"förskjuta" English translation

SV

"förskjuta" in English

Synonyms (Swedish) for "förskjuta":

förskjuta

Context sentences for "förskjuta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishKrypterar en teckensträng genom att förskjuta tecknen 13 positioner i alfabetet.
Encrypts a character string by moving the characters 13 positions in the alphabet.
SwedishVi får inte förskjuta Europa för mycket norrut, medan vi glömmer bort den södra delen.
We must not displace Europe too much towards the north whilst forgetting the south.
SwedishBehöver vi inte ett koncept för att förskjuta Schengens gränser till Eufrat och Tigris?
Do we not need a plan for moving the Schengen borders to the Euphrates and Tigris?
SwedishTidtabeller får inte bli ett skäl att förskjuta utvidgningen.
Enlargement ought not to be postponed because of the need to keep to timetables.
SwedishVälj det här alternativfältet om du vill förskjuta de enskilda raderna i bitmapmönstret.
Choose this option to shift the individual rows of the bitmap.
SwedishVälj det här alternativfältet om du vill förskjuta de enskilda kolumnerna i bitmapmönstret.
Choose this option to shift the individual columns of the bitmap.
SwedishDen kommer att förskjuta den vetenskapliga och tekniska forskningen i riktning mot den militära sektorn.
Scientific and technological research will be siphoned off into the military sector.
SwedishI förhandlingarna kom vi fram till att förskjuta avvecklingen 2015 med en revisionsklausul.
In the negotiations, we agreed to postpone the phasing-out until 2015 by means of a review clause.
SwedishMed denna ikon blir markören till en hand, med vilken Du kan förskjuta fönstrets innehåll.
Click this icon to change the cursor to a hand which can then be used to shift the contents in the window.
SwedishJag vill i detta sammanhang förskjuta tyngdpunkten något från kommissionsledamot Joaquín Almunias uttalanden.
I would, in this connection, like to move the focus slightly away from Commissioner Almunia's statements.
SwedishI förhandlingarna kom vi fram till att förskjuta avvecklingen 2015 med en revisionsklausul.
I consider that this was one of the most important changes which Parliament contributed in its negotiations with the Council.
SwedishDå är det alltså inte alls tal om att skapa extra ekonomiska medel utan snarare att förskjuta de anslag som redan finns.
As such, it is not a matter of making available additional financial resources but more a matter of shifting funds.
SwedishFör att komma ännu längre framåt bör vi förskjuta vårt intresse till att lika villigt hantera de negativa sidorna av denna revolution.
To move even further forward, our focus should now shift to dealing with the negatives of this revolution just as willingly.
SwedishJag vill påstå att detta skulle gynna de utvecklade läkemedelsföretagen i världen och förskjuta tonvikten från förebyggande åtgärder till behandling.
That would arguably benefit developed world pharmaceutical companies and shift the emphasis from prevention to treatment.
SwedishADRESS, OMRÅDEN, DDE, FELTYP, INDEX, INDIREKT, KOLUMN, KOLUMNER, LETARAD, TABELL, TABELLER, PASSA;, FÖRSKJUTA, LETAUPP, FORMATMALL, VÄLJ, LETAKOLUMN, RAD och RADER.
ADDRESS, AREAS, DDE, ERRORTYPE, INDEX, INDIRECT, COLUMN, COLUMNS, VLOOKUP, SHEET, SHEETS, MATCH, OFFSET, LOOKUP, STYLE, CHOOSE, HLOOKUP, ROW, and ROWS.
SwedishGenom att förskjuta tyngdpunkten mot indirekt beskattning försvagas beskattningens progressivitet och det är med hjälp av progressiviteten som inkomstskillnaderna har utjämnats.
Switching the focus of taxation to indirect taxes hampers progressive taxation, and it is through progressive taxation that the income gap will narrow.
SwedishEuropeiska unionen har en allvarlig överkapacitet i fiskesektorn och löser det här problemet genom att delvis förskjuta produktionen till utvecklingsländer.
The European Union is suffering from severe excess capacity in the fishing industry, and is solving this problem by shifting some of the production to developing countries.
SwedishDen politiska kampen som vi för här i dag handlar emellertid inte om att förskjuta miljarder eller om de stora huvudlinjerna utan om miljoner och om att förskjuta accenter.
After all, the political battle we are fighting here today in the plenary is really not about shifting billions or about the overall picture, but about millions and about shifting the accents.