"förskingring" English translation

SV

"förskingring" in English

SV

förskingring {common gender}

volume_up
1. general
förskingring
Kommissionen har naturligtvis inte monopol på förskingring.
But of course the Commission does not have a monopoly on embezzlement.
Det viktiga enligt min mening är att revisionsrätten inte talar om bedrägerier eller förskingring.
The important thing in my view is that the Court of Auditors is not talking about fraud or embezzlement.
You doing three to six for embezzlement?
förskingring
2. business
förskingring
Kommissionen har naturligtvis inte monopol på förskingring.
But of course the Commission does not have a monopoly on embezzlement.
Det viktiga enligt min mening är att revisionsrätten inte talar om bedrägerier eller förskingring.
The important thing in my view is that the Court of Auditors is not talking about fraud or embezzlement.
You doing three to six for embezzlement?
3. technology
förskingring
Kritikerna varnar för att man rentav uppmanar till förskingring av uppgifter.
Critics warn that this is a downright call to data misappropriation.
Ni vet att en stor summa pengar går förlorade på grund av bedrägeri eller förskingring.
You know that an unknown amount of money is lost through fraud or misappropriation.
Det berör slutligen också problemet med förskingring av understöd.
The report finally touches on the theme of misappropriation of subsidies.
4. law
förskingring

Synonyms (Swedish) for "förskingring":

förskingring
Swedish

Context sentences for "förskingring" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEtt yttrande till Schierhuber som sade att förskingring av utvecklingsbistånd är ett problem.
One remark for Mrs Schierhuber, who said that fraud in development aid is a problem.
SwedishDetta flera sekler gamla land måste väl ha andra framtidsutsikter än en sådan sorglig förskingring.
This centuries-old nation must surely have a prospect other than that of such a sad diaspora.
SwedishVi behöver också få exakta uppgifter om huruvida det förekommit bedrägerier eller förskingring och vem som har begått dem.
We also need to know exactly whether there has been fraud or malpractice and, if so, who the perpetrators were.
SwedishDet är naturligt att bekämpa förskingring av medel, som ibland förekommer till och med på högsta regeringsnivå i vissa länder.
The Commission’ s original version on that point would have been much better than the compromise that was accepted.
SwedishJournalister åtalas för förtal och kastas i fängelse för att ha kritiserat den förskingring av allmänna medel som de ansvariga politikerna har gjort sig skyldiga till.
Journalists are indicted for libel and thrown into prison for denouncing the evils committed by senior politicians.
SwedishSlutligen, ärade kolleger, har jag fått uppgifter om förskingring vid Kosovos elektricitetsbolag men jag kan inte dra några slutsatser av det ännu.
Finally, I have received reports about misappropriations at the Kosovo Electricity company, but it is too early to draw any conclusions.
SwedishFrånsett att detta är ett fall av bedrägeri och förskingring av offentliga medel till gagn för privata grupperingar utgör det en fara för framtiden.
Now that this infrastructure exists, a horde of private businesses is hurling itself upon this sector so as to be able to derive profit from it.
SwedishFrånsett att detta är ett fall av bedrägeri och förskingring av offentliga medel till gagn för privata grupperingar utgör det en fara för framtiden.
Apart from the fact that it is a case of fraud and of collective funds being misappropriated and directed towards private groups, it also constitutes a danger for the future.
SwedishOm varje kris innebär en möjlighet till förnyelse, kan vi genom vår inställning tvinga kommissionen att sätta stopp för viss förskingring av allmänna medel och den överdrivna byråkratin.
If every crisis brings with it a chance of renewal, we can, through our attitude, force the Commission to put an end to malpractice and to excessive bureaucracy.
SwedishJag kan bekräfta att det är grundläggande, speciellt inom den offentliga sektorn, att personalen har anmälningskyldighet vid alla misstankar om bedrägeri, förskingring eller oegentligheter.
I can, however, confirm that it is essential, particularly in public administrations, that members of staff have a duty to report alleged fraud, impropriety or irregularity.
SwedishVi har tyvärr fått se alltför många exempel på förskingring av kollektiva stöd som ingen känner sig ansvarig för, och vi vill inte utsträcka detta katastrofala system till att omfatta EUF.
Alas, there have been far too many instances of collective aid for which no-one feels responsible being derailed and we do not want to extend this disastrous system to the EDF.
SwedishUnionen kan inte samtidigt aktivt stödja återförsoning och fred genom ideliga ansträngningar och fortsätta att blunda för en ideologisk förskingring av dess ekonomiska stöd.
The European Union cannot keep actively supporting reconciliation and peace while continuing to turn a blind eye to the way EU financial support is being misappropriated for ideological ends.
SwedishDetta skulle innebära slutet på deras liv i förskingring. De skulle kunna vara autonoma, deras livskvalitet och välfärd skulle förbättras och, om ni tillåter mig att säga det, även vår.
This would mean an end to their diaspora; they could manage and govern themselves autonomously, their quality of life and welfare would improve and, if you permit me to say so, so would ours!
SwedishStor fattigdom, hyperinflation och till och med brist på bröd blev följderna, och man måste importera spannmål till höga kostnader på grund av förskingring, och Bulgarien som var en kornbod.
Grinding poverty, hyperinflation and even bread shortages followed, and grain had to be imported as a result of the maladministration, even though Bulgaria was once the breadbasket of Eastern Europe.