cautiously - when it comes to the issue of migration.
Jag hyser ett försiktigt hopp om att dialogen om denna fråga kommer att fortsätta.
I am cautiously optimistic that the dialogue on this question will continue.
Weilers betänkande påvisar här försiktigt några framtidsperspektiv.
Mrs Weiler's report points cautiously to some objectives for the future.
försiktigt (also: vänligt, varsamt, mjukt, sakta)
volume_up
gently {adv.}
Och han rör vid det, försiktigt, med sin tunga.
And he touches it, gently, on his tongue.
Om man vill minska budgetstödet försiktigt måste man i stället samtidigt förstärka gemenskapspreferensen.
On the contrary, if we want to gently reduce budgetary support, at the same time we need to strengthen the Community preference.
Vi välkomnar det och det är rätt att han försiktigt skall leda in oss i 2000-talet i detta avseende.
We welcome it and it is right that he should be gently leading us into the 21st century in this respect.
försiktigt (also: mjukt, milt, ödmjukt, tyst)
volume_up
softly {adv.}
Men vi måste akta oss och gå mycket försiktigt fram när det gäller konstitutionella rättigheter och grundläggande friheter.
However, we have to be careful to tread very softly with regard to constitutional rights and fundamental freedoms.
Det finns mycket som ska göras, men detta betyder inte att vi bör nöja oss med ett ”lugnt och försiktigt” tillvägagångssätt.
There is a lot of ground to cover, but this does not mean that we should be content with a ‘softly softly’ approach.
När allt kommer omkring kan vi inte fullfölja en sådan politik enbart genom att försiktigt följa den icke-bindande lagstiftningens väg.
After all, we cannot pursue such a policy solely with a softly-softly approach, by taking the soft law route.
försiktigt (also: slugt)
försiktigt
Äntligen verkar republiken Mauretanien gradvis och försiktigt röra sig mot ett slutligt återställande av demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna.
Mr President, at last the Republic of Mauritania appears to be gradually and delicately beginning to move towards the eventual restoration of democracy and respect for human rights.
Dessutom, för att uttrycka mig försiktigt har rättsvetare varit extremt tveksamma att införliva Europeiska gemenskapernas domstols domar i rättslig doktrin och rättsvetenskap.
Besides, to put it very delicately, legal scholars have been extremely hesitant to incorporate the judgments of the European Court of Justice into legal doctrine and jurisprudence.
försiktigt (also: ängsligt)
försiktigt (also: varsamt)
volume_up
warily {adv.}
försiktigt (also: med försiktighet)
Denna typ av teknik användas försiktigt på grund av den enorma inverkan den har.
This type of technology be used with caution because of the huge impact it has.
Så länge detta inte är säkerställt måste vi handskas försiktigt med denna teknologi.
As long as this is not guaranteed we must treat this technology with very great caution.
Vi måste gå oerhört försiktigt fram i denna fråga.
The greatest caution must be exercised in relation to this matter.

2. colloquial

försiktigt (also: slugt, lurigt)
volume_up
cagily {adv.}

Synonyms (Swedish) for "försiktigt":

försiktigt

Context sentences for "försiktigt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFör första gången tar vi också ett försiktigt steg mot en fullständig harmonisering.
We are also for the first time taking a careful step towards full harmonisation.
SwedishMan måste handskas mycket försiktigt med medlen för specialundersökningar.
Special investigation methods will have to be handled with a great deal of care.
SwedishJag tycker att de 15 procent som föreslås i betänkandet är för försiktigt satta.
I think that the 15 percent level proposed in the report is too cautious.
SwedishFörslaget är förvisso alltför försiktigt med tanke på vad som måste göras.
This draft is certainly too conservative considering what needs to be done.
SwedishFörsiktigt börjar det röra på sig i EU.
There is willingness to reach agreement; very tentatively, things are moving in Europe.
SwedishParlamentet bör avge ett försiktigt yttrande som rådet måste ta hänsyn till.
Parliament should give a cautious opinion which the Council must heed.
SwedishAsylförfarandena måste fylla sitt syfte och genomföras mycket försiktigt.
Asylum procedures must be fit for purpose and they must be implemented with great care.
SwedishHerr talman, jag har fått intrycket att man även i rådet uppträtt försiktigt den sista tiden.
I have the impression that some reticence has crept in recently in the Council too.
SwedishJag anser att ni måste gå mycket försiktigt och finkänsligt fram i den här saken.
I feel that you should be very careful and tactful with how you make your announcements on this.
SwedishVi anser att det betänkande som utskotten har antagit är alltför försiktigt.
The report adopted by the committees is, we believe, too cautious.
SwedishVi måste också gå försiktigt framåt med de förändringar som vi vill skall äga rum i Turkiet.
We must also deal with the changes in Turkey required by us with due care.
SwedishTack så mycket för att ni utnyttjade tiden så försiktigt i ert andra inlägg.
Thank you very much, in any case, for having used it so moderately in this second intervention.
SwedishDärför måste vi röra oss mycket försiktigt, både från rättslig och politisk synpunkt.
In this field, therefore, we must act very prudently, from legal and political points of view.
SwedishJag anser det vara ett försiktigt betänkande men redan väcker det vrede hos vissa.
I feel that this is an over-cautious report, and yet it is already raising some people's hackles.
SwedishJag önskar honom allt gott – kör försiktigt, herr kommissionär!
Mr President, I should like to thank Commissioner Patten for the work he has done.
SwedishUtvecklingsprogrammets tillvägagångssätt är därför ganska försiktigt.
The approach adopted by the ESDP is therefore quite a cautious approach.
SwedishJag tror alltså att vi här skall agera försiktigt, men strängt.
I therefore believe that we should adopt a cautious but strict approach here.
SwedishJag anser det vara ett försiktigt betänkande men redan väcker det vrede hos vissa.
I feel that this is an over-cautious report, and yet it is already raising some people' s hackles.
SwedishJag hoppas att centralbanken kommer att agera balanserat och försiktigt för vår ekonomi.
I hope that the European Central Bank will act in a balanced, prudent manner for our economy.
SwedishPoos betänkande är både djärvt, försiktigt och realistiskt.
Mr President, the Poos report is audacious, cautious and realistic.